The formation of Gratian’s Decretum as an example of the vitality of Roman law

Keywords

Roman law
canon law
Gratian’s Decretum
Gregorian reform
ius commune

How to Cite

Alexandrowicz, P. (2014). The formation of Gratian’s Decretum as an example of the vitality of Roman law. Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Im. Adam Mickiewicza, 3, 13–24. https://doi.org/10.14746/ppuam.2014.3.01

Abstract

The formation of Gratian’s Decretum as an example of the vitality of Roman law Gratian’s Decretum was one of the most significant legal collections in the history of canon law and was the foundation of canon law science. It was compiled in about 1140 as the consequence of many important factors. Firstly, the creation of Gratian’s Decretum was the result of various trends appearing in the history of canon law. Secondly, Decretum was an answer to the changes taking place in the Catholic Church in the 11th and 12th centuries. Finally, the formation of Gratian’s collection was related to the revival of Roman law: the teaching of Irnerius’s work recovered Roman law and the relations between canon and Roman law. Decretum became a sign of the vitality of Roman law and the beginning of canon law. The importance of Gratian’s work consisted in the method of proceeding with legal sources. The new method resulted from both scholars’ achievements and those of medieval Roman jurists.
https://doi.org/10.14746/ppuam.2014.3.01

References

S. Płaza, Historia prawa w Polsce na tle porównawczym, cz. 3: Okres międzywojenny, Kraków 2001.

Z. Zarzycki, Rozwód w świetle akt Sądu Okręgowego w Krakowie w latach 1918 – 1945. Studium historyczno-prawne, Kraków 2010.

H. Świątkowski, Problem legalnej bigamii w Polsce przedwrześniowej, „Nowe Prawo”, z. 10, 1959.

H. Świątkowski, Problem legalnej bigamii w Polsce przedwrześniowej, „Nowe Prawo”, z. 10, 1959.

Z. Radwański, Prawo cywilne i proces cywilny, [w:] Historia państwa i prawa Polski 1918 – 1939, red. F. Ryszka, cz. II, Warszawa 1968.

H. Warman, Prawo o rozwodziei separacji, Warszawa 1939, s. 30-72.

A. Fastyn, Problem powstania i charakteru prawa małżeńskiego z 1836 r., „Czasopismo Prawno-Historyczne” z. 2, 2012, s. 194-207; H. Konic, Prawo małżeńskie obowiązujące w b. Królestwie Kongresowym, Warszawa 1924.

A. Fastyn, Spór pomiędzy Sądem Najwyższym a Najwyższym Trybunałem Administracyjnym w przedmiocie wykładni art. 126 Konstytucji marcowej w świetle polityki wyznaniowej Drugiej Rzeczypospolitej, CPH z. 2, 2011.

K. Krasowski, Próby unifikacji osobowego prawa małżeńskiego w II Rzeczypospolitej, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” z. 3, 1994.

M. Niedzielski, Nieco o rozwodach prawosławnych, „Gazeta Sądowa Warszawska” nr 31, 1933, s. 483-485.

J. Gwiazdomorski, Skuteczność orzeczeń sądów duchownych b. Król. Kongr. w sprawach małżeńskich wobec prawa państwowego, „Przegląd Prawa i Administracji” 1932.

A. Fastyn, Jurysdykcja sądu konsystorskiego w świetle przepisów prawa małżeńskiego z 1836 roku, CPH 2010, z. 1.

T. Szymański, Skutki prawne wyroków sądów duchownych, „Głos Sądownictwa” 1932, z. 10.

S. Tylbor, Dzisiejsze prawo małżeńskie w b. Królestwie Kongresowym, GS 1939, z. 7-8.

Z. Lisowski, Kodeks cywilny obowiązujący na Ziemiach Zachodnich Rzeczypospolitej Polskiej, Poznań 1933.

S. Paciorkowski, Sądowa droga przez mękę. Rozwód w międzywojennej Wielkopolsce, "Przegląd Wielkopolski” nr 3, 2011.

M. Allerhanda, O wpływie orzeczeń w sprawach małżeńskich wydanych przez sądy duchowne w b. zaborze rosyjskim na stosunki prawne w innych dzielnicach Rzeczypospolitej Polskiej, PPA nr 4/6, 1925.

B. Stelmachowskiego, Zarys procedury cywilnej obowiązującej na ziemiach byłego zaboru pruskiego i na Górnym Śląsku, Poznań 1923, t. II.

Hellwig, System des Deutschen Zivilprozessrechts, Lipsk 1912, t. 1.