The Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms as an International Treaty and a Source of Individual Rights

Main Article Content

Aleksander Gadkowski

Abstract

The aim of this paper is to present the legal nature of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms as a special treaty under international human rights law. The article focuses on the twofold nature of the Convention. First, it presents the Convention as an international treaty, and thus as a source of specific obligations of states-parties. Second, it presents the Convention as the source of fundamental individual human rights. The article also discusses the role of ECtHR case law in the context of fundamental individual human rights.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Gadkowski, A. (2021). The Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms as an International Treaty and a Source of Individual Rights. Adam Mickiewicz University Law Review, 13, 77-96. https://doi.org/10.14746/ppuam.2021.13.04
Section
Articles

References

 1. Balcerzak M., Odpowiedzialność państwa – strony Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Studium prawnomiędzynarodowe, Toruń 2013.
 2. Bodnar A. Wykonywanie orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Polsce. Wymiar instytucjonalny, Warszawa 2018.
 3. Czepek J., Zobowiązania pozytywne państwa w sferze praw człowieka pierwszej generacji na tle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Olsztyn 2014.
 4. Gadkowski A., Legal Basis for the Establishment of International Courts, in: Judicial Power in a Globalized World: Liber Amicorum Vincent De Gaetano, eds. de Albuquerque P. P., Wojtyczek K., Cham 2019.
 5. Gadkowski A., Wpływ orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na sytuację prawną jednostki w dziedzinie zabezpieczenia społecznego w Polsce, Poznań 2020.
 6. Garlicki L., Komentarz do artykułu 1 Konwencji, in: Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Tom I, Komentarz do artykułów 1–18, ed. L. Garlicki, Warszawa 2010.
 7. Gronowska B., Europejski Trybunał Praw Człowieka. W poszukiwaniu efektywności ochrony jednostki, Toruń 2011.
 8. Hauser A., Prawo jednostki do sądu europejskiego, Warszawa 2017.
 9. Kamiński I. C., Kownacki R., Wierczyńska K., Wykonywanie orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w polskim systemie prawnym, in: Zapewnienie efektywności orzeczeniom sądów międzynarodowych w polskim porządku prawnym, ed. A. Wróbel, Warszawa 2011.
 10. Kędzia Z., Burżuazyjna koncepcja praw człowieka, Wrocław 1980.
 11. Morawska E., Zobowiązania pozytywne państw – stron Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Warszawa 2016.
 12. Mowbary A., The Creativity of the European Court of Human Rights, “Human Rights Review” 1995, vol. 5.
 13. Nowicki M. A., Wokół Konwencji Europejskiej. Komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Warszawa 2009.
 14. Nowicki M. A., Wokół Konwencji Europejskiej. Komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Warszawa 2013.
 15. Sarnecki P., Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2005.
 16. Wronkowska S., Analiza pojęcia prawa podmiotowego, Poznań 1973.
 17. Ziółkowski M., Obowiązek przestrzegania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w świetle art. 46 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz rezolucji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy z 26 stycznia 2011, in: Wykonywanie wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przez Sejm, Biuro Analiz Sejmowych, Warszawa 2012.
 18. Ziółkowski M., Wyrok ETPCz jako podstawa wznowienia postępowania cywilnego, „Europejski Przegląd Sądowy” 2011, no. 9.
 19. Airey v. Ireland, judgment of October the 9th 1979.
 20. ECtHR judgment of December the 7th 1976, application no. 5493/72, § 48.
 21. ECtHR judgment of February the 2nd 1975, application no. 4451/70, § 29.
 22. ECtHR judgment of June the 27th 1968, application no. 2122/64, § 8.
 23. ECtHR judgment of July the 7th 1989, application no. 14038/88, § 87.
 24. ECtHR judgment of May the 28th 2002, application no. 46295/99, § 68.
 25. ECtHR judgment of April the 25th 1978, application no. 5856/72, § 31.
 26. Judgment of the Polish Constitutional Court of October the 18th 2004, P 8/04.
 27. Journal of Laws of 1993, no. 61, item 284.
 28. Journal of Laws of 1990, no. 74, item 439.
 29. Journal of Laws of 2010, no. 90, item 587.