The Settlement of the Bidding Contest for a Public Task Implemented by Non-Governmental Organisations and Public Benefit Entities Without the Possibility of Initiating an Appeal Procedure

Main Article Content

Danuta Biniasz-Celka

Abstract

The paper focuses on the financial cooperation of public administration bodies with public benefit organisations (PBOs) in the form of delegation or commissioning statutory public tasks. As a result of cooperation, a contract is concluded, which is preceded by an open bidding contest procedure. Nevertheless, there is no provision in the contest procedure which would constitute a substantive law basis for issuing an administrative decision or taking other actions referred to in art. 3(2)(4) of the Act of 30 August 2002 on the Administrative Court Procedure by a public administration body or an appointed contest committee.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Biniasz-Celka, D. (2020). The Settlement of the Bidding Contest for a Public Task Implemented by Non-Governmental Organisations and Public Benefit Entities Without the Possibility of Initiating an Appeal Procedure. Adam Mickiewicz University Law Review, 11, 275-290. https://doi.org/10.14746/ppuam.2020.11.14
Section
Articles
Author Biography

Danuta Biniasz-Celka, Adam Mickiewicz University Poznan, Faculty of Law and Administration

Danuta Biniasz-Celka, Adam Mickiewicz University in Poznań, Faculty of Law and Administration, Al. Niepodległosci 53, 61–714 Poznań, e-mail: dankacelka@onet.pl.

References

 1. Blicharz J., Komentarz do art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, in: Blicharz J., Ustawa o działalności pożytku i o wolontariacie, Lex 2012.
 2. Blicharz J., Komentarz do art. 18a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, in: Blicharz J., Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Lex 2012.
 3. Gruszecki K., Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Warszawa 2008.
 4. Izdebski H., Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Komentarz, Warszawa 2003.
 5. Kledzik P., Działalność organizacji pozarządowych na rzecz realizacji celów publicznych, Warszawa 2013.
 6. Kopyra J., Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Komentarz, Warszawa 2005.
 7. Kosowski J., Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi, Warszawa 2012.
 8. Kowal N., Komentarz do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, in: Tworzenie i rejestracja organizacji pożytku publicznego, Zakamycze 2005, Legalis.
 9. Kowal N., Tworzenie i rejestracja pożytku publicznego. Komentarz, Kraków 2005.
 10. Olejniczak A., Skutki braku konsultacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i pożytku publicznego, 2016, Legalis.
 11. Pakuła A., W kwestii prywatyzacji organizacyjnych form realizacji zadań publicznych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na przykładzie pomocy społecznej, in: J. Blicharz, Prawne aspekty prywatyzacji, Warszawa 2012.
 12. Skiba R., Jak współpracować z administracją publiczną, Warszawa 2004.
 13. Staszczyk P., Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Komentarz, Warszawa 2013.
 14. Wierzbowski M., Wiktorowska A., in: M. Wierzbowski, M. Szubiakowski, A. Wiktorowska, Postępowanie administracyjne – ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami, Warszawa 2004.