The Disciplinary and Criminal Liability of Judges in Poland. A Criminalistics Study of Cases of Disciplinary and Criminal Liability of Judges in the Years 2010–2018
PDF

Keywords

disciplinary liability
criminal liability
judges
legal ethics

How to Cite

Hrehorowicz, M. (2020). The Disciplinary and Criminal Liability of Judges in Poland. A Criminalistics Study of Cases of Disciplinary and Criminal Liability of Judges in the Years 2010–2018. Adam Mickiewicz University Law Review, 11, 293–320. https://doi.org/10.14746/ppuam.2020.11.15

Abstract

The article presents basic findings about the disciplinary and criminal liability of common courts judges in Poland. These findings are presented from a criminalistics perspective. The article provides data on the following issues: the basics of the disciplinary and criminal liability of judges, the number of disciplinary cases of judges in the years 2010–2018 and the number of criminal cases of judges in the years 2001–2017, categories of the disciplinary violations and crimes committed, decisions taken in cases of disciplinary violations, and imposed penalties. The article is based on an examination of Supreme Court verdicts issued in disciplinary cases of judges and data provided by the Ministry of Justice

https://doi.org/10.14746/ppuam.2020.11.15
PDF

References

About the European Commission for the efficiency of justice (CEPEJ), <https://www.coe.int/en/web/cepej/about-cepej>.

Acquaviva N., Castagnet F., Evanghelou M., A comparative analysis of Disciplinary Systems for European judges and prosecutors, For the 7th edition of the THEMIS Competition – 2012, <http://www.ejtn.eu/Documents/Themis%202012/THEMIS%202012%20ERFURT%20DOCUMENT/Written%20paper%20France%203.pdf>.

Act of 20 December 2019 amending the Act – Law on the structure of common courts, the Act on the Supreme Court and some other acts (Journal of Laws of 2020, item 190).

Act of 27 July 2001 Law on the System of Common Courts (Journal of Laws of 2020, item 365).

Act of June 6, 1997 Penal Code (Journal of Laws of 2019, item 1950).

CEPEJ Report on European judicial systems –Edition 2014 (2012 data): efficiency and quality of justice, <http://www.just.ro/wp-content/uploads/2015/09/editia-2014-en.pdf>.

CEPEJ Report on European judicial systems –Edition 2014 (2012 data): efficiency and quality of justice, <http://www.just.ro/wp-content/uploads/2015/09/editia-2014-en.pdf>.

Chudy K., Czy istnieje potrzeba wprowadzenia radykalnych zmian w sądownictwie dyscyplinarnym zawodów prawniczych?, “Palestra” 2006, no. 5–6.

Constitution of the Republic of Poland of April 2, 1997 (Journal of Laws of 1997, no. 07, item 15).

Czarnecki P., Postępowanie dyscyplinarne wobec osób wykonujących prawnicze zawody zaufania publicznego, Warszawa 2013.

Ereciński T., Gudowski J., Iwulski J., Prawo o ustroju sądów powszechnych. Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa. Komentarz, Warszawa 2010.

Giętkowski R., Odpowiedzialność dyscyplinarna w prawie polskim, Gdańsk 2013.

Gruodytè E., The disciplinary liability of Lithuanian Lawyers: a comparative approach, “Baltic Journal of Law & Politics” 2014, no. 2.

Haley J. O., The Civil, Criminal and Disciplinary Liability of Judges, “The American Journal of Comparative Law” 2006, vol. 54.

Korzeniowska-Lasota A., Lasota M., Odpowiedzialność sędziego za wykroczenia, “Studia Prawnoustrojowe” UWM, 2010, no. 1.

Kozielewicz W., Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziego za wykroczenie, in: Państwo prawa i prawo karne. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla, ed. P. Kardas, vol. 2, Lex.

Kozielewicz W., Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów, in: Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów, prokuratorów, radców prawnych i notariuszy, ed. W. Kozielewicz, Warszawa 2016.

Lista sądów powszechnych, <https://dane.gov.pl/dataset/985,lista-sadow-powszechnych/resource/3873/table?page=3&per_page=20&q=&sort=>.

Minimum Judicial Standards V, Disciplinary proceedings and liability of judges, ENCJ Report 2014–2015, <https://www.encj.eu/images/stories/pdf/GA/Hague/encj_report_minimum_standards_v_adopted_ga_june_2015.pdf>.

Paśnik J., Prawo dyscyplinarne w Polsce, Warszawa 2000.

Piebiak Ł., Odpowiedź na interpelację nr 25389 w sprawie postępowań karnych wobec sędziów, <http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=B4SHUE>.

Resolution No. 25/2017 of The National Council of the Judiciary of January 13, 2017 regarding the publication of a consolidated text of the Set of Professional Ethics Rules for Judges and Court Assessors, <https://krs.pl/pl/o-radzie/zbior-zasad-etyki-zawodowej-sedziow/591-uchwala-nr-25–2017-krajowej-rady-sadownictwa-z-dnia-13-stycznia-2017-r.html>.

Sawiński J., Commentary on Article 107 LSCC, in: Law on the structure of common courts. Commentary, ed. A. Górski, Lex 2013.

Supreme Court ruling reference number SNO 16/15 (April 14, 2015).

Supreme Court ruling reference number SNO 21/16 (June 16, 2016).

Supreme Court ruling reference number SNO 23/14 (June 5, 2014).

Supreme Court ruling reference number SNO 23/17 (July 19, 2017).

Supreme Court ruling reference number SNO 24/14 (June 5, 2014).

Supreme Court ruling reference number SNO 26/2016 (May 2, 2020).

Supreme Court ruling reference number SNO 29/12 (June 29, 2012).

Supreme Court ruling reference number SNO 30/12 (June 21, 2012).

Supreme Court ruling reference number SNO 31/11 (July 20, 2011).

Supreme Court ruling reference number SNO 31/16 (September 26, 2016).

Supreme Court ruling reference number SNO 34/14 (July 18, 2014).

Supreme Court ruling reference number SNO 34/15 (June 22, 2015).

Supreme Court ruling reference number SNO 36/12 (January 15, 2013).

Supreme Court ruling reference number SNO 39/13 (January 22, 2014).

Supreme Court ruling reference number SNO 40/13 (January 22, 2014).

Supreme Court ruling reference number SNO 41/11 (October 28, 2011).

Supreme Court ruling reference number SNO 45/15 (August 20, 2015).

Supreme Court ruling reference number SNO 56/12 (January 31, 2013).

Supreme Court ruling reference number SNO 59/15 (October 13, 2015).

Supreme Court ruling reference number SNO 6/13 (April 18, 2013).

Supreme Court ruling reference number SNO 60/14 ((December 11, 2014).

Supreme Court ruling reference number SNO 65/15 (October 26, 2015).

Supreme Court ruling reference number SNO 66/15 (October 26, 2015).

Supreme Court ruling reference number SNO 7/16 (September 14, 2016).

Supreme Court ruling reference number SNO 9/15 (March 20, 2015).

Tsaoussi A., Zervogianni E., Judges as satisficers: a law and economics perspective on judicial liability, “European Journal of Law and Economics” 2010, no. 29.

Downloads

Download data is not yet available.