Podmiotowe strategie antropopoznawcze w charakteryzowaniu postaci
PDF

Słowa kluczowe

gra
postać literacka
doświadczenie
inność
empatia

Jak cytować

Grzegórzek, M. (2023). Podmiotowe strategie antropopoznawcze w charakteryzowaniu postaci . Polonistyka. Innowacje, (18), 161–172. https://doi.org/10.14746/pi.2023.18.12

Abstrakt

Artykuł zawiera propozycję spojrzenia na „postać” poprzez humanistycznie definiowane kategorie gry i zabawy oraz genologiczną kategorię charakterystyki. Skoro gra literacka to szczególny rodzaj interakcji między twórcą dzieła a jego odbiorcami, oparty na ciekawości lub przyjemności, przyjęto założenie, że wśród wszystkich elementów gry, którymi autor oddziałuje na zainteresowanie czytelnika, postać odgrywa rolę kluczową. Każde spotkanie z postacią w doświadczeniu lektury zmienia jednocześnie „postać” doświadczającego, a takie dwuznaczne rozumienie rzeczownika „postać” sygnalizować może użycie go w znaczeniu substancjalnym, zbliżonym do kształtu i zarazem istoty czegoś. To z kolei daje możliwość spojrzenia na grę z „postacią” na godzinach polskiego jako na grę z proteuszowym kształtem genologicznym jej charakterystyki. W związku z tym zaproponowano cztery możliwe formuły, strategie antropopoznawcze – f i g u r y gry z gatunkiem i bohaterem: 1) zanurzenie w postaci, 2) przymierzanie kostiumu postaci, 3) szczególny związek z bohaterem, 4) lustro samego siebie. Wszystkie z tych „jednostkowych inscenizacji inności” zanurzone są w kategorii szczególnie predestynowanej do scalenia wszystkich kierunków zdobywania „wiedzy o sobie i osobie” na godzinach polskiego – empatii, definiowanej przez Elżbietę Mikoś jako „szczególny oddźwięk emocjonalny”.

https://doi.org/10.14746/pi.2023.18.12
PDF

Bibliografia

Attridge Derek, 2007, Jednostkowość literatury, Mościcki P. (przeł.), Kraków.

Berne Eric, 1997, W co grają ludzie. Psychologia stosunków międzyludzkich, Izdebski P. (przeł.), Warszawa.

Burszta Wojciech J., Piątkowski Krzysztof, 1994, O czym opowiada antropologiczna opowieść, Warszawa.

Łuczak Agnieszka, Prylińska Ewa, Krzemieniewska-Kleban Kamila, Suchowierska Agnieszka, 2018, Język polski. Między nami 8, Gdańsk.

Caillois Roger, 1997, Gry i ludzie, Tatarkiewicz A., Żurowska M. (przeł.), Warszawa.

Compagnon Antoine, 2010, Demon teorii. Literatura a zdrowy rozsądek, Stróżyński T. (przeł.), Gdańsk.

Culler Jonathan, 1998, Teoria literatury, Bassaj M. (przeł.), Warszawa.

Davis Mark H., 1999, Empatia. O umiejętności współodczuwania, Kubiak J. (przeł.), Gdańsk.

Dybel Paweł, 1996, Samouwiedzenie w lustrze. Program antropologii psychoanalitycznej we wczesnych pismach Jacquesa Lacana, „Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria”, nr 4, s. 7-18.

Eco Umberto, 2012, Huizinga i zabawa/gra, w: tegoż, Po drugiej stronie lustra i inne eseje. Znak, reprezentacja, iluzja, obraz, Wajs J. (przeł.), Warszawa, s. 377-402.

Grzegórzek Mirosław, 2020, Charakterystyka postaci w szkolnej edukacji polonistycznej, Kraków [praca doktorska, maszynopis].

Huizinga Johan, 2007, Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury, Kurecka M., Wirpsza W. (przeł.), Warszawa.

Janus-Sitarz Anna, 2009, Przyjemność i odpowiedzialność w lekturze. O praktykach czytania literatury w szkole. Konstatacje. Oceny. Propozycje, Kraków.

Janus-Sitarz Anna, 2019, Funkcja formacyjna edukacji polonistycznej w czasach niepokoju, w: Kompetencje nauczyciela polonisty we współczesnej szkole. Między schematyzmem a kreatywnością, Maciejak K., Trysińska M. (red.), Warszawa, s. 121-132. DOI: https://doi.org/10.31338/uw.9788323541394.pp.121-132

Jarzębski Jerzy, 1982, Gra w Gombrowicza, Warszawa.

Kolbuszewski Jacek, 2002, Konwencje ludyczne w szkolnej interpretacji tekstu literackiego, w: Metodyka literatury, t. 2, Pachecka J., Piątkowska A., Sałkiewicz K. (wybór i wstęp), Warszawa, s. 175-190.

Koziołek Krystyna, 2006, Czytanie z innym. Etyka. Lektura. Dydaktyka, Katowice.

Kraska Mariusz, 2013, Prosta sztuka zabijania. Figury czytania kryminału, Gdańsk.

Martuszewska Anna, 2007, Radosne gry. O grach/zabawach literackich, Gdańsk.

Maj Krzysztof M., 2015, Czas światoodczucia: immersja jako nowa poetyka odbioru, „Teksty Drugie”, nr 3, s. 368-394.

Mikoś Elżbieta, 2008, Empatia w hermeneutycznej interpretacji tekstu literackiego, „Polonistyka”, nr 2, s. 6-12.

Mikoś Elżbieta, 2009, Lekcje empatii. Czytanie poezji dwudziestowiecznej w liceum. Literatura – psychologia – dydaktyka, Kraków.

Myrdzik Barbara, 2018, Czy immersja jest nową poetyką odbioru?, „Annales Universitatis Pedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Linguae Polonae Pertinetia”, nr 9, s. 34–44.

Nycz Ryszard, 2012, Poetyka doświadczenia. Teoria – nowoczesność – literatura, Warszawa, s. 208-226. DOI: https://doi.org/10.4000/books.iblpan.888

Nycz Ryszard, 2018, Odkrywanie zmysłu udziału, „Teksty Drugie”, nr 1, s. 7-15. DOI: https://doi.org/10.18318/td.2018.1.1

Okopień-Sławińska Aleksandra, 2000, Prolepsis [hasło], w: Słownik terminów literackich, Sławiński J. (red.), Wrocław-Warszawa, s. 437.

Rembowska-Płuciennik Magdalena, 2010, Dlaczego warto wrócić do zmysłów? Wokół literaturoznawczych inspiracji antropologią zmysłów, w: Jaka antropologia literatury jest dzisiaj możliwa?, Czapliński P., Legeżyńska A., Telicki M. (red.), Poznań, s. 129–138.

Ricoeur Paul, 2003, O sobie samym jako innym, Chełstowski B. (przeł.), Kowalska M. (wstęp), Warszawa.

Słowacki Juliusz, 1976, Balladyna, Inglot M. (oprac.), Wrocław-Warszawa.

Sporek Paweł, 2014, Uczeń jako inny, nauczyciel jako inny. Edukacyjny dialog na tle filozoficznej koncepcji człowieka Józefa Tischnera, w: Podstawy Edukacji 7. Trendy cywilizacyjne, Piasecka M., Irasiak A. (red.), Kraków, s. 275-284.

Szmajke Andrzej, 1999, Autoprezentacja: maski, miny, pozy, Olsztyn.

Szymborska Wisława, 2006, Rozmowa z kamieniem, w: tejże, Zmysł udziału. Wybór wierszy, Kraków, s. 8-9.

Wittgenstein Ludwig, 1972, Dociekania filozoficzne, Wolniewicz B. (przeł. i wstęp), Warszawa.

Wołos Marta, 2002, Koncepcja „gry językowej” Wittgensteina w świetle badań współczesnego językoznawstwa, Kraków.