Zakres czasopisma

Przegląd Prawniczy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza / Adam Mickiewicz University Law Review jest recenzowanym czasopismem naukowym dedykowanym teoretycznemu, interdyscyplinarnemu, komparatystycznemu oraz dogmatycznemu  podejściu do nauk prawnych. Profil czasopisma sięga po szeroko zarysowaną perspektywę, która obejmuje teksty poświęcone wszystkim gałęziom prawa. Redakcja Przeglądu Prawniczego przyjmuje zgłoszenia prac poświęconych prawu międzynarodowemu, prawu Unii Europejskiej, prawu krajowemu ze szczególnym zaakcentowaniem europejskich systemów prawnych, teorii i filozofii prawa oraz historii prawa.   

Proces recenzji

Redakcja czasopisma ustanowiła procedury recenzowania artykułów naukowych zgłoszonych do publikacji, w oparciu o system „double-blind review proces”. Recenzje przygotowywane są przez naukowców, reprezentujących wszystkie specjalności z zakresu nauk prawnych.

Do oceny każdej publikacji powołuje się niezależnych recenzentów, będących specjalistami w dziedzinie, której poświęcona jest tematyka artykułu.

Redakcja przyjęła formułę „double-blind review proces” - autor lub autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości.

Recenzja ma formę pisemną i zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

Kryteria kwalifikowania oraz odrzucenia publikacji i formularz recenzji są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma.

Dane recenzentów poszczególnych publikacji nie są zamieszczane. Lista recenzentów czasopisma jest aktualizowana raz w roku.

Polityka otwartego dostępu

Artykuły zamieszczone w czasopiśmie są publikowane w otwartym dostępie.

 

Dobre Praktyki i Polityka Etyczna

 

Redakcja czasopisma przyjęła procedury w zakresie polityki etycznej Committee on Publication Ethics i Elsevier.

 

Elsevier

 

Committee on Publication Ethics