The idea of community policing as a source of innovative methods of cooperation between local communities and the Police in Poland
PDF (Język Polski)

Keywords

The idea of community policing as a source of innovative methods of cooperation between local communities and the Police in Poland

How to Cite

Ostrzycka, M. (2015). The idea of community policing as a source of innovative methods of cooperation between local communities and the Police in Poland. Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Im. Adam Mickiewicza, 5, 111–129. https://doi.org/10.14746/ppuam.2015.5.08

Abstract

One of the main tasks of the Police is to prevent the committing of criminal offences. Crime prevention is the part of the Police’s activity which aims to reduce the number of crimes and offences committed through preventive and educational programs, aimed particularly at younger people. In the context of crime prevention in the United States of the1960s, the idea of community policing was born. It involves the close cooperation of the Police with members of the local community. Its development began in Poland in the early ‚90s, mainly due to the significant increase in crime, but was very slow. Therefore, compared to Western countries, the idea of community policing, in practical terms, is still in the early stages of development in our country. However, it is already possible to specify numerous examples of its actual occurrence. Community policing requires wise, consistent and constant repetition of actions so that it will have positive effects in the future.
https://doi.org/10.14746/ppuam.2015.5.08
PDF (Język Polski)

References

Fiebig J., Pływaczewski W., Tyburska A., Prewencja kryminalna.

Policyjne strategie działań zapobiegawczych, Szczytno 2003.

Błachut J., Gaberle A., Krajewski K., Kryminologia, Gdańsk 1999.

Czapska J., Zapobieganie przestępczości w społecznościach lokalnych – możliwości i granice, [w:] Zapobieganie przestępczości w społecznościach lokalnych, red. Czapska J., Krupiarz W., Warszawa 1999.

Czapska J., Wójcikiewicz J., Policja w społeczeństwie obywatelskim, Kraków 1999.

Kelling G. L., Coles C. M., Wybite szyby. Jak zwalczyć przestępczość i przywrócić ład w najbliższym otoczeniu, Poznań 2000.

Krawczyk T. L., Koncepcja community policing i teoria wybitych szyb. Różnice, podobieństwa, wnioski dla polityki kryminalnej [w:] Zagadnienia współczesnej polityki kryminalnej, red. Dukiet-Nagórska T., Bielsko-Biała 2006.

Hołyst B., Kontrola społeczna przestępczości. Community policing, [w:] Policja w społeczeństwie okresu przejściowego. Studia i materiały, red. Roga M., Szczytno 1995.

Sokołowski M., Community policing – nowa filozofia działania policji, [w:] Policje Unii Europejskiej, red. Misiuk A., Letkiewicz A., Sokołowski M., Warszawa 2011.

Hołyst B., Kryminalistyka, Warszawa 2010.

Przemyski A. P., Community policing po polsku [w:] Zapobieganie przestępczości w społecznościach lokalnych, red. Czapska J., Krupiarz W., Warszawa 1999.

Siemaszko A., Atlas przestępczości w Polsce, Warszawa 2003, cz. 3.

Błachut J., Widacki J., Przestępczość w Polsce w latach 1990–1996 w świetle statystyki policyjnej [w:] Bezpieczny obywatel-bezpieczne państwo, red. Widacki J., Czapska J., Lublin 1998.

Gruszczyńska B., Przestępczość w Polsce w okresie transformacji w świetle badań statystycznych [w:] Bezpieczny obywatel-bezpieczne państwo, red. Widacki J., Czapska J., Lublin 1998.

Sławik K., Rozmiary i dynamika współczesnej przestępczości w Polsce, [w:] „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego – Roczniki Prawnicze”, 1999, nr 10.

Buchała K., Prawo karne a nowe formy i techniki przestępczości [w:] Prawo karne i proces karny wobec nowych form i technik przestępczości, red. Hirsch H. J., Hofmański P., Pływaczewski E. W., Roxin C., Białystok 1997.

Kołecki H., Kryminalistyczna problematyka współczesnej przestępczości ekonomiczno-finansowej, Poznań 1992; Hoc S., Prawo gospodarcze. Wybrane zagadnienia, Warszawa 1999.

Bronowska K., Współczesna przestępczość a profilaktyczna i taktyczna działalność policji oraz jej wpływ na poczucie bezpieczeństwa obywateli [w:] Prawo. Kryminalistyka. Policja. Księga pamiątkowa ofiarowana prof. Bronisławowi Młodziejowskiemu, red. Kasprzak J., Bryk J., Szczytno 2008.

Płosarek B., Wlaziński B., Poznanie rejonu służbowego, Słupsk 2003.

Feltes T., Police Research in Germany [w:] Community Policing – Comparative Aspects of Community Oriented Police Work, red. Dolling D., Feltes T., 1993.

Biedrzycki W., Świerczewski K., Charakterystyka funkcjonowania dzielnicowego w Policji, Legionowo 2014.

Misiuk A., Nowa filozofia działania Policji. Czas na zmiany [w:] Z problemów bezpieczeństwa. Policja a zagrożenia globalne, Misiuk A., Gierszewski J. (red.), Chojnice 2010, nr 1.

Czapska J., Community policing w Polsce – możliwości i ograniczenia [w:] Bezpieczeństwo lokalne. Społeczny kontekst prewencji kryminalnej, red. Czapska J., Widacki J., Warszawa 2000.

Misiuk A., op. cit.; Czapska J., Bezpieczeństwo obywateli. Studium z zakresu polityki prawa, Kraków 2004.

Cichorz T., Źródła społecznej niechęci do współdziałania z Policją [w:] Policja a społeczeństwo. Wybrane problemy, red. Majer P., Misiuk A., Szczytno 1997.

Dukała K., Jurzak-Mączka K., Mączka K., CPTED – teoria, praktyka, skuteczność [w:] Zapobieganie przestępczości przez kształtowanie przestrzeni, red. Czapska J., Kraków 2012.

Burkiewicz B., Jurzak-Mączka K., Szafrańska M., Zapobieganie przestępczości przez kształtowanie przestrzeni w Polsce [w:] Zapobieganie przestępczości przez kształtowanie przestrzeni, red. Czapska J., Kraków 2012.

Łojek K., Zapobieganie przestępczości przez kształtowanie bezpiecznej przestrzeni. Część 1, „Przegląd Policyjny” 2004, nr 1–2.

Działoszyński M., Community policing. Pojęcie i zakres funkcjonowania, „Policja” 2012, nr 4, Interpretacja obowiązków poddłużnika w związku z egzekucją sądową z instrumentów finansowych – analiza zakazu wykonywania dyspozycji z art. 9118 § 1 pkt 2 k. p. c.

Smolak M., Wykładnia celowościowa z perspektywy pragmatycznej, Warszawa 2012.

Wagner A., Broekmann J.M., Prospects of Legal Semiotics, Dordrecht-Heidelberg, London-New York 2010.

Rośniak-Marczuk M., Egzekucja sądowa z instrumentów finansowych, Warszawa 2011.

Widło J., Zastaw rejestrowy na prawach, Warszawa 2008.

Włodarska-Dziurzyńska K., Blokada rachunku papierów wartościowych jako sposób zabezpieczenia wierzytelności, Polsko-Niemieckie Centrum Prawa Bankowego Uniwersytetu Jagiellońskiego: Kantor Wydawniczy „Zakamycze”, Kraków 2005.

Riesenhuber K., European Employment Law. A systematic Exposition, Cambridge 2012.

Ferrari V. F., Leible S., Rome I Regulation: The Law Applicable to Contractual Obligations in Europe, Munich 2009.

Zachariasiewicz M., Komentarz do art. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 593/2008 w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych, LEX 2013, para 3.

ECJ Case C-29/10 Koelzsch 2011 ECR I-1595 para 33.

ECJ Case C-29/10 Koelzsch 2011 ECR I-0000, para 46.

ECJ Case C-29/10 Koelzsch para 49.

ECJ Case C-384/10 Voogsgeerd.

ECJ Case C-384/10 Voogsgeerd.

Shekar v SatyamComputer Services 2005 ICR 737.