The Data-Driven Economy. Remarks in the Light of Selected Issues in the Competition Law
PDF

Keywords

Data-driven economy
data economy
competition law
company confidentiality
freedom of economic activity
practices restricting competition

How to Cite

Jacolik, M. (2021). The Data-Driven Economy. Remarks in the Light of Selected Issues in the Competition Law. Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Im. Adam Mickiewicza, 13, 215–231. https://doi.org/10.14746/ppuam.2021.13.10

Abstract

Data has begun to play a vital role in global, EU-wide and domestic economies. On 19 February 2020, the European Commission published the EU’s strategy for data, which outlines a new and unprecedented approach to development. The vision thus described – a data-driven economy – is to be implemented within the next five years.However, this broad undertaking gives rise to a number of legal, economic and social issues which deserve to be more thoroughly examined. In this paper, the author considers how the data economy relates to aspects of competition law, including threats associated with the sharing of confidential company data, and information protected under intellectual property laws, among the participants of the market economy, i.e. businesses. Also, observations are made concerning the hypothetical emergence of monopolies and oligopolies, as well as collusive agreements between enterprises on the grounds of the new approach to development.

https://doi.org/10.14746/ppuam.2021.13.10
PDF

References

Błaszczyk M., Przedsiębiorstwo jako elastyczny system zasobów, „Handel Wewnętrzny” 2017, vol.I, no. 3.

Grego-Planer D., Potencjał konkurencyjny ukrytych liderów polskiej gospodarki, Toruń 2016.

Jacolik M., Rozwój elektromobilności w Polsce w kontekście wybranych zagadnień prawakonkurencji, „Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM” 2019, no. 9.

Jurkowska-Gomułka A., Polityka elektromobilności i polityka konkurencji: korelacje,in: Prawne i ekonomiczne aspekty rozwoju elektromobilności, ed. K. Kokocińska, J. Kola, Warszawa 2019.

Kokocińska K., Prawny mechanizm prowadzenia polityki rozwoju w zdecentralizowanych strukturach władzy publicznej, Poznań 2014.

Kokocińska K., Współzależność prawa i programowania, in: Administracja a strategie i polityki publiczne, ed. A. Jurkowska-Gomułka, Warszawa 2016.

Kokocińska K., Wybrane formy prowadzenia polityki rozwoju, in: Instrumenty i formy prawne działania administracji gospodarczej, ed. B. Popowska, K. Kokocińska, Poznań 2009.

Kokocińska K., Współdziałanie podmiotów władzy publicznej na rzecz rozwoju, „Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny” 2015, no. 3.

Kolasiński M.K., Unijne prawo konkurencji, in:Podstawy prawa Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony, ed. J. Galster, Toruń 2010.

Kołacz J., Swobody cząstkowe a swoboda działalności gospodarczej, „Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny” 2008, no. 2.

Kosikowski C., Publiczne Prawo Gospodarcze Polski i Unii Europejskiej, Warszawa 2005.

Kosiński E., Aspekt prawny wolności gospodarczej, „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2003, vol. 3, no. 4, 2003.

Krasnodębska – Tomkiel M., Przedmowa, in: Wyłączenia grupowe spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję we Wspólnocie Europejskiej i w Polsce, ed. A. Jurkowska, T. Skoczny, Warszawa 2008.

Miąsik D., Reguła rozsądku w prawie antymonopolowym, Zakamycze 2004.

Michalak A., Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa. Zagadnienia cywilnoprawne, Zakamycze 2006.

Norgren C., Sprawnie funkcjonujące rynki – wyzwanie dla urzędów antymonopolowych i rządów, in: Ochrona konkurencji i konsumentów w Polsce i Unii Europejskiej (studia prawno-ekonomiczne), ed. C. Banasiński, Warszawa 2005.

Pawłowicz K., Prawo człowieka do swobodnej działalności gospodarczej, in: Prawa człowieka w społeczeństwie obywatelskim, ed. A. Rzepliński, Warszawa 1993.

Próchniak E., Zygadło J., Ochrona konkurencji i konsumentów, Bydgoszcz 1998.

Sachajko M., Sankcjonowanie naruszeń zakazu praktyk ograniczających konkurencję na podstawie unijnego oraz krajowego prawa ochrony konkurencji, Poznań 2018.

Strzyczkowski K., Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa 2011.

Stankiewicz M. J., Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Toruń 2002.

Szydło M., Nadużywanie pozycji dominującej w prawie konkurencji, Warszawa 2010.

Szydło M., Prawo konkurencji a regulacja sektorowa, Warszawa 2010.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Polityka ochrony konkurencji i konsumentów, Warszawa 2015.

Węgrzyn J., Wolność prowadzenia działalności gospodarczej, in: Realizacja i ochrona konstytucyjnych wolności i praw jednostki w polskim porządku prawnym, ed. M. Jabłoński, Wrocław 2014.

Directive EU 2019/1024 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on open data and the re – use of public sector information, Official Journal of the European Union of 26.06.2019, L 172/56, Document 32019L1024.

Directive EU 2016/943 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 on the protection of undisclosed know – how and business information against their unlawful acquisition, use and disclosure, Official Journal of the European Union of 15.06.2016, L 157/1, Document 32016L0943.

Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997, Journal of Laws no. 78, item 483, as amended.

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on European data governance, Brussels, 25.11.2020, Document 52020PC0767, COM, 2020, 767 final, 2020/0340, COD.

Regulation EU 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC, Official Journal of the European Union of 04.05.2016, L 119/1, Document 32016R0679.

Regulation EU 2018/1807 of the European Parliament and of the Council of 14 November 2018 on a framework for the free flow of non – personal data in the European Union, Journal of the European Union of 28.11.2018, L 303/59, Document 32018R1807.

Regulation EU 2019/881 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on the European Union Agency for Cybersecurity and on information and communications technology cybersecurity certification and repealing Regulation, EU, No 526/2013, Official Journal of the European Union of 07.06.2019, L 151/15, Document 32019R0881.

Commission Regulation EU No 1217/2010 of 14 December 2010 on the application of Article 101(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union to certain categories of research and development agreements, Official Journal of the European Union 1of 8.12.2010, L 335/36, Document 32010R1217.

Treaty on the Functioning of the European Union, Official Journal of the European Union C 202 of 07.06.2016

Development Policy Act of 6 December 2006, Journal of Laws of 2020, item 1378.

Act on Combating Unfair Competition of 16 April 1993, Journal of Laws of 2020, item 1913.

Competition and Consumer Protection Act of 16 February 2007, Journal of Laws of 2021, item 275.

Rationale to the Judgment of the Constitutional Tribunal of 19 January 2010, SK 35/08.

White Paper on Artificial Intelligence – A European approach to excellence and trust, Brussels, 19.02.2020, Document 52020DC0065, COM, 2020, 65 final.

European Data Protection Supervisor, Summary of the Opinion of the on EDPS Opinion on the European strategy for data, 2020/C 322/04.

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions A Digital Single Market Strategy for Europe SWD, 2015, 100 final, Brussels, 06.05.2015, Document 52015DC0192, COM, 2015, 192 final.

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the RegionsA European strategy for data, Brussels, 19.02.2020, Document 52020DC0066, COM, 2020, 66 final.

Communication from the Commission EUROPE 2020 A strategy for smart, sustainable and inclusive growth, Brussels, 03.03.2010, Document 52010DC2020, KOM, 2010, 2020 final.

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Shaping Europe’s digital future, Brussels, 19.02.2020, Document 52020DC0067, COM, 2020, 67 final.

Communication from the Commission – Guidelines on the applicability of Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European Union to horizontal co – operation agreements, Official Journal of the European Union of 14.01.2011, C 11/1, Document 52011XC0114, 04.

Communication from the Commission to the European Parliament and the Council Guidance on the Regulation on a framework for the free flow of non-personal data in the European Union, Brussels, 29.05.2019, Document 52019DC0250, COM, 2019, 250 final.

<https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ITRE/PR/2021/02–23/1212999PL.pdf>

<https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/gospodarka-oparta-o-dane-przemysl>

<https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_20_2103>

<https://www.europarl.europa.eu/factsheets/pl/sheet/82/polityka-konkurencji>