Multimedia i edukacja 2.18
PDF

Słowa kluczowe

multimedia
nowe media
edukacja
podstawa programowa
technologie cyfrowe

Jak cytować

Wobalis, M. (2018). Multimedia i edukacja 2.18. Polonistyka. Innowacje, (8), 209–226. https://doi.org/10.14746/2018.8.15

Abstrakt

W artykule autor omawia główne zjawiska związane z technologiami będące reprezentatywnymi dla drugiej dekady XXI wieku, które najsilniej oddziałują na odbiorców (szczególnie na dzieci i młodzież), a tym samym na edukację. Opisuje relacje między technologiami a nauczaniem ze szczególnym skupieniem się na pozytywnym oraz negatywnym ich wpływie na kształcenie. Przedstawia główne zasady działania technologii cyfrowych, a także powiązanych z nimi nowych mediów (i dalej tzw. nowych nowych mediów). W dalszej kolejności przywołuje dane dotyczące poziomu komputeryzacji Polski i zestawia je z poziomem komputeryzacji polskich szkół. Prezentuje aktualne podstawy programowe informatyki oraz języka polskiego w kontekście ich nawiązań do technologii cyfrowych i cyfrowych kompetencji komunikacyjnych.

https://doi.org/10.14746/2018.8.15
PDF

Bibliografia

Cuban Larry, 1986, Teachers and Machines: The Classroom Use of Technology Since 1920, Teachers College Press, New York, London.

Filiciak Mirosław, 2013, Media, wersja beta. Film i telewizja w czasach gier komputerowych i Internetu, Gdańsk.

Filipiak Marian, 2003, Homo communicans. Wprowadzenie do teorii masowego komunikowania, Lublin, s. 91–94.

Goban-Klas Tomasz, 1999, Media i komunikowanie masowe, Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i internetu, Warszawa.

Holtkamp Jurgen, 2011, Co ogłupia nasze dzieci. Nowe media jako wyzwanie dla rodziców, Kraków.

Huang Heng, Delikanli Savas, Zeng Hao, Ferkey Denise M., Pralle Arnd, 2010, Remote control of ion channels and neurons through magnetic-field heating of nanoparticles, „Nature Nanotechnology” volume 5, ss. 602–606. [Online:] https://www.nature.com/articles/nnano.2010.125. Dostęp: 03.10.2018.

Jenkins Henry, 2007, Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, Warszawa.

Kellner David, 2009, Media Industries, Political Economy, and Media/Cultural Studies, w: Media Industries. History, Theory and Method, Holt J., Perren A., (red.) Chichester: Wiley-Blackwell, s. 103 lub [Online:] https://pages.gseis.ucla.edu/faculty/kellner/essays/2009_Kellner_blackwell_Chp7.pdf , s. 30-31, Dostęp: 03.09.2018.

Kurzweil Roy, 2016, Nadchodzi osobliwość. Kiedy człowiek przekroczy granice biologii, Warszawa.

Levinson Paul, 2010, Nowe nowe media, Kraków.

Manovich Lev, 2012, Język nowych mediów, Warszawa.

Moles Abraham, 1967, Sociodynamique de la culture, Paris.

Podstawa programowa kształcenia ogólnego z komentarzem, 2017, [Online:], https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2018/03/podstawa-programowaksztalcenia-

ogolnego-z-komentarzem.-szkola-podstawowa-jezyk-polski.pdf.

Podstawa programowa z informatyki – szkoła podstawowa [Online:] https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2016/11/podstawa-programowa-z-informatykiszkola-podstawowa.pdf. Dostęp: 03.10.2018.

Polska szkoła w dobie cyfryzacji. Diagnoza 2017. Raport opracowany przez zespół badawczy Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego oraz PCG Edukacja, 2017, Plebańska M. (red.), Warszawa, s. 10. [Online:] https://www.cyfrowobezpieczni.pl/uploads/filemanager/raporty/RAPORT_CYFRYZCJA_SZKOL_2017.pdf. Dostęp: 03.10.2018.

Puppel Stanisław, 2012, The human communication orders and the principle of natural language sustainability, „Oikeios Logos”, nr 9, s. 9-10.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009r. Nr 4, poz. 17).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia. Załącznik nr 1. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum. Dz.U. z 2017 r., poz. 59, 949 i 2203. [Online:] https://podstawaprogramowa.pl/Liceum-technikum/Jezykpolski.

Dostęp: 03.10.2018.

Small Gary, Vorgan Gigi, 2011, iMózg. Jak przetrwać technologiczną przemianę współczesnej umysłowości, Poznań.

Spitzer Manfred, 2016, Cyberchoroby. Jak cyfrowe życie rujnuje nasze zdrowie, Słupsk.

Spitzer Manfred, 2013, Cyfrowa demencja. W jaki sposób pozbawiamy rozumu siebie i swoje dzieci, Słupsk.

Świtała Sabina Waleria, 2017, „Oswajanie” nowych technologii na lekcjach języka polskiego, „Polonistyka. Innowacje” nr 7.

Vinge Vernor, 1993, The Coming Technological Singularity: How to Survive in the Post-Human Era. [Online:] https://edoras.sdsu.edu/~vinge/misc/singularity.html. Dostęp: 03.10.2018.

Wobalis Mirosław, 1998, Multimedia i edukacja, „Polonistyka” nr 3.

Wobalis Mirosław, 2008, Hybrydowy podręcznik multimedialny narzędziem czytania tekstów kultury, w: Teksty kultury w szkole, Myrdzik B., Tymiakin L. (red.), Lublin, s. 377–386.

Wobalis Mirosław, 2016, Kompetencje informatyczne studentów filologii polskiej w latach 2010–2016, „Polonistyka. Innowacje”, nr 4.

Wysłouch Seweryna, 1998, Od redakcji. Szkołę trzeba wymyślić na nowo?, „Polonistyka” nr 3.

Zacher W. Lech, 2012, Refleksje o ideologii cyfrowego świata, w: Nasza cyfrowa przyszłość. Nadzieje – ryzyka – znaki zapytania, Warszawa, s. 115.