Public Administration Activities in the Light of the Contemporary Conception of Public Business Law
PDF

Keywords

the concept of public business law
public administration activities
goals of public–law regulation of the market economy system

How to Cite

Rabska, T. . (2019). Public Administration Activities in the Light of the Contemporary Conception of Public Business Law. Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Im. Adam Mickiewicza, 10, 373–400. https://doi.org/10.14746/ppuam.2019.10.15

Abstract

The paper is an English translation of Działania administracji publicznej w świetle współczesnej koncepcji publicznego prawa gospodarczego by Teresa Rabska published originally in Polish in Instrumenty i formy prawne działania administracji gospodarczej by Adam Mickiewiczy University Press in 2009. The text is published as a part of a jubilee edition of the “Adam Mickiewicz University Law Review. 100th Anniversary of the Faculty of Law and Administration” devoted to the achievements of the late Professors of the Faculty of Law and Administration of the Adam Mickiewicz University, Poznań.

https://doi.org/10.14746/ppuam.2019.10.15
PDF

Funding

Translated from: T. Rabska, Działania administracji publicznej w świetle współczesnej koncepcji publicznego prawa gospodarczego, in: Instrumenty i formy prawne działania administracji gospodarczej, B. Popowska, K. Kokocińska, Poznań 2009, pp. 15–34 by Stephen Dersley. The translation and proofreading were financed by the Ministry of Science and Higher Education under 848/2/P-DUN/2018.

References

Banasiński C., Publicznoprawne aspekty ochrony konkurencji, in: Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne, Warszawa 2007.

Bar L., Publiczna subsydiarna działalność w gospodarce rynkowej. Wybrane zagadnienie prawne, “Państwo i Prawo” 1994.

Biegeleisen L.W., Teoria i polityka przedsiębiorstw publicznych samorządu terytorialnego i państwa, Warszawa 1931.

Bigo T., Ewolucja prawa przemysłowego, “Państwo i Prawo” 1947.

Bigo T., Prawo administracyjne polskie– prawo przemysłowe, Lwów 1939.

Boć J., W sprawie zakresu administracyjnego prawa gospodarczego, in: Prawo administracyjne, ed. J. Boć, Wrocław 2007.

Buzek J., Administracja gospodarstwa społecznego. Wykłady z zakresu nauki administracji i austriackiego prawa administracyjnego, Lwów–Warszawa 1913.

Chełmoński A., Realizacja dobra publicznego a ochrona interesów jednostki, in: Administracyjne prawo gospodarcze. Zagadnienia wybrane, eds A. Borkowski, A. Chełmoński, M. Guziński, K. Kiczka, L. Kieres, T. Kocowski, Wrocław 2000.

Chełmoński A., Swoiste zasady administracyjnego prawa gospodarczego, in: Administracyjne prawo gospodarcze, ed. L. Kieres, Wrocław 2005.

Helczyński B., Komercjalizacja przedsiębiorstw państwowych na tle polskich przepisów prawnych, Warszawa 1929.

Huber E.R., Wirtschaftsverwaltungsrecht, vol. 1–2, Tubingen 1953/1954.

Kiczka K., Administracyjne akty kwalifikujące w działalności gospodarczej, Wrocław 2006.

Kiczka K., Prawo administracyjne gospodarcze w systemie prawa administracyjnego, in: Koncepcja systemu prawa administracyjnego, ed. J. Zimmermann, Warszawa, 2007.

Kieres L. ed., Środki prawne publicznego prawa gospodarczego, Wrocław 2007.

Kieres L., Administracyjne prawo gospodarcze, Wrocław 2005.

Kocowski T., Reglamentacja a regulacja, in: Administracyjne prawo gospodarcze, Regulacja rynku telekomunikacyjnego, eds M. Kulesza, A. Szpor, Warszawa 2005.

Kosikowski C., Idea prawa gospodarczego i jego działy, “Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1993.

Lipowicz I., Europeizacja administracji publicznej, “Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2008.

Lissoń P., Formy oraz instrumenty prawne działania organu regulacyjnego na przykładzie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Instrumenty i formy prawne działania administracji gospodarczej, eds. B. Popowska, K. Kokocińska, Poznań 2009.

Longchamps F., Węzłowe problemy podstawowych pojęć prawa administracyjnego, “Państwo i Prawo” 1966.

Łaczkowski W., Ekonomiczne i socjalne prawa człowieka a dobro wspólne, Warszawa 2003.

Pawłowicz K., Prawne formy działania administracji gospodarczej – kierunki zmian i próba oceny, in: Instrumenty i formy prawne działania administracji gospodarczej, eds B. Popowska, K. Kokocińska, Poznań 2009.

Popowska B. ed., Funkcje współczesnej administracji gospodarczej, Poznań 2006.

Rabska T., Gospodarka rynkowa i jej zasady, Warszawa 1995.

Rabska T., Rozwój nauczania publicznego prawa gospodarczego – przyczynek do dyskusji, “PUG” 2005.

Rabska T., The Transit from a Centrally Planned Economy to a Market System, in: Public Administration in the Nineties: T-ends and Innovations, Wienna 1992.

Safjan M. ed., System prawa prywatnego. Prawo cywilne. Część Ogólna, Warszawa 2007.

Skoczny T., Stan i tendencje rozwojowe prawa administracji regulacyjnej w szczególności, in: Ius Publicum Europeum, Warszawa 2003.

Stelmach J., Brożek B., Załuski W., Dziesięć wykładów o ekonomii prawa, Warszawa 2007.

Strzyczkowski K., Gospodarka jako przedmiot regulacji prawnej, in: Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa 2003.

Strzyczkowski K., Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa 2007.

Strzyczkowski K., Środki i formy prawne organów administracji gospodarczej, in: Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa 2011.

Strzyczkowski K., Zasada państwa sprawiedliwości społecznej jako zasada publicznego prawa gospodarczego, “Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2007.

Szpor A., Państwo a subsydiarnośc jako zasada prawa w UE i w Polsce, “Samorząd Terytorialny” 2001.

Szronnik A., Przedsiębiorstwo a region – relacje i współzależności rynkowe, “Samorząd Terytorialny” 2008.

Tokarczyk R., Jednostronność ekonomicznej analizy prawa, “Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2007.

Trela A., Nowe formy działania ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa w procesie komercjalizacji i prywatyzacji, in: Instrumenty i formy prawne działania administracji gospodarczej, eds B. Popowska, K. Kokocińska, Poznań 2009.

Ziembiński Z., Problematyka dogmatyczna nauk prawnych – rdzeń nauk szczegółowych, in: Szkice z metodologii szczegółowych nauk prawnych, Warszawa 1983.

Ziembiński Z., Szkice z metodologii szczegółowych nauk prawnych, Warszawa–Poznań 1983.

Zimmermann M., Nauka administracji i polskie prawo administracyjne, Part II, Poznań 1949.