Powinności kształcenia językowego w L1 a niektóre aspekty lingwistyki poststrukturalistycznej
PDF

Słowa kluczowe

kształcenie językowe w L1
lingwistyka poststrukturalistyczna
humanistyczna orientacja w lingwodydaktyce

Jak cytować

Nocoń, J. (2022). Powinności kształcenia językowego w L1 a niektóre aspekty lingwistyki poststrukturalistycznej. Polonistyka. Innowacje, (15), 117–128. https://doi.org/10.14746/pi.2022.15.10

Abstrakt

Artykuł wpisuje się w dyskusję nad kształceniem językowym w L1 we współczesnej szkole. Przedstawiona w nim wizja oparta została na poststrukturalistycznych koncepcjach lingwistycznych, w których język postrzegany jest niesystemowo, nadaje mu się wymiar humanistyczny, antropologiczno-podmiotowy, kognitywny. Autorka omawia trzy propozycje dobrych praktyk jako przykłady wpisujące się w prezentowaną koncepcję dydaktyczną – w pierwszej umiejętność charakteryzowania uznana została za opowieść interpretującą siebie i świat, w drugiej ćwiczeniom słownikowo-frazeologicznym przypisana została funkcja zmiany postrzegania rzeczywistości, trzecia to próba stworzenia opartej na dorobku glottodydaktyki metodyki sprawności słuchania w L1. Wyróżniają je otwarcie na zmieniającą się pozaszkolną rzeczywistość, na nurtujące współczesność problemy, na wyzwania edukacyjne z nimi związane i na podmiot edukacji.

https://doi.org/10.14746/pi.2022.15.10
PDF

Bibliografia

Anusiewicz Janusz, 1995, Lingwistyka kulturowa. Zarys problematyki, Wrocław.

Bartmiński Jerzy, 2007, Językowe podstawy obrazu świata, Lublin.

Chyb-Winnicka Marta, 2021, Efektywne słuchanie w języku polskim jako ojczystym – diagnoza i profilaktyka, Opole. [wydruk komputerowy]

Cichocki Eryk, 2021, Bogacenie słownictwa wokół pojęć: Inny i Obcy. Eksperyment naturalny dydaktyczny w klasie VI szkoły podstawowej, Wrocław. [wydruk komputerowy]

Dudzik Maria, 1975, Badania eksperymentalne nad kształceniem słownictwa w wyższych klasach szkoły podstawowej, Wrocław.

Dudzik Maria, 1981, Badania eksperymentalne nad kształceniem słownictwa w szkole. Próba wykorzystania ich w dydaktyce uniwersyteckiej, „Kształcenie Językowe w Szkole”, nr 1, s. 115-125.

Grzegórzek Mirosław, 2020, Charakterystyka postaci w szkolnej edukacji polonistycznej, Kraków. [wydruk komputerowy]

Konys Mirosława, 1984, Porządkowanie świata, czyli o uczeniu pojęć, „Polonistyka”, nr 4, s. 275-279.

Nagajowa Maria, 1985, Kształcenie języka ucznia w szkole podstawowej, Warszawa.

Nocoń Jolanta (red.), 2015, Język a Edukacja 4. Wychowanie językowe, Opole.

Patrzałek Tadeusz, 1997, Dobre słuchanie, „Polonistyka”, nr 6, s. 364-370.

Patrzałek Tadeusz, 1998, Dobre słuchanie, „Polonistyka”, nr 2, s. 90-96.

Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla sześcioletnich szkół podstawowych i gimnazjów, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego, Dz.U. 1999 nr 14, poz. 129.

Stróżyński Klemens, 2001, Słuchanie a komunikacja, „Polonistyka”, nr 7, s. 401-405.

Śliwerski Bogusław, Paluch Michał, 2021, Uwolnić szkołę od systemu klasowo-lekcyjnego, Kraków.

Tabakowska Elżbieta, 2019, Językoznawstwo zastosowane, Kraków-Budapeszt-Syrakuzy.