Administrative Decisions in the Era of Artificial Intelligence

Main Article Content

Mateusz Pszczyński

Abstract

The rapid development of cybernetics allows the use of artificial intelligence in many areas of social and economic life. The State can also harness algorithms and machine learning for its actions. Automatic decision making should be one of the stages in the development and improvement of public administration. While it is easy to implement these solutions in the case of related decisions, decisions made under administrative discretion, general clauses or valuation standards pose a challenge. The correct transformation of paper-based public administration into automatic public administration requires a change in decision makers’ thinking, the introduction of new solutions, and building trust in artificial intelligence. Therefore, new solutions have to be built in accordance with the principles of transparency, accountability, equality, goodness and justice. Artificial intelligence making automatic decisions on behalf of the State must be a tool to support the execution of public tasks concerning citizens which is based on trust towards AI and public administration.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Pszczyński, M. (2020). Administrative Decisions in the Era of Artificial Intelligence. Adam Mickiewicz University Law Review, 11, 253-271. https://doi.org/10.14746/ppuam.2020.11.13
Section
Articles
Author Biography

Mateusz Pszczyński, University of Opole, Faculty of Law and Administration

Mateusz Pszczyński, Faculty of Law and Administration, Katowicka 87a, 45-060 Opole, Republic of Poland, e-mail: mpszczynski@uni.opole.pl.

References

 1. Abraham S.S., Deepak P., Sundaram S.S., Fairness in Clustering with Multiple Sensitive Attributes, 2020, <http://arxiv.org/abs/1910.05113>.
 2. Adamiak B., Koncepcja nadzwyczajnych trybów postępowania administracyjnego, “Acta Universitatis Wratislaviensis” 1985, no. 648, Prawo CXII.
 3. Adamiak B., Rozdział I. Zagadnienia ogólne procesowego prawa administracyjnego, in: System Prawa Administracyjnego, t. IX: Prawo procesowe administracyjne, Warszawa 2010.
 4. Anastasopoulos L.J., Whitford A.B., Machine Learning for Public Administration Research, with Application to Organizational Reputation, “J. Pub. Admin. Res. & Theory” 2018, no. 16.
 5. Bąkowski T., Administracyjnoprawna sytuacja jednostki w świetle zasady pomocniczości, Kraków 2007.
 6. Bąkowski T., Udział sądów administracyjnych w kształtowaniu pojęć i konstrukcji prawa administracyjnego in: Orzecznictwo w systemie prawa. II Konferencja Naukowa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i Wolters Kluwer Polska, eds T. Bąkowski, K. Grajewski, J. Warylewski, Warszawa 2008.
 7. Bateman W., Algorithmic Decision-Making and Legality: Public Law Dimensions, “Australian Law Journal” 2019.
 8. Błaś A., Prawo administracyjne, ed. J. Boć, Wrocław.
 9. Coglianese C., Lehr D., Transparency and algorithmic governance, “Administrative Law Review” 2019.
 10. Danzigera S., Levavb J., Avnaim-Pessoa L., Extraneous factors in judicial decisions, <http://www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1018033108>.
 11. Duniewska Z., Wybrane aspekty wykładni prawa administracyjnego (racje i właściwość), in: Koncepcja systemu prawa administracyjnego, ed. J. Zimmermann, Warszawa 2007.
 12. Finck M., Automated Decision-Making and Administrative Law, 2019, <https://ssrn.com/abstract=3433684>.
 13. Floridi L., Cowls J., Beltrametti M., Chatila R., Chazerand P., Dignum V., Schafer B., AI4People—An ethical framework for a good AI society: opportunities, risks, principles, and recommendations, “Mind Mach” 2018, 28(4).
 14. Hauser R., Rola przepisów procesowych w realizacji norm materialnego prawa administracyjnego, in: Rola materialnego prawa administracyjnego a ochrona praw jednostki, ed. Z. Leoński, Poznań 1998.
 15. <https://cacm.acm.org/news/233886-ai-removes-the-drudgery-from-legal-due-diligence/fulltext>.
 16. <https://www.gov.pl/web/rodzina/2-mln-wnioskow-rodzina-500-plus>.
 17. <https://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/584513,wnioski-online-500-plus-300-plus-polacy-rodzina-dane.html>.
 18. Jaśkowska M., Pojęcie uznania administracyjnego, in: System Prawa Administracyjnego, vol. I: Instytucje prawa administracyjnego, Warszawa 2009.
 19. Kodeks postępowania administracyjnego, tekst jedn.: Journal of Laws of 2020, item 256.
 20. O’Neil C., Weapons of math destruction: how big data increases inequality and threatens democracy, Broadway Books, New York 2016.
 21. Pieńkosz P., E-kontrole jako narzędzie rozwoju stref płatnego parkowania w miastach na prawach powiatu. Szanse i problemy, “Monitor Prawniczy” 2019, no. 24.
 22. Redelbach A., Sądy a ochrona praw człowieka, Toruń 1999.
 23. Rusza e-kontrola w Warszawie. Coraz łatwiej o mandat za parkowanie, <https://spidersweb.pl/autoblog/strefa-platnego-parkowania-warszawa-e-kontrola/>.
 24. Sibiga G., Stosowanie technik informatycznych w postępowaniu administracyjnym ogólnym, Warszawa 2019.
 25. Sibiga G., Wiewiórowski W., Automatyzacja rozstrzygnięć i innych czynności w sprawach indywidualnych załatwianych przez organ administracji publicznej, in: Informatyzacja postępowania sądowego i administracji publicznej, ed. J. Gołaczyński, Warszawa 2010.
 26. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, Journal of Laws of 1991, no. 9, item 31, which is Journal of Laws of 2019, item 1170.
 27. Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016, Journal of Laws of 2019, item 2407.
 28. Ustawa z 29 sierpnia 1997 Ordynacja podatkowa, Journal of Laws of 2019, item 900.
 29. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 25.9.2014 r., SK 4/12, OTK-A 2014, Nr 8, poz. 95.
 30. Zarsky T., The trouble with algorithmic decisions: an analytic road map to examine efficiency and fairness in automated and opaque decision making, “Science, Technology & Human Values” 2016, no. 41(1), SAGE Publications Sage CA: Los Angeles, CA.
 31. Zimmerman J., Prawo administracyjne, Warszawa 2008.
 32. Zimmermann J., Glosa do wyroku SN z dnia 23 lipca 1992 r., sygn. akt III ARN 40/92, “Państwo i Prawo” 1993, no. 8.
 33. Zimmermann J., Polska jurysdykcja administracyjna, Warszawa 1996.