The Evolution of General Administrative Proceedings
PDF

Keywords

administrative proceedings
code of administrative arocedure
state administration

How to Cite

Janowicz, Z. . (2019). The Evolution of General Administrative Proceedings. Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Im. Adam Mickiewicza, 10, 347–372. https://doi.org/10.14746/ppuam.2019.10.14

Abstract

The paper is an English translation of Rozwój ogólnego postępowania administracyjnego by Zbigniew Janowicz published originally in Polish in “Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” in 1970. The text is published as a part of a jubiliee edition of the “Adam Mickiewicz University Law Review. 100th Anniversary of the Faculty of Law and Administration” devoted to the achievements of the late Professors of the Faculty of Law and Administration of the Adam Mickiewicz University, Poznań.

https://doi.org/10.14746/ppuam.2019.10.14
PDF

Funding

Translated from: Z. Janowicz, Rozwój ogólnego postępowania administracyjnego, “Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1970, 3, pp. 121–139 by Tomasz Żebrowski and proofread by Stephen Dersley and Ryszard Reisner. Translation and proofreading was financed by the Ministry of Science and Higher Education under 848/2/P-DUN/2018.

References

Angełow A. S., Administratiwnoto proizwodstwo w Czechosłowakia, Ungaria i Polsza, Sofia 1962.

Bar L., Przedsiębiorstwo państwowe wobec decyzji administracyjnych, “PUG” 1966.

Becker F., Das allgemeine Verwaltungsverfahren in Theorie und Gesetzgebung — Eine rechtsvergleichende Untersuchung, Stuttgart–Bruxelles, 1960.

Borkowski J., Zmiana i uchylenie ostatecznych decyzji administracyjnych, Warszawa 1967.

Burda A., Demokracja i praworządność, Wrocław 1965.

Dawidowicz W., Kierowanie przedsiębiorstwami państwowymi a kodeks postępowania administracyjnego, “Państwo i Prawo” 1968, vol. 1.

Filipek J., Stosunek administracyjno-prawny, “Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace prawnicze” 1964, vol. 34.

Gellhorn W., Protecting citizens against administrators in Poland, “Revue internationale des sciences administratives” 1964, no. 7,

Iserzon E., Prawo administracyjne. Podstawowe instytucje, Warszawa 1968.

Iserzon E., Przedsiębiorstwo państwowe jako strona w postępowaniu administracyjnym, “Państwo i Prawo” 1967, vol. 2.

Iserzon E., Starościak J. eds, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, teksty, wzory i formularze, 3rd ed., Warszawa 1965.

Janowicz Z., Tendencje rozwojowe ustroju administracyjnego Niemieckiej Republiki Federalnej, Poznań 1969.

Jaroszyński M., Zimmermann M., Brzeziński W., Polskie prawo administracyjne. Część ogólna, Warszawa 1956.

Jastrzębski L., Funkcjonowanie administracji w świetle orzecznictwa, eds J. Łętowski, J. Starościak, Warszawa 1967.

Langrod G., La codification de la procédure administrative non contentieuse en Pologne, “La Revue administrative” 1960, no. 6.

Langrod J. S., Uwagi o kodyfikacji postępowania administracyjnego w niektórych państwach, “Państwo i Prawo” 1959, vol. 5–6.

Litwin J., Bibliografia KPA, “GiAT” 1966, no. 4–10.

Litwin J., Drogi ujednolicenia wykładni prawa administracyjnego, “Państwo i Prawo” 1965, vol. 10.

Longchamps F., O pojęciu stosunku procesowego między organem państwa a jednostką, Księga pamiątkowa dla uczczenia pracy naukowej K. Przybyłowskiego, Kraków–Warszawa 1964.

Meder W., Die Verwaltungsverfahrensordnung der Volksrepublik Polen, “Verwaltungsarchiv” 1961.

Paczuski R., Centlewska I., Górski E. eds, Special supplement to Biuletyn Informacyjny, no. 10–11, Bydgoszcz 1969.

Rozmaryn S., O projekcie kodeksu postępowania administracyjnego, “Państwo i Prawo” 1959, vol. 4.

Rozmaryn S., O zasadach ogólnych kodeksu postępowania administracyjnego, “Państwo i Prawo” 1961, vol. 12.

Rozmaryn S., Principes généraux de la procedure administrative en Pologne, “Deuxièmes Journées Juridiques Polono-Françaises” 1951.

Rozmaryn S., Projekt kodeksu postępowania administracyjnego – w nowej postaci”, “Państwo i Prawo” 1960, vol. 4–5.

Saliszczewa N., Administratiwnyj process w SSSR, Moskwa 1964.

Siedlecki W., Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Warszawa 1969. J. Jendrośka, Zakres obowiązywania k.p.a. w postępowaniach szczególnych, “GiAT”1967, no. 2.

Starościak J., Prawo administracyjne, Warszawa 1965.

Starościak J., Wprowadzenie do prawa administracyjnego europejskich państw socjalistycznych, Warszawa 1968.

Vintu I., Rola sądów powszechnych w dochodzeniu roszczeń spowodowanych bezprawnymi aktami administracyjnymi w SR Rumunii, “Państwo i Prawo” 1968.

Zimmermann M., Z rozważań nad postępowaniem jurysdykcyjnym i pojęciem strony w kodeksie postępowania administracyjnego, in: Księga pamiątkowa ku czci prof. dr K. Stefki, Wrocław 1967.