The role of the public policy clause in the Polish legal system on the example of cases concerning the conclusion and dissolution of marriage
PDF

Keywords

public policy clause
conflict-of-law rules
international family law
family law
marriage
conclusion of marriage
dissolution of marriage

How to Cite

Szczygieł, A. (2023). The role of the public policy clause in the Polish legal system on the example of cases concerning the conclusion and dissolution of marriage. Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Im. Adam Mickiewicza, 15, 105–123. https://doi.org/10.14746/ppuam.2023.15.05

Abstract

The article aims to demonstrate the role of the public policy clause in the Polish legal system in the context of matrimonial relations, with a particular emphasis on the institution of the conclusion and dissolution of marriage. As a part of the discussion, the analysis reconstructs the essence of the public policy clause, while demonstrating the most important principles of family law and conflict-of-law rules concerning matrimonial matters. The author examines the relationship between the public policy clause and family law by emphasising differences in legal systems amongst different nations and specifying the authorised and prohibited implementation of the public policy clause regarding marriage conclusion and dissolution. It is also pointed out that child marriage, polygamy, and divorce through unilateral declaration of will, cannot be reconciled with Polish public order; and attention is drawn to the inadmissibility of establishing restrictions on the freedom to marry on the basis of racial, religious and social criteria. The author’s evaluation utilises case law, academic literature, and opinions from doctrinal representatives on this issue. The conclusion emphasises the significance of the public policy clause in preserving the consistency and uniformity of the Polish legal system as a tool to fight discrimination and gender inequality.

https://doi.org/10.14746/ppuam.2023.15.05
PDF

References

Andrzejewski, Marek. Prawo rodzinne i opiekuńcze. Warszawa, 2010.

Bagan-Kurluta, Katarzyna. Prawo prywatne międzynarodowe. Warszawa, 2021.

Gocek, Małgorzata. “Podstawowe zagadnienia zastosowania klauzuli porządku publicznego w orzecznictwie Sądu Najwyższego.” Rejent, no. 6. 2005.

Ignaczewski, Jacek. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz. Warszawa, 2010. Ignatowicz, Jerzy, and Mirosław Nazar. Prawo rodzinne. Warszawa, 2010.

Kamarad, Ewa. “Kolizyjnoprawne aspekty małżeństw dzieci.” Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego 24. 2019: 77–107. DOI: https://doi.org/10.31261/PPPM.2019.24.04

Kamarad, Ewa. “Zastosowanie klauzuli porządku publicznego w sprawach do- tyczących zawarcia małżeństwa – wybrane zagadnienia.” Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego 10. 2012: 106–118.

Ludwiczak, Witalis. Międzynarodowe prawo prywatne. Warszawa, 1990.

Łączkowska, Małgorzata. “Zasada trwałości małżeństwa w polskim prawie rodzinnym – aspekty materialne i procesowe.” Studia Prawnoustrojowe 24. 2014: 61–81.

Mączyński, Andrzej. “Działanie klauzuli porządku publicznego w sprawach dotyczących zawarcia małżeństwa z cudzoziemcem.” In Proces i prawo. Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa ku czci profesora Jerzego Jodłow- skiego, edited by Ewa Łętowska. Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź, 1989.

Nowak, Filip. “Kolizyjnoprawna problematyka zawarcia małżeństwa.” Metryka, no. 1. 2019: 19–32.

Nowicka, Aurelia. “Art. 7.” Prawo prywatne międzynarodowe. Komentarz, bedited by Jerzy Poczobut. Warszawa, 2017, LEX/el.

Pazdan, Maksymilian. Prawo prywatne międzynarodowe. Warszawa, 2017. Pietrzykowski, Krzysztof. “Art. 48.” In Prawo prywatne międzynarodowe. Komentarz, edited by Jerzy Poczobut. Warszawa, 2017, LEX/el.

Pilich, Mateusz. “Związki quasi-małżeńskie w polskim prawie prywatnym międzynarodowym.” Państwo i Prawo, no. 2. 2011: 84–94.

Poczobut, Jerzy. “Art. 1.” In Prawo prywatne międzynarodowe. Komentarz, edited by Jerzy Poczobut. Warszawa, 2017, LEX/el.

Przyśliwska. Ewa. “Kolizyjna i procesowa klauzula porządku publicznego.” Metryka, no. 1. 2017: 69–84.

Sadowski, Mirosław. “Rozwód według procedury khula w prawie egipskim.” Acta Universitatis Wratislaviensis, no. 3978. 2020: 499–510. DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.86

Smyczyński, Tadeusz. Prawo rodzinne i opiekuńcze. Warszawa, 2009. Sośniak, Mieczysław. Klauzula porządku publicznego w prawie międzynarodowym prywatnym. Warszawa, 1961.

Sośniak, Mieczysław. “Skutki zastosowania klauzuli porządku publicznego w pra- wie międzynarodowym prywatnym.” Studia Cywilistyczne, no. 1. 1961.

Sośniak, Mieczysław. “Zasada równorzędności płci w zakresie zawarcia, unie- ważnienia i rozwiązania małżeństwa w socjalistycznych systemach prawa międzynarodowego prywatnego ze szczególnym uwzględnieniem prawa polskiego.” Studia Prawnicze, no. 3(57). 1978: 13–25. DOI: https://doi.org/10.37232/sp.1978.3.2

Sośniak, Mieczysław, and Bronisław Walaszek. Międzynarodowe prawo pry- watne. Część ogólna. Kraków, 1965.

Sośniak, Mieczysław, Bronisław Walaszek, and Eustachy Wierzbowski. Mię- dzynarodowe prawo rodzinne. Wrocław, Warszawa, Kraków, 1969.

Stawarska-Rippel, Anna. “Art. 13.” In Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komen- tarz, edited by Mariusz Fras, and Magdalena Habdas. Warszawa, 2021, LEX/el.

Tokarczyk, Roman. Współczesne kultury prawne. Warszawa, 2008.

Tubisz, Mateusz. “Prawne aspekty instytucji małżeństwa w islamie.” In Prawo małżeńskie i jego relacje z innymi gałęziami prawa. Olsztyn, 2017: 113–120. Wiśniowska, Ewa. Znaczenie wieku przy zawarciu małżeństwa według kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Wrocław, 1986.

Zachariasiewicz, Maciej. “Odmowa uznania w Polsce rozwodu talaq na tle prawnoporównawczym.” Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego 27. 2020: 7–37. DOI: https://doi.org/10.31261/PPPM.2020.27.01

Decision of the Supreme Court of the Republic of Poland of 11 October 2013, I CSK 697/12, LEX/el.

Judgment of the Supreme Administrative Court of the Republic of Poland of 25 February 2020, II OSK 1059/18, LEX no. 3022170.