Problems with applying human rights in the actions of public administration
PDF

Keywords

public administration
human rights
European Convention on Human Rights
Russian legal system
administrative values

How to Cite

Puczko, A. (2022). Problems with applying human rights in the actions of public administration. Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Im. Adam Mickiewicza, 14, 231–250. https://doi.org/10.14746/ppuam.2022.14.11

Abstract

This article aims to analyze the contemporary problem of respecting human rights in the actions of public administration. To that end, it aims to show the causes of the issue in question and propose solutions. The article opens with a description of the legal aspect of human rights from the general perspective as a matter of rules and elements of the legal system. This part of the article presents the legal grounds for and obstacles to incorporating human rights and the acts that regulate them into the actions of public administration. In the subsequent sections, the analysis shifts to a detailed perspective. The first one concerns the reliance of the public administration’s actions on Art. 6 point 1 of the European Convention on Human Rights and shows the issues with applying it to administrative cases, as noted in the literature and jurisprudence. The second addresses the issues associated with incorporating human rights regulations into the application of the substantial law. This problem is analyzed from the standpoint of legal regulations, values and interpretation. At the same time, the article aims to show that while on the one hand public administration is responsible for safeguarding rights, on the other it is also entitled to breach and limit.

https://doi.org/10.14746/ppuam.2022.14.11
PDF

References

Adamiak, Barbara et. al. Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Warszawa, 2014.

Banaszak, Bogusław. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Warszawa, 2012.

Balcerzak, Michał. “Zobowiązania międzynarodowe w dziedzinie praw człowieka a krajowy porządek prawny.” In Gronowska, Bożena, Tadeusz Jasudowicz, Michał Balcerzak, Maciej Lubiszewski, and Rafał Mizerski, Prawa człowieka i ich ochrona. Toruń, 2010.

Bigo, Tadeusz, Prawo administracyjne. Część I. Instytucje ogólne. Compilation Władysław Kawka. Wrocław, 1948.

Cichoń, Zbigniew. “Europejska Konwencja Praw Człowieka nadal najskuteczniejszym na świecie instrumentem ochrony prawa człowieka (w 55. rocznicę podpisania Konwencji).” Palestra, no. 11–12. 2005.

Czepek, Jakub. Zobowiązania pozytywne państwa w sferze praw człowieka pierwszej generacji na tle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Olsztyn, 2014.

Dąbek, Dorota. “Zakres aksjologicznej samodzielności samorządowego prawa miejscowego.” In Aksjologia prawa administracyjnego. T. 1, edited by Jan Zimmermann. Warszawa, 2017.

Garlicki, Leszek. “Horyzontalne oddziaływanie praw człowieka a standardy EKPCz.” In Wpływ Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na funkcjonowanie biznesu, edited by Adam Bodnar, and Adam Ploszka. Warszawa, 2016: 25–40.

Garlicki, Leszek. “Prawo do sądu.” In Prawa człowieka. Model prawny, edited by Roman Wieruszewski. Wrocław, 1991.

Granat, Mirosław. “Godność człowieka z art. 30 Konstytucji RP jako wartość i jako norma prawna.” Państwo i Prawo, no. 8. 2014: 3–22.

Kmieciak, Zbigniew. “Przewlekłość postępowania administracyjnego w świetle ustaleń europejskiego case law.” In Analiza i ocena zmian kodeksu postępowania administracyjnego w latach 2010–2011, edited by Mateusz Błachucki, Teresa Górzyńska, and Grzegorz Sibiga. Warszawa 2010–2011.

Kmieciak, Zbigniew. “W poszukiwaniu modelu postępowania odpowiadającego naturze administracji publicznej.” Państwo i Prawo, no. 11. 2015: 3–18.

Krawczyk, Agnieszka. “Standardy współczesnej regulacji postępowania administracyjnego” In Barbara Adamiak, Janusz Borkowski, Agnieszka Krawczyk, and Andrzej Skoczylas, Prawo procesowe administracyjne. System Prawa Administracyjnego, vol. 9. Warszawa, 2014.

Kuta, Tadeusz. “Funkcje współczesnej administracji i sposoby ich realizacji.” Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo 217, no. 1458. 1992.

Leszczyński, Leszek, and Bartosz Liżewski. Ochrona praw człowieka w Europie: szkic zagadnień podstawowych. Lublin, 2008.

Lipowicz, Irena. “Zagrożenia dla realizacji praw człowieka wynikające z prawa administracyjnego.” Roczniki Nauk Społecznych 22–23, no. 1. 1994–1995: 355–364.

Lisowski, Piotr. “Aksjologiczny kontekst i wymiar rządowych aktów prawa miejscowego.” In Aksjologia prawa administracyjnego. vol. 1, edited by Jan Zimmermann. Warszawa, 2017.

Masternak-Kubiak, Małgorzata. Przestrzeganie prawa międzynarodowego w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Kraków, 2003.

Mik, Cezary. “Charakter, struktura i zakres zobowiązań z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.” Państwo i Prawo 4. 1992.

Mik, Cezary. Koncepcja normatywna prawa europejskiego praw człowieka. Toruń, 1994.

Nałęcz, Andrzej. “Podsumowanie.” In Wzorce i zasady działania współczesnej administracji publicznej, edited by Barbara Jaworska-Dębska, Przemysław Kledzik, and Janusz Sługocki. Warszawa, 2020.

Przybysz, Piotr M. “Komentarz do art. 6.” Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz aktualizowany. Warszawa 2022.

Raszewska-Skałecka, Renata. “Funkcje prawa zakładowego na przykładzie wybranych zakładów administracyjnych.” Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji 67, no. 2663. 2005.

Redelbach, Andrzej. Europejska Konwencja Praw Człowieka w polskim wymiarze sprawiedliwości. Poznań, 1997.

Sarnecki, Paweł. “Komentarz do art. 9.” In Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, vol. V, edited by Leszek Garlicki. Warszawa, 2007.

Sołtys, Agnieszka. Obowiązek wykładni prawa krajowego zgodnie z prawem unijnym jako instrument zapewniania efektywności prawa Unii Europejskiej. Warszawa, 2015.

Wiśniewski, Zygmunt. “Postępowanie sądowo-administracyjne w świetle standardów międzynarodowych.” In Europejska przestrzeń sądowa, edited by Agnieszka Frąckowiak-Adamska, and Robert Grzeszczak. Wrocław, 2010.

Wróbel, Andrzej. “Komentarz do art. 6.” In Małgorzata Jaśkowska, Martyna Wilbrandt-Gotowicz, and Andrzej Wróbel, Komentarz aktualizowany do Kodeksu postępowania administracyjnego. Warszawa, 2022