Akademickie konfrontacje z „polskim”. Refleksje o językowej dydaktyce na niepolonistyce
PDF

Słowa kluczowe

język polski jako przedmiot akademicki
dydaktyka uniwersytecka

Jak cytować

Wileczek, A. (2020). Akademickie konfrontacje z „polskim”. Refleksje o językowej dydaktyce na niepolonistyce. Polonistyka. Innowacje, (11), 77–88. https://doi.org/10.14746/pi.2020.11.7

Abstrakt

Celem niniejszego tekstu jest próba rekonstrukcji statusu, rangi i roli przedmiotów realizujących treści z zakresu językoznawstwa polonistycznego (wiedza o języku, kultura języka polskiego, pragmatyka językowa itp.) w kształceniu uniwersyteckim, ale poza filologią polską. Ogląd badawczy obejmował dwa obszary: dokumenty (wybrane karty przedmiotów) oraz reprezentacje społeczne wskazanych przedmiotów w obrębie dwóch głównych uczestników procesu uczenia się: studentów i wykładowców. Wnioski pokazują, że zajęcia rozwijające kompetencję komunikacyjną i pragmatyczną są oczekiwane w programach studiów, ale powinny być sfunkcjonalizowane, ściśle ukierunkowane pod kątem zawodowym i metodycznie interesujące.

https://doi.org/10.14746/pi.2020.11.7
PDF

Bibliografia

Moscovici Sergio, 2000, Social Representations. Explorations in Social Psychology, Polity, Cambridge.

Standard kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej (klasy I-III szkoły podstawowej), 2019, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001450/O/D20191450.pdf [dostęp: 29.02.2020]

Trutkowski Cezary, 2007, Teoria społecznych reprezentacji i jej zastosowania, w: Marody M., (red.), Wymiary życia społecznego. Polska XX i XXI na przełomie wieku, Warszawa.

Wileczek Anna, 2020, Język i komunikacja. Wprowadzenie dla pedagogów, Warszawa.