"The European Committee of Social Rights as a Monitoring Body in the System of the European Social Charter"

Main Article Content

Aleksander Gadkowski

Abstract

The aim of this article is to present the European Committee of Social Rights as a moni-toring treaty body in the system of the European Social Charter. The author pays par-ticular attention to the mechanism of collective complaints, which was introduced to the Charter’s supervisory system on the basis of the 1995 Additional Protocol. In the author’s opinion, on the basis of the competence of the European Committee of Social Rights to hear collective complaints, it is arguable that this important treaty body in the system of the European Social Charter performs the function of a quasi-judicial organ in the monitoring process, which distinguishes it from other treaty bodies in the field of the international protection of human rights

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Gadkowski, A. (1). "The European Committee of Social Rights as a Monitoring Body in the System of the European Social Charter". Adam Mickiewicz University Law Review, 8. https://doi.org/10.14746/ppuam.2018.8.04
Section
Articles

References

 1. Balcerzak M., Procedury ochrony praw człowieka i kontroli wykonywania zobowiązań przez państwa, in: Prawa człowieka i ich ochrona, Gronowska B., Jasudowicz T., Balcer-zak M., Lubiszewski M., Mizerski R., Toruń 2010.
 2. Belorgey J. M., La Charte sociale en pratique: la jurisprudence du Comité européen des Droits sociaux, “Revista Europea de Derechos Fundamentales” 2009, no. 13.
 3. Bisztyga A., Europejski system ochrony praw człowieka, in: Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, eds. Banaszak B., Preisner A., Warszawa 2002.Bodnar A., Płoszka A., Polska a mechanizmy międzynarodowej kontroli praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych, praw dziecka oraz praw osób z niepełnosprawnościami, “Kwartalnik o Prawach Człowieka” 2014, no. 4 (12).
 4. Brillat A., A New Protocol to the European Social Charter Providing for the Collective Com-plaints, “European Human Rights Law Review” 1996, no. 1.
 5. Gadkowski A., Charakterystyka quasi-sądowych funkcji Europejskiego Komitetu Praw Społecznych w procesie rozpatrywania skarg zbiorowych, “Ruch Prawniczy, Ekonomic-zny i Socjologiczny” 2016, vol. LXXVIII (3).
 6. Gadkowski A., Europejski Komitet Praw Społecznych w systemie organów traktatowych międzynarodowej ochrony praw człowieka, “Adam Mickiewicz University Law Review” 2014, vol. 3.
 7. Hliwa R., Model ochrony praw człowieka w systemie Rady Europy. Mechanizmy Europe-jskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, in: Ochrona praw człowieka w świecie, ed. Wiśniewski L., Bydgoszcz-Poznań 2000.
 8. Jager M., The Additional Protocol to the European Social Charter Providing for a System of Collective Complaints, “Leyden Journal of International Law” 1997, no. 10.
 9. Nowicki M. A., Reforma systemu kontroli przestrzegania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Biuletyn Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego 1998.
 10. Nowicki M. A., Wokół Konwencji Europejskiej, Warszawa 2009.Sękowska-Kozłowska K., Wieruszewski R., Zaległości ratyfikacyjne Polski w dziedzinie praw człowieka, “Europejski Przegląd Sądowy” 2013, no. 3.
 11. Świątkowski A., Karty Społeczne Rady Europy, “Państwo i Prawo” 2003, no. 8.
 12. Świątkowski A., Prawo socjalne Rady Europy, Kraków 2006.Świątkowski A., Quasi-jurysdykcyjna funkcja Komitetu Praw Społecznych Rady Europy, “Państwo i Prawo” 2004, no. 9.
 13. Wieruszewski R., ONZ-owski system ochrony praw człowieka, in: System ochrony praw człowieka, Banaszak B., Bisztyga A., Complak K., Jabłoński M., Wieruszewski R., Wójtowicz K., Kraków 2005.Collective Complaints Procedure, Council of Europe, Strasbourg 2016.
 14. European Committee of Social Rights Activity Report 2016, Council of Europe, Strasbourg 2017.