The Norms of National Law Forming the Basis for the Shaping and Implementing of State Policy in the Field of Energy Security. Discussion Based on the Polish Legal Order1

Main Article Content

Marcin Kamiński

Abstrakt

The essential aim of the article is the theoretical analysis of the normative basis of the Polish state policy in the field of energy security. The analysis begins with the presen-tation of the state policy and energy policy concepts. The author argues that in the Polish legal order the concept of energy policy is concentrated around the premise of energy security. The next part of the analysis deals with the issues of categories of the norms shaping and implementing of the energy security policy in the Polish legal order.


This part of the considerations shows that the normative basis for the determination, implementation and verification of political actions taken by the public authorities in the field of energy security requires the use of specific normative structures. The analysis refers to the conception of ‘goal-oriented norms’. The norms of this kind set binding goals, directions and conditions for the actions of state authorities as well in the field of energy policy. The types of the acts which concretize the goal-oriented norms (e.g. task-oriented norms; directional and determinative norms; planning norms) in the discussed field of state policy are also discussed.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kamiński, M. (1). The Norms of National Law Forming the Basis for the Shaping and Implementing of State Policy in the Field of Energy Security. Discussion Based on the Polish Legal Order1. Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Im. Adama Mickiewicza, 9, 121-135. https://doi.org/10.14746/ppuam.2019.9.08
Dział
Articles

Bibliografia

  Di Fabio U., Die Struktur von Planungsnormen in: Planung. Festschrift für Werner Hoppe zum 70. Geburtstag, eds. W. Erbguth, J. Oebbecke, H.-W. Rengeling, M. Schulze, München 2000.

  Domagała M., Bezpieczeństwo energetyczne. Aspekty administracyjno-prawne, Lublin 2008.

  Domagała M., Polityka energetyczna in: Polityka administracyjna. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Stryków 7–9 września 2008, ed. J. Łukasiewicz, Rzeszów 2008.

  Duniewska Z., Górski M., Jaworska-Dębska B., Olejniczak-Szałowska E., Stahl M., Plany, strategie, programy i inne zbliżone formy prawne działania administracji in: Podmioty administracji publicznej i prawne formy ich działania. Studia i materiały z Konfer-encji Naukowej poświęconej Jubileuszowi 80-tych urodzin Profesora Eugeniusza Ochendowskiego, Toruń 2005.

  Elżanowski F., Polityka energetyczna. Prawne instrumenty realizacji, Warszawa 2008 Gusy Ch., Staatsrecht und Politik, „Österreichische Zeitschrift für öffentliches Recht und Völkerrecht“ 1984, Nr. 35.

  Hughes O.E., Public Management and Administration. An Introduction, New York 2003 Jankowska I.M., Bezpieczeństwo energetyczne w polityce bezpieczeństwa państwa, „Studia Lubuskie” 2015, Vol. XI.

  Jann W., Wegrich K., Theories of Policy Cycle in: Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Politics, and Methods, eds. F. Fischer, G.J. Miller, M.S. Sidney, Boca Raton – London – New York 2007.

  Jeżewski J., Polityka administracyjna. Zagadnienia podstawowe in: Administracja public-zna, ed. J. Boć, Wrocław 2003.

  Kamiński M., Mechanizm i granice weryfikacji sądowoadministracyjnej a normy prawa ad-ministracyjnego i ich konkretyzacja, Warszawa 2016.

  Kamiński M., Procedury administracyjne trzeciej generacji a transformacje struktur administracji publicznej i metod regulacji administracyjnoprawnej in: Struktury administracji publicznej: Metody, Ogniwa, Więzi. Vol. 1, ed. A. Mezglewski, Rzeszów 2016.

  Kamiński M., Normy-zasady prawa administracyjnego i ich konkretyzacja, in: Zasady w prawie administracyjnym. Teoria, praktyka, orzecznictwo, eds. Z. Duniewska, M. Stahl, A. Krakała, Warszawa 2018.

  Pawełczyk M., Publicznoprawne obowiązki przedsiębiorstw energetycznych jako instrument zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w Polsce, Toruń 2013.

  Sapru R.K., Public Policy. Formulation, Implementation and Evaluation, New Delhi 2009. Stahl M., Szczególne prawne formy działania administracji in: System Prawa Administracyjnego. Prawne formy działania administracji, Vol. 5, eds. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2013

  Stankiewicz R., Prawotwórcza rola administracji w kształtowaniu sektora energetycznego (na przykładzie polityki energetycznej państwa) in: Legislacja administracyjna. Teoria, orzecznictwo, praktyka, eds. M. Stahl, Z. Duniewska, Warszawa 2012.

  Walaszek-Pyzioł A., Kształtowanie i realizacja polityki energetycznej państwa na grun-cie ustawy Prawo energetyczne (podmioty i instrumenty) in: Administracja publiczna w państwie prawa. Księga jubileuszowa dla prof. Jana Jendrośki w osiemdziesiątą rocznicę urodzin i pięćdziesięciolecie pracy naukowej, eds. B. Adamiak,

  J. Boć, K. Nowacki, M. Mi-emiec, „Acta Universitatis Wratislaviensis” No. 2154, Prawo CCLXVI, Wrocław 1999.

  Walaszek-Pyzioł A., Energia i prawo, Warszawa 2002.

  Walaszek-Pyzioł A., Prawne problemy kształtowania i realizacji polityki energetycznej państwa, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 1999, Vol. 9.
  Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997, Journal of Laws no.78, item 483 as amended.

  Act of 8 March 1990 on communal self-government, Journal of Laws of 2019, item 506 as amended.

  Act of 5 June 1998 on self-government of voivodeship, Journal of Laws of 2019, item 512 as amended.

  Act of 27 April 2001 Environmental Protection Law, Journal of Laws of 2018, item 799 as amended.

  Act of 21 March 1985 on public roads, Journal of Laws of 2018, item 2068 as amended. Act of 27 October 1994 on toll motorways and the National Road Fund, Journal of Laws of 2018, item 2014 as amended.

  Act of 1 December 1995 on dividend payments by wholly-owned State Treasury companies, Journal of Laws of 2019, item 426 as amended.
  Energy Law Act of 10 April 1997 (the ELA), Journal of Laws of 2018, item 755 as amended.