Zakres i zasięg czasopisma

Adam Mickiewicz University Law Review is an international peer-reviewed journal in legal sciences published once a year.

Proces recenzji

Redakcja Adam Mickiewicz University Law Review ustanowiła procedury recenzowania artykułów naukowych zgłoszonych do publikacji, w oparciu o system „double-blind review proces”. Recenzje przygotowywane są przez naukowców, reprezentujących wszystkie specjalności z zakresu nauk prawnych.

Do oceny każdej publikacji powołuje się niezależnych recenzentów, będących specjalistami w dziedzinie, której poświęcona jest tematyka artykułu.

Redakcja przyjęła formułę „double-blind review proces” - autor lub autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości.

Recenzja ma formę pisemną i zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

Kryteria kwalifikowania oraz odrzucenia publikacji i formularz recenzji są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma.

Dane recenzentów poszczególnych publikacji nie są zamieszczane. Lista recenzentów czasopisma jest aktualizowana raz w roku.

Polityka otwartego dostępu

Czasopismo zapewnia natychmiastowy, otwarty dostęp do wszystkich swoich treści zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy. Redakcja zachęca autorów do zamieszczania opublikowanych w czasopiśmie artykułów w otwartych repozytoriach (po recenzji lub ostatecznej wersji wydawcy) pod warunkiem podania linku do strony czasopisma oraz numeru DOI artykułu.

Za procedurę przyjmowania i publikowania tekstów czasopismo nie pobiera od autorów żadnych opłat.

Dobre Praktyki i Polityka Etyczna

Redakcja Journal of Applied Cultural Studies ustanowiła procedury w zakresie polityki etycznej czasopisma wzorując się na standardach Committee on Publication Ethics i Elsevier.

 

Elsevier

 

Committee on Publication Ethics

Recenzenci

Edith Blary-Clement
Laurence Boisson de Chazournes
Natalia Buchowska
Igor Chestnov
Wojciech Dajczak
Magdalena Fedorowicz
Tadeusz Gadkowski
Anna Gerecka-Żołyńska
Oleg Gorodov
Paweł Grzegorczyk
Andrzej Gulczyński
Joanna Haberko
Andrzej Jarocha
Zdzisław Kędzia
Marian Kępiński
Krzysztof Knoppek
Katarzyna Klafkowska-Waśniowska
Marzena Kordela
Artur Kozłowski
Piotr Lissoń
Jarosław Mikołajewicz
Leopold Moskwa
Jerzy W. Ochmański
Vladimir Popondopulo
Jakub Pokrzywniak
Łukasz Pohl
Przemysław Rotengruber
Jan Sandorski
Marek Smolak
Michał Skąpski
Ryszard Sowiński
Krzysztof Ślebzak
Jerzy Tyranowski
Marcin Trzebiatowski
Jacek Wiewiorowski
Robert Zawłocki
Krystian Ziemski