Precedents as a Source of Land Law in Poland’s Past
PDF

Keywords

history of law
precedents
Polish land law

How to Cite

Lesiński, B. . (2019). Precedents as a Source of Land Law in Poland’s Past. Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Im. Adam Mickiewicza, 10, 191–245. https://doi.org/10.14746/ppuam.2019.10.07

Abstract

The paper is an English translation of Prejudykaty jako źródło prawa ziemskiego w dawnej Polsce by Bogdan Lesiński published originally in “Czasopismo Prawno-Historyczne” from 1990. The text is published as a part of a jubilee edition of the “Adam Mickiewicz University Law Review. 100th Anniversary of the Faculty of Law and Administration” devoted to the achievements of the late Professors of the Faculty of Law and Administration of the Adam Mickiewicz University, Poznań.

https://doi.org/10.14746/ppuam.2019.10.07
PDF

Funding

Translated from: B. Lesiński, Prejudykaty jako źródło prawa ziemskiego w dawnej Polsce, “Czasopismo Prawno-Historyczne” 1990, 42, pp. 9-49 by Szymon Nowak and proofread by Stephen Dersley. The translation and proofreading were financed by the Ministry of Science and Higher Education under 848/2/P-DUN/2018.

References

Balzer O., Geneza Trybunału Koronnego, Warszawa 1886.

Balzer O., Uwagi o prawie zwyczajowym i ustawniczym w Polsce, in: Studia nad prawem polskim, Poznań 1889.

Bandtkie J. W., Ius Polonicum, Warszawa 1831.

Bandtkie-Stężyński J. W., Prawo prywatne polskie, Warszawa 1891.

Bardach J. ed., Historia państwa i prawa Polski, 2nd edition, vol. I, Warszawa 1964.

Bielecka I., Inwentarze ksiąg archiwów grodzkich i ziemskich wielkopolskich XIV-XVIII wieku, Poznań 1965.

Bielecka I., Inwentarze ksiąg archiwów grodzkich i ziemskich wielkopolskich XIV-XVIII wieku, Poznań 1965.

Bobrzyński M. ed., Starodawne Prawa Polskiego Pomniki, Kraków 1874.

Bobrzyński M., Decreta in iudiciis regalibus tempore Sigismundi I. regis Poloniae a. 1507–1531 Cracoviae celebratis lata, “Starodawne Prawa Polskiego Pomniki” vol. VI.

Bukowska K., T. Drezner, Polski romanista XVII wieku i jego znaczenie dla nauki prawa, Warszawa 1960.

Dąbkowski P. Prawo prywatne polskie, vol. I-II, Lvov 1910–1911.

Drezner T., Institutionum iuris Regni Poloniae libri quatuor, Zamość 1613, Hereinafter: Institutiones.

Drezner T., Processus iudiciarius Regni Poloniae, in: Proces sądowny ziemskiego prawa koronnego, ed. G. Czaradzki, Warszawa 1640.

Dutkiewicz W., Prawa cywilne jakie w Polsce od roku 1347 do wprowadzenia Kodeksu Napoleona obowiązywały, Warszawa 1809.

Dwornicka I., Uruszczak W., Nieznany zbiór wyroków sądów królewskich (Decreta regia) z lat 1517–1550 w rękopisie Biblioteki Jagiellońskiej, “Czasopimo Prawno-Historyczne” 1988, XL, vol. 2.

Estreicher S., Kultura prawnicza w Polsce XVI wieku, in: Kultura staropolska, Kraków 1932.

Goyski M., Reformy trybunału koronnego, “Przegląd Prawa i Administracji”, 1909, XXXIV.

Górnicki Ł., Rozmowa Polaka z Włochem o wolnościach i prawach polskich, in: Pisma, ed. R. Pollak, vol. II, Wrszawa 1961, p. 408.

Grajewski H., Prawo zwyczajowe w Leges seu statuta ac privilegia Regni Poloniae omnia Jakuba Przyłuskiego, “Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki Humanistyczno-Społeczne” 1967.

Grodziski S., Sejm dawnej Rzeczypospolitej jako najwyższy organ ustawodawczy. Konstytucje sejmowe – pojęcie i próba systematyki, “Czasopismo Prawno-Historyczne” 1983, vol. XXXV, fasc. 1.

Groicki B., Porządek sądów i spraw miejskich prawa majdeburskiego w Koronie Polskiej, “Biblioteka Dawnych Polskich Pisarzy Prawników” vol. I, Warszawa 1953.

Grużewski B., Sądownictwo królewskie w pierwszej połowie rządów Zygmunta Starego, “SHPP” vol. II, fasc. 4, Lvov 1906.

Helcel A. Z., Dawne prawo prywatne polskie, Kraków 1874, written 1849–1853.

Herburt J., Statuta Regni Poloniae in ordinem alphabeti digesta, Kraków 1503.

Hube R., Przyczynek do objaśnienia historii statutu wiślickiego, in: Pisma, vol. II, Warszawa 1905.

Hube R., Statuta nieszawskie z 1454 roku, Warszawa 1875.

Kaczmarczyk Z., Historia państwa i prawa Polski, 2nd edition, vol. II, Warszawa 1966.

Kaczmarczyk Z., Leśnodorski B. ed., Historia państwa i prawa Polski, Warszawa 1966.

Kolankowski Z., Zapomniany prawnik XVI wieku – Jan Łączyński i jego “Kompendium sądów Króla Jegomości”, Toruń 1960.

Kutrzeba S., Historia źródeł dawnego prawa polskiego, vol. II, Lvov 1925.

Kutrzeba S., Preface, in: Cautelae quaedam in iure terrestri tentae et observatae, “Archiwum Komisji Prawniczej” vol. IX.

Lelewel J., Krytyczny rozbiór statutu wiślickiego, in: Polska wieków średnich, vol. III, Poznań 1859.

Lisiecki A., Trybunał Główny Koronny siedmią splendorów oświecony, Kraków 1638. Cf. J. Makarewicz, Polskie prawo karne, Lvov–Warszawa 1910.

Maisel W., Trybunał Koronny w świetle laudów sejmikowych i konstytucji sejmowych, “Czasopismo Prawno-Historyczne” 1982, XXXIV, vol. 2.

Makarewicz J., Polskie prawo karne. Część ogólna, Lvov–Warszawa 1019.

Ostrowski T., Prawo cywilne narodu polskiego, 2nd edition, vol. I, Warszawa 1787.

Piekosiński F., Uwagi nad ustawodawstwem wiślicko-piotrkowskim króla Kazimierza Wielkiego, “Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział historyczno-filozoficzny” 1892, vol. 28.

Przyłuski J., Leges seu statuta ac privilegia Regni Poloniae omnia, Kraków 1553, p. 589.

Rafacz J., Dawne prawo sądowe polskie w zarysie, Warszawa 1936.

Rafacz J., Z dziejów prawa rzymskiego w Polsce. Księga pamiątkowa ku czci Leona Pinińskiego, Lvov 1936.

Roman S., Geneza statutów Kazimierza Wielkiego, Kraków 1961.

Roman S., Przywileje nieszawskie, “SHPP” 1957, VII, vol. 2, Wrocław 1957.

Rymaszewski Z., Instrukcje syndyków gdańskich w sprawach rozpoznawanych przed sądami zadwornymi (od końca XVI do połowy XVIII w.), “Czasopimo Prawno-Historyczne” 1985, vol. XXXVIII.

Rymaszewski Z., Sprawy gdańskie przed sądami zadwornymi oraz ingerencja królów w gdański wymiar sprawiedliwości XVI–XVIII w., Wrocław 1985.

Sarnicki S., Statuta i metryka przywilejów koronnych, Kraków 1594.

Sczaniecki M., Powszechna historia państwa i prawa, Warszawa 1973.

Stadnicki A., Przegląd krytyczny rozporządzeń tzw. statutu wiślickiego podług przedmiotów ułożonych, Warszawa 1860.

Ulanowski B., Najdawniejszy układ systematyczny prawa polskiego z XV wieku, AKP vol. V.

Uruszczak W., Korektura praw z 1592 roku. Studium historycznoprawne, vol. I, Warszawa–Kraków 1990.

Uruszczak W., Próba kodyfikacji prawa polskiego w pierwszej połowie XVI wieku, Warszawa 1979.

Winiarz A., Prejudykaty w Statutach Kazimierza Wielkiego, “Kwartalnik Historyczny” 1895, IX.

Zalaszowski M., Ius Regni Poloniae, vol. II, Poznań 1702.

Zawacki T., Processus iudiciarius Regni Poloniae, Kraków 1619.