Reflections on the Context of Public Law and Private Law on the Example of the Decision to Permit a Road Investment
PDF

Keywords

decision on the permit for the implementation of the road investment
the borderline of branches of laws
administrative procedure
expropriation
investment process

How to Cite

Gawrecki, B. M. (2021). Reflections on the Context of Public Law and Private Law on the Example of the Decision to Permit a Road Investment. Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Im. Adam Mickiewicza, 13, 177–197. https://doi.org/10.14746/ppuam.2021.13.08

Abstract

The article aims to show the next points of contact between public law and private law by presenting the civil and administrative legal effects of the decision on the permit for the implementation of a road investment (including its amendment and repeal), referred to in the Act of April 10, 2003, on special rules for the preparation of and implementation of investments in the field of public roads. The reason for the author to analyze the topic was the fact that the author has noticed the increasingly stronger interpenetration of the areas of public law and private law and problems encountered in legal practice. The article is a synthesis of the civil and administrative legal consequences – sometimes unintentional – of issuing and changing the decision on the permit for the implementation of a road investment, which have their source in the unilateral, imperative action of a competent public administration body. It is also another voice in the discussion on the advisability of the classic division into the two oldest branches of law.

https://doi.org/10.14746/ppuam.2021.13.08
PDF

References

Banaszak B. Komentarz do art. 64 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, 2012.

Borkowski J., Adamiak B., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz do art. 155, 2020.

Kokocińska K., Problematyka cywilnoprawnych form działania administracji. O przenikaniu i wzajemnym oddziaływaniu prawa, in: Konstytucyjne bariery stosowania prawa prywatnego w sektorze publicznym. Studium prawnoporównawcze ze szczególnym uwzględnieniem prawa polskiego i niemieckiego, ed. R. Szczepaniak, Poznań 2020.

Przybysz P. M., in: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz aktualizowany, art. 154, art. 155, Gdańsk 2021.

Sierpowska I., Z rodowodu doktryny administracji świadczącej [in:] Pomoc społeczna jako administracja świadcząca. Studium administracyjnoprawne, Warsaw 2012.

Szmulik B., Cechy administracji i jej podziały, in: Zarys prawa administracyjnego, ed. K. Miaskowska-Daszkiewicz, S. Serafin, B. Szmulik, ed. 4, Warszawa 2017.

Wolanin M., Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Komentarz do art. 31, 2010.

Judgment of Supreme Court of March the 14th 1991, III ARN 32/90.

Judgment of Supreme Administrative Court of November the 24th 1998, I SA 380/98.

Judgment of Supreme Administrative Court of July the 15th 1999, I SA 314/99.

Judgment of Supreme Administrative Court of February the 25th 2011, I OSK 607/10.

Judgment of Supreme Administrative Court of August the 9th 2013, II OSK 756/12.

Judgment of Supreme Administrative Court of January the 21st 2016, I OSK 1083/14.

Judgment of Supreme Administrative Court of July the 19th 2017, I OSK 2785/15.

Judgment of Voivodeship Administrative Court in Opole of October the 10th 2019, II SA/Op 225/19.

Judgment of Voivodeship Administrative Court in Opole of November the 14th 2019, II SA/Op 394/19.

Act of 14 June 1960, Code of Administrative Procedure, Journal of Laws of 2020, item 256.

Act of March 21, 1985, on Public Roads, Journal of Laws of 2020, no. 838, item 288.

Act of 7 July 1994, the Construction Law, Journal of Laws of 2020, item 1333.

Act of August 21, 1997, on Real Estate Management, Journal of Laws of 2020, item 1990.

Act of April 10, 2003, on special rules for the preparation and implementation of investments in the field of national roads, Journal of Laws of 2020, no. 80, item 721.

Act of October 18, 2006, amending the Act on special rules for the preparation and implementation of investments in the field of national roads and amending certain other acts, Journal of Laws of 2006, no. 220, item 1601.

Act of 25 July 2008, amending the Act on special rules for the preparation and implementation of investments in the field of public roads and amending certain other acts, Journal of Laws of 2008, no. 154, item 958.