How to understand the principle of non-splitting of shares in Polish and German company law - a tale of historical equivalence and comparative importance
PDF

Keywords

company law
share
imited liability company
non-public joint-stock company

How to Cite

Szczepańska, K. (2023). How to understand the principle of non-splitting of shares in Polish and German company law - a tale of historical equivalence and comparative importance. Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Im. Adam Mickiewicza, 15, 153–174. https://doi.org/10.14746/ppuam.2023.15.07

Abstract

The article examines the understanding of the principle of non-split-ting, showcasing the historical and comparative equivalence of the German and Polish legal systems. It concerns the non-splitting of shares in Polish and German law, as applied to the limited liability company and the non-public joint-stock company. It is aimed at conceptualizing in a comparative manner the theoretical model of non-splitting, and encompasses discussions about its nature, content, and normative bases for its binding force. Under Polish law two different understandings of the principle of non-splitting of shares are distinguished: the principle of non-splitting in the strict sense, and the principle of non-splitting in the broad sense. It is argued that German law uses the concept of prohibition of splitting, while in the Polish legal system this concept has been further developed and is to be perceived as a principle of non-splitting of shares that is to be classified as general principle of company law.

https://doi.org/10.14746/ppuam.2023.15.07
PDF

References

Drygala, Tim, Marco Staake, and Stephan Szalai. Kapitalgesellschaftsrecht: Mit Grundzügen des Konzernund Umwandlungsrechts. Berlin, Heidelberg, 2012. Fleck, Hans-Joachim. “Stimmrechtsabspaltung in der GmbH?” In Festschrift für Robert Fischer, edited by Marcus Lutter, Walter Stimpel, and Herbert Wiedemann. Berlin, New York, 1979: 107–129.

Frąckowiak, Józef. In System Prawa Handlowego, vol. 2B, Prawo Spółek Handlowych, edited by Stanisław Włodyka. Warszawa, 2007.

Gasiński, Łukasz. Umowy akcjonariuszy co do sposobu wykonywania prawa głosu w prawie polskim i prawie amerykańskim. Warszawa, 2006.

Górecki, Wojciech. “Dopuszczalność przenoszenia członkostwa w spółce cywilnej.” Przegląd Prawa Handlowego, no. 1. 2000: 38–43.

Heinrichs, Helmut. “Commentary to § 241 BGB.” In Otto Palandt, Bürgerliches Gesetzbuch. Kommentar. München, 2006.

Herbet, Andrzej. In System Prawa Prywatnego, vol. 17a, Prawo spółek kapitałowych, edited by Stanisław Sołtysiński, 1st ed. Warszawa, 2010.

Herbet, Andrzej. In System Prawa Prywatnego, vol. 17a, Prawo spółek kapitałowych, edited by Stanisław Sołtysiński, 2nd ed. Warszawa, 2015.

Herbet, Andrzej. Obrót udziałami w spółce z o.o., 2nd ed. Warszawa, 2004.

Huber, Ulrich. Vermögensanteil, Kapitalanteil und Gesellschaftsanteil an Personengesellschaften des Handelsrechts. Heidelberg, 1970.

Jansen, Nils. “Comparative Law and Comparative Knowledge.” In The Oxford Handbook of Comparative Law, edited by Mathias Reimann, and Reinhard Zimmerman. Oxford, 2008: 305–338.

Kaser, Max. Römisches Privatrecht, 18th ed. München, 2005.

Kozieł, Grzegorz. “Zakres przedmiotowy i podmiotowy przeniesienia praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej.” Przegląd Prawa Handlowego, no. 12. 2003: 39–44.

Raiser, Thomas, and Rüdiger Veil. Recht der Kapitalgesellschaften, Ein Handbuch für Praxis und Wissenschaft, 5th ed. München, 2010.

Schäfer, Carsten. “Commentary to § 717 BGB”, Rn 9–10. In Münchener Kommentar zum BGB, Schuldrecht. Besonderer Teil III, edited by Matias Habersack, 6th ed. München, 2013.

Schmidt, Karsten. Gesellschaftsrecht, 4th ed. Köln, Berlin, Bonn, München, 2002. Seibt, Christoph H. “Verbandssouveränität und Abspaltungsverbot im Aktien und Kapitalmarktrecht Revisited: Hidden Ownership, Empty Voting und Kleinigkeiten.” Zeitschrift für Unternehmensund Gesellschaftsrecht 39, no. 5. 2010: 795–835. DOI: https://doi.org/10.1515/zgre.2010.795

Szajkowski, Andrzej. In System Prawa Prywatnego, vol. 16, Prawo spółek osobowych, edited by Andrzej Szajkowski, 2nd ed. Warszawa, 2016.

Sołtysiński, Stanisław. In System Prawa Prywatnego, vol. 17B, Prawo spółek kapitałowych, edited by Stanisław Sołtysiński, 1st ed. Warszawa, 2010.

Sołtysiński, Stanisław. In Stanisław Sołtysiński, Andrzej Szajkowski, and Janusz Szwaja, Kodeks handlowy. Komentarz, vol. 1. Warszawa, 1994.

Sołtysiński, Stanisław. In Stanisław Sołtysiński, Andrzej Szajkowski, and Janusz Szwaja, Kodeks handlowy. Komentarz, vol. 1. Warszawa, 1997.

Strzępka, Janusz A., and Ewa Zielińska. In Kodek spółek handlowych. Komentarz, edited by Janusz A. Strzępka. Warszawa, 2001.

Schön, Wolfgang. Der Niessbrauch an Sachen: Gesetzliche Struktur und rechtsgeschäftliche GestaltungDer Nießbrauch. Köln 1992.

Szczepańska, Katarzyna. Zasada nierozszczepialności w spółkach kapitałowych. Warszawa, 2020.

Szumański, Andrzej. In System Prawa Prywatnego, vol. 19, Prawo papierów wartościowych, ed. Andrzej Szumański, 1st ed. Warszawa, 2006.

Szumański, Andrzej. In Wojciech Pyzioł, Andrzej Szumański, and Ireneusz Weiss, Prawo spółek. Warszawa, 2004: 659–660.

Szwaja, Janusz, and Iwona Mika. “Wpływ zabezpieczenia roszczenia przez zajęcie praw z akcji na wykonywanie tych praw przez akcjonariusza.” Prawo Spółek 4, no. 5(41). 2000: 4–14.

Tokarczyk, Roman. Komparatystyka prawnicza, 8th ed. Kraków, 2005.

Ulmer, Peter. “Zur Bedeutung des gesellschaftsrechtlichen Abspaltungsverbots für den Nießbrauch am OHG (KG)-Anteil.” In Festschrift für Hans-Joachim Fleck zum 70. Geburtstag am 30. Januar 1988, edited by Reinhard Goerdeler, Peter Hommelhoff, Marcus Lutter, and Herbert Wiedemann. Berlin, Boston, 1988: 383–400. DOI: https://doi.org/10.1515/9783110888553-024

Vatter, Stefan. “Commentary to § 8 AktG”, Nb 50. In Kommentar zum Aktiengesetz, vol. 1, §§ 1–178, edited by Gerald Spindler, and Eberhard Stilz. München, 2007.

Weber, Christoph. Privatautonomie und Außeneinfluss im Gesellschaftsrecht. Tübingen, 2000.

Westermann, Harm Peter. Sachenrecht, 7th ed. Heidelberg, 1998.

Westermann, Harm Peter. Vertragsfreiheit und Typengesetzlichkeit im Recht der Personengesellschaften. Heidelberg, New York, 1970. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-642-88638-6

Wiedemann, Herbert. Die Übertragung und Vererbung von Mitgliedschaften bei Handelsgesellschaften. München, Berlin, 1965.

Wiedemann, Herbert. “Verbandssouveränität und Außeneinfluss.” In Gesellschaftsrecht und Unternehmensrecht: Festschrift für Wolfgang Schilling zum 65. Geburtstag am 5.6.1973, edited by Robert Fischer, and Wolfgang Hefermehl. Berlin, Boston, 1973.

Judgment of BGH of 10 November 1951, II ZR 111/50 (Celle), NJW 1952, z. 5, p. 178 – (BGHZ 3, 354, 357 = NJW 1952, 178).

Judgment of BGH of 14 May 1956, II ZR 229/54 (Karlsruhe), NJW 1956, z. 33, p. 1198 – (BGHZ 20, 363, 365 = NJW 1956, 1198).

Judgment of BGH of 11 July 1960, II ZR 260/59, NJW 1960, z. 44, p. 1997 – (BGHZ 33, 105, 108 ff. = NJW 1960, 1997).

Judgment of BGH of 22 January 1962, II ZR 11/61, NJW 1962, z. 16, p. 738 – (BGHZ 36, 292, 293 ff. = NJW 1962, 738). DOI: https://doi.org/10.1161/01.RES.11.4.738

Judgment of BGH of 25 February 1965, II ZR 278/63 (Karlsruhe), NJW 1965, z. 30, p. 1378 – (NJW 1965, 1378).

Judgment of BGH of 12 July 1965, II ZR 118/63, NJW 1965, z. 46, pp. 2147–2148 – (BGHZ 44, 158 = NJW 1965, 2147–2148).

Judgment of BGH of 11 October 1976, II ZR 119/75, DB 1976, Nr 48, p. 2295–2298 – (DB 1976, 2295–2298).

Judgment of BGH of 17 November 1986 r., II ZR 96/86 (Köln), NJW 1987, z. 13, p. 780 – (NJW 1987, 780). DOI: https://doi.org/10.5594/J03091

Regulation of the President of the Republic dated October 27, 1933 – Code of Obligations (Journal of Laws of October 28, 1933, no. 82, item 598 as amended).

Uzasadnienie projektu ustawy Kodeks Spółek Handlowych, Druk Nr 1687,

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej III Kadencji.