An Attempt to Formulate a Preliminary Definition of the Validity of Norms
PDF

Keywords

theory of law
validity of norms
idealization method

How to Cite

Patryas, W. (2020). An Attempt to Formulate a Preliminary Definition of the Validity of Norms. Adam Mickiewicz University Law Review, 11, 37–55. https://doi.org/10.14746/ppuam.2020.11.02

Abstract

The aim of the study is to formulate a preliminary defnition of the validity of norms using idealization method for this purpose. The author proposes a preliminary definition of the validity of norms and compares it with the conception of such a definition put forward by Leszek Nowak in Interpretacja prawnicza. Studium z metodologii prawoznawstwa.

https://doi.org/10.14746/ppuam.2020.11.02
PDF

References

Grabowski A., Prawnicze pojęcie obowiązywania prawa stanowionego. Krytyka niepozytywistycznej koncepcji prawa, Kraków 2009.

Kelsen H., The Pure Theory of Law, Berkeley 1970.

Kmita J., Wykłady z logiki i metodologii nauk, Warszawa 1973.

Kmita J., Z metodologicznych problemów interpretacji humanistycznej, Warszawa 1971.

Lang W., Obowiązywanie prawa, Warszawa 1962.

Nowak L., Interpretacja prawnicza. Studium z metodologii prawoznawstwa, Warszawa 1973.

Nowak L., The Structure of Idealization, Dordrecht 1979.

Patryas W., Performatywy w prawie, Poznań 2005.

Piasecki K., Wyrok pierwszej instancji w postępowaniu cywilnym, Warszawa 1981.

Stelmach J., Obowiązywanie prawa w sensie absolutnym i relatywnym, in: Teoria prawa. Filozofia prawa. Współczesne prawo i prawoznawstwo, Toruń 1998.

Wronkowska S., O źródłach prawa i aktach normatywnych raz jeszcze, in: Prawo prywatne czasu przemian. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Sołtysińskiemu, ed. A. Nowicka, Poznań 2005.

Ziemba Z., Zwrot «norma N obowiązuje» w języku prawnym i prawniczym, „Studia Filozoficzne” 1963, no. 3–4.

Ziembiński Z., Kompetencja i norma kompetencyjna, “Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1969.

Downloads

Download data is not yet available.