Akademickie konfrontacje z „polskim”. Refleksje o językowej dydaktyce na niepolonistyce

Main Article Content

Anna Wileczek

Abstrakt

Celem niniejszego tekstu jest próba rekonstrukcji statusu, rangi i roli przedmiotów realizujących treści z zakresu językoznawstwa polonistycznego (wiedza o języku, kultura języka polskiego, pragmatyka językowa itp.) w kształceniu uniwersyteckim, ale poza filologią polską. Ogląd badawczy obejmował dwa obszary: dokumenty (wybrane karty przedmiotów) oraz reprezentacje społeczne wskazanych przedmiotów w obrębie dwóch głównych uczestników procesu uczenia się: studentów i wykładowców. Wnioski pokazują, że zajęcia rozwijające kompetencję komunikacyjną i pragmatyczną są oczekiwane w programach studiów, ale powinny być sfunkcjonalizowane, ściśle ukierunkowane pod kątem zawodowym i metodycznie interesujące.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Teksty i konteksty
Biogram autora

Anna Wileczek, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce, Polska

Anna Ewa Wileczek – doktor habilitowany nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo, profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, nauczyciel dyplomowany. Pracuje w Instytucie Literaturoznawstwa i Językoznawstwa; kieruje Zakładem Badań nad Dyskursem. Należy do m.in. The International Association for Research in L1 Education, Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego. Zajmuje się językiem, dyskursem i kulturą młodzieży, dyskursem edukacyjnym, komunikacją społeczności internetowych, językiem literatury. Jest autorką i współautorką wielu prac naukowych z tego obszaru, w tym monografii, m.in.: Język i komunikacja. Wprowadzenie dla pedagogów (Warszawa 2020), Kod młodości. Młodomowa w aspektach społeczno-kulturowych (Warszawa 2018), Child in the Empire of (Mobile) Screens (Kielce 2017), Codes Of Childhood. Pedological Sketches (Kielce 2016), Szkolna (nie)komunikacja. Bariery w dyskursie wczesnoszkolnym (Warszawa 2015), Świadectwa-ślady-znaki. Lapidarium jako strategia formy (Kielce 2010), Jest i więcej prawd w Piśmie. Mickiewiczowskie „Zdania i uwagi” w kontekście Biblii (Lublin 1993). Prowadzi działalność popularyzującą naukę wśród dzieci i dorosłych w ramach Uniwersytetu Dziecięcego UJK oraz projektów dydaktycznych. Jest członkinią Zespołu Dydaktycznego Rady Języka Polskiego.

Bibliografia

  1. Moscovici Sergio, 2000, Social Representations. Explorations in Social Psychology, Polity, Cambridge.
  2. Standard kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej (klasy I-III szkoły podstawowej), 2019, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001450/O/D20191450.pdf [dostęp: 29.02.2020]
  3. Trutkowski Cezary, 2007, Teoria społecznych reprezentacji i jej zastosowania, w: Marody M., (red.), Wymiary życia społecznego. Polska XX i XXI na przełomie wieku, Warszawa.
  4. Wileczek Anna, 2020, Język i komunikacja. Wprowadzenie dla pedagogów, Warszawa.