Miłośnictwo polszczyzny pięknej, poprawnej i sprawnej – jako nieodzowny składnik szkolnej edukacji językowej skierowanej ku wartościom
PDF

Słowa kluczowe

edukacja językowa
świadomość językowa
wychowanie do wartości
miłośnictwo polszczyzny

Jak cytować

Kowalikowa, J. (2018). Miłośnictwo polszczyzny pięknej, poprawnej i sprawnej – jako nieodzowny składnik szkolnej edukacji językowej skierowanej ku wartościom. Polonistyka. Innowacje, (7), 11–28. https://doi.org/10.14746/pi.2018.7.2

Abstrakt

Wychowywanie uczniów na świadomych i „praktykujących” miłośników języka ojczystego winno być jednym z głównych celów szkolnej edukacji językowej. Język jako taki jest wymagającą uszanowania wartością i dlatego nacechowania etycznego wymagają jego wszystkie użycia. Wspomniany proces należy rozpocząć już na etapie nauczania wczesnoszkolnego. Jest to konieczne, jeżeli szkoła chce się skutecznie przeciwstawić negatywnym zjawiskom w zakresie komunikacji językowej – takim, jak mowa nienawiści, agresja słowna, odstąpienie od stosowania etykiety grzecznościowej.

https://doi.org/10.14746/pi.2018.7.2
PDF