Freedom of Speech in the Face of Terrorism – Selected International Law Regulations
pdf

Keywords

freedom of speech
terrorism
anti-terrorism
international law
human right

How to Cite

Kowalska, S. . (2018). Freedom of Speech in the Face of Terrorism – Selected International Law Regulations. Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Im. Adam Mickiewicza, 8. https://doi.org/10.14746/ppuam.2018.8.02

Abstract

The essay presents freedom of speech from the perspective of international law regula-tions. The phenomenon of terrorism is one of the most asymmetrical, amorphous and hybrid threats to international security and human rights. The author discusses freedom of speech in the context of anti-terrorism measures. Freedom of speech is a legal and axiological framework of democratic society. The media constitute an important source of information about social pathologies and threats. Terrorists use the media to depreci-ate the law and the state, and to generate chronic fear in society. The essay stresses the fact that a rational and informed approach to human rights should serve as a reference point for anti-terrorism. However, one cannot limit individual freedom in an arbitrary way. Public discourse helps reach an objective perception. This prevents the creation of a multiplied image, pseudo-reality and “double standards” for freedom of speech.

https://doi.org/10.14746/ppuam.2018.8.02
pdf

References

Aleksandrowicz T. R., Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni ze stanowiska prawa międzynarodowego, “Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2016, no. 15 (8).

Balcerzak M., Ochrona osób w przypadku katastrof. Uwagi o projekcie Artykułów Komisji Prawa Międzynarodowego Organizacji Narodów Zjednoczonych, in: Kierunki rozwoju współczesnego prawa międzynarodowego, ed. K. Karski, Warszawa 2015.

Bodnar A., Szuleka M., Koncepcja „nadużycia prawa” w Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności a mowa nienawiści, in: Mowa nienawiści a wolność słowa. Aspekty prawne i społeczne, eds. R. Wieruszewski, M. Wyrzykowski, A. Bodnar, A. Gliszczyńska-Grabias, Warszawa 2010.

Brunst P. W., Terrorism and the Internet: New Threats Posed by Cyberterrorism and Terrorist Use of the Internet, in: A War on Terror? The European Stance on a New Threat, Changing Laws and Human Rights Implications, eds. M. Wade, A. Maljevic, New York 2010.

Chomiczewski K., Zagrożenie użyciem broni biologicznej w zamachach terrorystycznych, in: Oblicza współczesnego terroryzmu, eds. K. Kowalczyk, W. Wróblewski, Toruń 2006.

Czapliński W., Wyrozumska A., Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe, Warszawa 2014.

Gadkowski T., Problematyka samoobrony na tle zakazu użycia siły zbrojnej w prawie międzynarodowym, in: “Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2013, issue 3.

Gliszczyńska-Grabias A., Ograniczenia swobody wypowiedzi – klauzule imitacyjne z art. 19 ust. 3 MPPOiP, in: Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych. Komentarz, ed. R. Wieruszewski, Warszawa 2012.

Gliszczyńska-Grabias A., Zakaz propagandy wojennej, in: Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych. Komentarz, ed. R. Wieruszewski, Warszawa 2012.

Hoffman B., Oblicza terroryzmu, Warszawa 2001.Kamiński I. C., Ograniczenia swobody wypowiedzi dopuszczalne w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Analiza krytyczna, Warszawa 2010.

Klimkowski M., Znaczenie zasady pomocniczości dla międzynarodowego systemu ochrony praw człowieka, in: Uniwersalny system ochrony praw człowieka. Aksjologia. Instytucje. Efektywność, ed. J. Jaskiernia, Toruń 2015.

Kowalska S., Prawa człowieka a terror i terroryzm, Kalisz 2008.Eadem, W poszukiwaniu ochrony przed bezprawnością i arbitralnością – strasburskie stan-dardy praw człowieka, Poznań 2014.

Gliszczyńska-Grabias A., Zakaz propagandy wojennej, in: Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich (Osobistych) i Politycznych. Komentarz, ed. R. Wieruszewski, Warszawa 2012.

Hoffman B., Oblicza terroryzmu, Warszawa 2001.

Kamiński I. C., Ograniczenia swobody wypowiedzi dopuszczalne w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Analiza krytyczna, Warszawa 2010.

Klimkowski M., Znaczenie zasady pomocniczości dla międzynarodowego systemu ochrony praw człowieka, in: Uniwersalny system ochrony praw człowieka. Aksjologia. Instytucje. Efektywność, ed. J. Jaskiernia, Toruń 2015.

Kowalska S., Prawa człowieka a terror i terroryzm, Kalisz 2008.

Eadem, W poszukiwaniu ochrony przed bezprawnością i arbitralnością – strasburskie standardy praw człowieka, Poznań 2014.

Kowalski M., Prawo do samoobrony jako środek zwalczania terroryzmu międzynarodowego, Warszawa 2013.

Macovei M., Freedom of Expression. A Guide to the Implementation of Article 10 of the European Convention on Human Rights, Strasbourg 2004.

Redelbach A., Wolność słowa w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, in: “Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2000, issue 3.

Sobczak J., Prawo do wizerunku, prywatności i godności wobec wolności słowa, in: “Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K: Politologia” 2008, vol. XV, no. 1.

Urbańczyk M., Liberalna doktryna wolności słowa a swoboda wypowiedzi historycznej, Poznań 2009.

Idem, Od godności dobrze urodzonych po egalitarne szlachectwo dla wszystkich. Szkice ze studiów nad ideą godności człowieka, in: “Czasopismo Prawno-Historyczne” 2014, vol. LXVI, issue 2.

Vermeulen M., Assessing Counter – Terrorism as a matter of Human Rights: Perspectives from European Court of Human Rights, in: The Impact, Legitimacy and Effectiveness of EU Counter – Terrorism, eds. F. Londras, J. Doody, London-New York 2015.

Wacławczyk W., Swoboda wypowiedzi jako prawo człowieka, in: Prawa człowieka. Wybrane zagadnienia i problem, eds. L. Koba, W. Wacławczyk, Warszawa 2009.

Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997 (Dz.U. 1997, no. 78, item 483).

Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms singed in Rome on 4 November 1950 (Dz.U. 1993, no. 61, item 284).

Convention on the Prevention and Punishment of Crimes Against Internationally Protected Persons, Including Diplomatic Personnel prepared in New York on 14 December 1973 (Dz.U. 1983, no. 37, item 168).

Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context signed in Espoo on 25 February 1991 (Dz.U. 1999 , no. 96, item 1110).

International Covenant on Civil and Political Rights open for signature in New York on 19 December 1966 (Dz.U. 1977, no. 38, item 167).

The Charter of the United Nations (UNC) signed on 26 June 1945 in San Francisco (Dz.U. 1947, no. 23, item 90).

The Declaration of Rio de Janeiro on Environment and Development, The United Nations Conference on Environment and Development was organised in Rio de Janeiro 3–14 June 1992.

Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community signed in Lisbon on 13 December 2007 (Journal o Laws of 2009 , no. 203, item 1569).

Walker C., Terrorism and the Law, Oxford 2011.

Act of 6 September 2001 about Access to Public Information (Dz.U. 2001, no. 112, item 1198 as amended).

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social and the Committee of the Regions supporting the prevention of radicalisation leading to violent extremism, Brussels, 14 June 2016 [COM (2016) 379].