Zasada humanitaryzmu w krajowych i międzynarodowych standardach prawa penitencjarnego Krzysztof Chmielewski, Maciej Pająk
PDF (Język Polski)

Keywords

humanity
European Court of Human Rights
European Convention on Human Rights
prisoners’ rights
dignity
Polish Constitution
Polish criminal code
penitentiary law

How to Cite

Chmielewski, K., & Pająk, M. (2015). Zasada humanitaryzmu w krajowych i międzynarodowych standardach prawa penitencjarnego Krzysztof Chmielewski, Maciej Pająk. Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Im. Adam Mickiewicza, 5, 55–68. https://doi.org/10.14746/ppuam.2015.5.04

Abstract

This paper points out the most important international and internal acts which refer to prisoners’ rights in the context of the principle of humanity. The first part describes the Polish situation with regards to constitutional principles of human dignity and freedom from unfair treatment. The second part focuses on international standards, and is divided into two groups: UN standards and European standards. This leads to the conclusions contained in the third section about respecting these articles in contemporary Polish penitentiary law and prisons.
https://doi.org/10.14746/ppuam.2015.5.04
PDF (Język Polski)

References

J. Okramus, M. Tytuła, Słownik wyrazów obcych, Warszawa-Bielsko-Biała 2013.

Dziadzio, Powszechna historia prawa, Warszawa 2009.

E. Dawidziuk, Traktowanie osób pozbawionych wolności we współczesnej Polsce na tle standardów międzynarodowych, Warszawa 2013.

P. Sarnecki, Komentarz do art. 41 Konstytucji RP, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t.III, red. Leszek Garlicki, Warszawa 2003.

Marek, Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2010.

Gerecka-Zołyńska, W. Sych, Prawo karne wykonawcze. Zagadnienia procesowe, Warszawa 2014.

W. Wróbel, A. Zoll, Polskie prawo karne. Część ogólna, Kraków 2010.

Wąsek, Kodeks karny. Komentrarz, t.I, Gdańsk 1999.

K. Dąbkiewicz, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz., Warszawa 2012.

T. Bulenda, Faktyczne i ustawowe ograniczenia praw więźnów [w:] Wykonywanie kary pozbawienia wolności w Polsce – w poszukiwaniu skuteczności, red. Henryk Machel, Gdańsk 2006.

G. Szczygieł, Postępowanie dyscyplinarne w kodeksie karnym wykonawczym w Europejskie Reguły Więzienne z 2006 r., [w:] „Białostockie Studia Prawnicze” 2014 z. 15.

J. Hołda, Z. Hołda, D. Ostrowska, J. Rybczyńska, Prawa człowieka. Zarys wykładu, Warszawa 2014.

D. Gajdus, B. Gronowska, Europejskie Standardy Traktowania Więźniów, Toruń 1998.

J. Migdał, T. Szymanowski, Prawo karne wykonawcze i polityka penitencjarna, Warszawa 2014.

W. Sobczak, Komentarz do Miedzynarodowego Paktu Praw Obywatleskich i Politycznych, [w:] Międzynarodowy pakt praw obywatelskich (osobistych) i politycznych. Komentarz, red. Roman Wieruszewski, Warszawa 2012.

K. Postulski, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Warszawa 2014.

M. Płatek, Zadania polskiej polityki penitencjarnej w świetle Europejskich Reguł Więziennych, [w:] „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2007 z. 1.

Standardy Europejskiego Komitetu Zapobiegania Torturom. „ Merytoryczne” fragmenty sprawozdań ogólnych Europejskiego Komitetu Zapobiegania Torturom, Strasburg 2003.

G. Szczygieł, Zasada poszanowania godności skazanego a przeludnienie zakładów karnych [w:] X lat obowiązywania Kodeksu karnego wykonawczego, Białystok 2009.

Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Komentarz do artykułów 1 – 18. Tom I., red. Leszek Garlicki, Warszawa 2010.

E. Dawidziuk, Prawa tzw. osadzonych niebezpiecznych na tle wyroków ETPC w sprawach przeciwko Polsce, [w:] Prawa człowieka a polski system penitencjarny. Edukacja.Resocjalizacja.Humanitaryzm, red. Dorota Rondalska, Poznań-Kule 2012.

P. Winczorek, Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Warszawa 2008.