„Wczytywanie sztuki” – performatywnym odczytywaniem siebie

Main Article Content

Anna Wileczek
Agata Sroka

Abstrakt

Tekst dotyczy prezentacji założeń i efektów projektu „Wczytuję sztukę” realizowanych w jednym z kieleckich teatrów pod kątem m.in. egzystencjalnej hermeneutyki utworu dramatycznego. Warsztaty „wczytywania” są formą pracy z młodzieżą nad tekstem, obejmującej wspólne propozycje interpretacyjne i sceniczne wybranego utworu. Prezentacja założeń od strony realizatorów i uczestników może stać się ciekawą inspiracją do działań nie tylko popularyzujących teatr, ale także interakcji zespołowych oraz ćwiczeń z zakresu kreatywności, „uważności” i współdziałania tak potrzebnych we współczesnej szkole.


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Wileczek, A., & Sroka, A. (2020). „Wczytywanie sztuki” – performatywnym odczytywaniem siebie. Polonistyka. Innowacje, (12), 199-208. https://doi.org/10.14746/pi.2020.12.12
Dział
W stronę ucznia i studenta
Biogramy autorów

Anna Wileczek, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Anna Wileczek – doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, nauczyciel dyplomowany. Pracuje w Instytucie Literaturoznawstwa i Językoznawstwa UJK w Zakładzie Badań nad Dyskursem. Należy m.in. do The International Association for Research in L1 Education oraz Polskiego Towarzystwa Językoznawczego. Jest członkinią Zespołu Dydaktycznego Rady Języka Polskiego oraz kapituły plebiscytu na Młodzieżowe Słowo Roku. Zajmuje się językiem i kulturą dzieci i młodzieży, młodomową, dyskursem edukacyjnym, komunikacją internetową oraz kompetencjami komunikacyjno-informacyjnymi najmłodszych. Jest autorką i współautorką publikacji poświęconych analizie języka i komunikacji młodzieży w perspektywie socjo-kulturowej i pedagogicznej, w tym monografii, m.in. Język i komunikacja. Wprowadzenie dla pedagogów (2020), Kod młodości. Młodomowa w aspektach społeczno-kulturowych, (2018), Child in the Empire of (Mobile) Screens, (2017) (wsp. I. Jaros, S. Koziej); Codes Of Childhood Pedological Sketches, (2016) (wsp. M. Kątny, A. Miernik, G. Trębicki); Szkolna (nie)komunikacja. Bariery w dyskursie wczesnoszkolnym, (2015) (wsp. Iwona Możdżonek).

Agata Sroka, Park Rozrywki Fly Sky w Kielcach

Agata Sroka – magister pedagogiki; absolwentka pedagogiki oraz dziennikarstwa i komunikacji społecznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (licencjat); animatorka czasu wolnego, wolontariuszka podczas akcji społecznych i warsztatów dla dzieci. Autorka pracy magisterskiej: Warsztaty dla dzieci i młodzieży jako formy pedagogiki teatru na przykładzie Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach, (2020).

Referencje

  1. Chodasz Aleksandra, (red.), 2012, Drama łączy, Warszawa.
  2. Galewska-Kustra Małgorzata, 2012, Szkoła wspierająca twórczość uczniów. Teoria i przykład praktyki, Toruń.
  3. Grodziński Eugeniusz, 1979, Wypowiedzi performatywne, Wrocław.
  4. Hamerszmit Marta, Tokarczyk Dominika, 2016, Ewaluacja warsztatu dramowego w praktyce, w: Winiarek-Kołucka M. (red.), Drama wzmacnia, Warszawa.
  5. Kietlińska Bogna, 2018, Raport z ewaluacji projektu „Wczytuję sztukę”, Warszawa-Kielce, https://www.teatrkubus.pl/sites/default/files/pliki/raport_z_ewaluacji_projektu_wczytuje_sztuke_0.pdf (dostęp: 26.03.2020).
  6. Kołodziej Piotr, Waligóra Janusz, Waligóra Jerzy, 2016, Szkolny teatr interakcji, Kraków.
  7. Pieniążek Marek, 2016, Pozwólmy tekstom działać, „Przestrzenie Teatru” 3.
  8. Krzywoń Danuta, 2008, Kraina kreatywności: sposoby przeciwdziałania rutynie w pracy z dziećmi poprzez ekspresję twórczą i artystyczną, Sosnowiec.
  9. Sroka Agata, 2020, Warsztaty dla dzieci i młodzieży jako formy pedagogiki teatru na przykładzie Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach (niepublikowana praca magisterska napisana pod kier. Anny Wileczek, Kielce, UJK).
  10. Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach, https://www.teatrkubus.pl/wczytujesztuke (dostęp: 02.09.2020).