Defining the Pillars of Trade Union Freedoms: the Polish Example
PDF

Keywords

trade unions
freedoms
freedom of association
self-govermance
independence
equality
Poland
law
union movement

How to Cite

Gołaś, J. (2018). Defining the Pillars of Trade Union Freedoms: the Polish Example. Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Im. Adam Mickiewicza, 8, 265–279. https://doi.org/10.14746/ppuam.2018.8.18

Abstract

The aim of the article is to present and characterise the essence of four fundamental pil-lars (the freedom of association, the self-governance, the independence and the equality) of trade union freedoms in the Polish legal system. The author presents such aspects as the classification of trade union freedoms or the characterisation of chosen specific union pillars. The article is based on the review of the relevant national legislation (in-cluding the Polish Constitution, international agreements and the Act on Trade of 23th May 1991), doctrine and judicature.

https://doi.org/10.14746/ppuam.2018.8.18
PDF

References

Baran K.W., Komentarz do ustawy o związkach zawodowych, in: Zbiorowe prawo pracy. Komentarz, 2010, LEX/el.

Baran K.W., Wolności związkowe i ich gwarancje w systemie ustawodawstwa polskiego, Ofi-cyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Warszawa 2001.

Ebbinghaus B., Trade Unions’ changing role: membership erosion, organisational reform, and social partnership in Europe, Industrial Relations Journal 2002, no.33.

Florek L., Seweryński M., Międzynarodowe prawo pracy, Warszawa 1988.

Główny Urząd Statystyczny, Związki zawodowe w Polsce 2014 – notatka informacyjna, 2015.

Goździewicz G. (ed.), Zbiorowe prawo pracy w społecznej gospodarce rynkowej, Toruń 2000.

Hajn Z., Zbiorowe prawo pracy. Zarys systemu., 2013, LEX/el.

Hyman R., Emerging agenda for trade unions?, Labour and Society Programme, Discus-sion Paper Series 1999, no. 98.

International Labour Office, Freedom of Association. Digest of decisions and principles of the Freedom of Association Committee of the Governing Body of the ILO, International Labour Organisation, Geneva 2006.

Jończyk J., Prawo Pracy, Warszawa 1995.

Masewicz W., Nowe prawo o związkach zawodowych, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 1991, no. 10.

Michalska A., Międzynarodowa ochrona wolności związkowej, Ruch Prawniczy, Ekonom-iczny i Społeczny 1982, no. 1.

OECD, Online OECD Employment database, Trade union membership and density in OECD countries, 2013.

Sanetra W., Prawa (wolności) pracownicze w Konstytucji, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 1997, no. 11.

Stelina J., Nowa koncepcja reprezentatywności organizacji związkowej, Praca i Zabezpiec-zenie Społeczne 2008, no. 6.

Streeck W., The sociology of labor markets and trade unions, in: N. Smelser (ed.), R. Swed-berg (ed.), The handbook of economic sociology¸ Princeton University Press 2005.

Świątkowski A., Autonomia organizacji partnerów społecznych (związków zawodowych i organizacji pracodawców), in: System prawa pracy, t. 5, Zbiorowe prawo pracy, K.W. Baran (ed.), Warszawa 2014.

Wratny J., Niektóre problemy wolności związkowej w krajach kapitalistycznych, in: Z prob-lematyki związków zawodowych i współuczestnictwa pracowników w zarządzaniu. Ujęcie prawnoporównawcze, Warszawa 1982.

Żołyński J., Ustawa o związkach zawodowych. Komentarz, 2014, LEX/el.

Żołyński J.; Wratny J., Problem reprezentatywności związków zawodowych w zakładzie pracy. Więcej pragmatyzmu czy demokracji?, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2012, no. 3