Reform of the criminal law in Poland
PDF (Język Polski)

Keywords

reform of the criminal law
criminal policy
penal populism
application of penalty

How to Cite

Byczyk, M. (2015). Reform of the criminal law in Poland. Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Im. Adam Mickiewicza, 5, 243–258. https://doi.org/10.14746/ppuam.2015.5.17

Abstract

The author discusses the main ideas behind the proposed reform of the criminal law in light of the project conveyed to the Polish Sejm on the 15th of May 2014. The proposed changes, being the most significant ones since the recodification of the criminal law in 1997, are based on the correct presumption that the deficiencies in current Polish criminal policy lead to overly repressive criminal law. A detailed analysis of the project, however, shows that it is not free from failures, in terms of both the formulation of legal norms as well as the reforms to institutions of the criminal law with respect to the application of penalties. It also does not take into account the arguments formulated in recent years regarding the reform of the criminal law. This leads to the conclusion thatthe proposed changes, though rightly focused on improving the most fundamental tools of criminal policy, nonetheless have the character of an ad hoc reform, which even had some elements of penal populism, influencing in such a negative way the shape of the criminal law in recent years. Yet most of those controversial changes have been abandoned during the parliamentary works on this since 1.07.2015 binding law.
https://doi.org/10.14746/ppuam.2015.5.17
PDF (Język Polski)

References

Dudek P., Inflacja pieniądza a prawo karne, “Państwo i Prawo” 2014, Nr 10.

Giezek J., Kaczmarek T., Przeciwko ustawowej regulacji kryteriów obiektywnego przypisania skut-ku, “Państwo i Prawo” 2013, Nr 5.

Heinz B. W., Mehr und härtere Strafen – mehr Innere Sicherheit! Stimmt diese Gleichung? Strafrechtspolitik und Sanktionierungspraxis in Deutschland im Lichte krimino-logischer Forschung, Vortrag gehalten am 31. März 2007.

Heinz W., Das strafrechtliche Sanktionensystem und die Sanktionspraxis in Deutschland 1882 – 2012, Konstanzer Inventar Sanktionsforschung 2014.

Ida B. M., Probleme der Ausweitung und Verschärfung des Strafrechts aus japanischer Sicht in: Das vierte deutsch-japanisch-polnische Strafrechtskolloqium der Stipendi-aten der Alexander von Humboldt-Stiftung, J. C. Joerden, A. J. Szwarc, K. Yamanaka (Hg.), Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2011.

Jakubowska-Hara J., Rola kary grzywny w polityce kryminalnej, in: Reformy prawa karnego. W stronę spójności i skuteczności, J. Utrat-Milecki (Hg.), Oficyna Naukowa, Warszawa 2013.

Kaczmarek B. T., Kryminalnopolityczne założenia nowego kodeksu karnego in: Nowa kodyfikacja prawa karnego. Band III, L. Bogunia (Hg.) Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1998.

Kaczmarek B. T., Omówienie i podsumowanie dyskusji o represyjności polskiego prawa karnego in: Represyjność polskiego prawa karnego, A. J. Szwarc (hg.), Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2008.

Kozioł T., Warunkowe umorzenie postępowania karnego, Wolters Kulwer, Warszawa 2009.

Lachowski J., Ocena projektowanych zmian art. 9 k.k., “Państwo i Prawo” 2014, Nr 1.

Melezini M., Punitywność wymiaru sprawiedliwości karnej w Polsce XX wieku, Temida2 Verlag, Białystok 2003.

Musil J., Tendenz zur Erhöhung von Repressivität im tschechischen Strafrecht in: Państwo prawa i prawo karne. Księga Jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla. Band II, P. Kardas, W. Wróbel, T. Sroka (Hg.), Wolters Kulwer, Warszawa 2012.

Nawój-Śleszyński A., Przeludnienie więzień w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.

Pohl Ł., W sprawie proponowanych zmian w części ogólnej kodeksu karnego (zagadnienia wybrane), “Państwo i Prawo” 2013, Nr 8.

Seuffert H., Zweispurige Verbrechensbekämpfung, “Rechts-geschichte” 2009, Nr 14.

Sienkiewicz B. Z., R. Kokot, Populizm penalny i jego przejawy w Polsce: materiały z Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Prawa Karnego Szklarska Poręba, 24–27 września 2008, Kolonia Limited, Wrocław 2009.

Sienkiewicz Z., Niektóre propozycje zmian regulacji kary, środków karnych i środków probacyjnych, “Państwo i Prawo” 2012, Nr 4.

Sienkiewicz Z., Ocena obowiązujących rozwiązań w zakresie kar, środków karnych, środków probacyj-nych oraz wymiaru kary łącznej, “Bluteten Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego” 2011, Nr 3.

Stańdo-Kawecka B., Krajewski K., Landbericht: Polen in: Kriminalität, Kriminalpolitik, strafrechtliche Sank-tionspraxis, F. Dünkel (Hg.), Godesberg Verlag, Mönchengladbach 2010, S. 718–731.

Szwarc A. J., Die Repressivität des polnischen Strafrechts in: Das vierte deutsch-japanisch-polnische Strafrechtskolloqium der Stipendiaten der Al-exander von Humboldt-Stiftung, J. C. Joerden, A. J. Szwarc, K. Yamanaka (Hg.), Wydawnicto Poznańskie, Poznań 2011.

Szymanowski T., Migdał J., Prawo karne wykonawcze i polityka penitencjarna, Wolters Kulwer Polska, Kraków 2014.

Szymanowski T., Propozycje wprowadzenia korekt i zmian do obowiązującego prawa karnego, ”Palestra” 2012, Nr 11/12, S. 35.

Szymanowski T., Przestępczość i polityka karna w Polsce w świetle faktów, i opinii społeczeństwa w okresie transformacji, Wolters Kulwer Polska, Warszawa 2012.

Szymanowski T., Reforma Prawa Karnego w Polsce, “Palestra” 2014, Nr 9.

Szymanowski T., Skazania na bezwzględne kary pozbawienia wolności jako następstwo nieefektywnej polityki karnej, “Państwo i Prawo”, 2014, Nr 4.

Zoll A., Bericht von den Arbeiten der Kommission für Strafrecht aus dem Januar 2012 - Rozważania w zakresie zmian w środkach prawnokarnej represji in: Pozbawienie wolności - funkcje i koszty. Księga Jubileuszowa Profesora Teodora Szymanowskiego, A. Rzepliński, I. Rzeplińska, M. Niełaczna, P. Wiktorska (Hg.), Wolters Kulwer, Warszawa 2013.

Zoll A., Prace nad nowelizacją przepisów części ogólnej Kodeksu karnego, “Państwo i Prawo” 2012, z.11, S. 3.

Zoll A.,, Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego wobec problemów związanych z represją karnoprawną in: Reformy prawa karnego, Utrat-Milecki (Hg.), Oficyna Naukowa, Warszawa 2013.

Zöller B. M. A, Terrorismusstrafrecht: ein Handbuch, C.F. Müller Verlag, Heidelberg 2009.