The European Committee of Social Rights in the system of International Human Rights Treaty Bodies
PDF (Język Polski)

Keywords

International protection Human rights treaty bodies European Social Charter system European Committee of Social Rights European Committee of Social Rights Collective complaints

How to Cite

Gadkowski, A. (2014). The European Committee of Social Rights in the system of International Human Rights Treaty Bodies. Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Im. Adam Mickiewicza, 3, 71–93. https://doi.org/10.14746/ppuam.2014.3.05

Abstract

The aim of this article is to present the European Committee of Social Rights as a supervisory body in the system of international protection of human rights. To this end, the author elaborates upon the system of treaty bodies in the field of international protection of human rights, both at the universal level within the framework of the United Nations,as well as on the regional plain in respect of the treaty bodies within the Council of Europe’s system. The author pays particular attention to the treaty acquis of the Council of Europe on the protection of social rights and, as such, discusses the European Social Charter system. The author emphasizes the particular role of a specific organ, namely the European Committee of Social Rights, within this field. One of its most notable features is the mechanism of collective complaints (fr. réclamations collectives), which was introduced to the Charter’s supervisory system on the basis of the 1995 Additional Protocol. In the author’s opinion, on the basis of the competence of the European Committee of Social Rights to hear collective complaints, it is arguable that this body performs the function of a quasi-judicial organ in the monitoring process, which distinguishes it from other treaty bodies in the field of international protection of human rights.
https://doi.org/10.14746/ppuam.2014.3.05
PDF (Język Polski)

References

B. Gronowska, T. Jasudowicz, C. Mik, Prawa człowieka. Dokumenty międzynarodowe, Toruń 1993.

K. Przybyszewski, Uniwersalność praw człowieka pod ostrzałem krytyki, [w:] Prawa człowieka. Wybrane zagadnienia i problemy, red. L. Koba, W. Wacławczyk, Warszawa 2009.

T. Jasudowicz et. al., Prawa człowieka i ich ochrona. Podręcznik dla studentów prawa i administracji, Toruń 2005.

P. Świtalski, Miejsce Rady Europy w europejskiej architekturze instytucjonalnej, [w:] 60 lat Rady Europy. Tworzenie i stosowanie standardów prawnych, red. H. Machińska, Warszawa 2009.

A. Gadkowski, Problematyka klasyfikacji praw człowieka na przykładzie dorobku traktatowego Rady Europy, [w:] Gospodarka i Polityka w badaniach młodych naukowców, red. W. Stach, Poznań 2013.

K. Vasak, Le droit international des droits de l’homme, [w:] „Revue des Droits de l’Homme” t. I, 1972.

K. Vasak, Pour les droits de l’homme de la troisieme génération: les droits de solidarité [w:] „Leçon inaugurale. Dixieme Session d’Enseignement”, Strasbourg 2–27 juillet 1979.

K. Drzewicki, Trzecia generacja praw człowieka, [w:] „Sprawy Międzynarodowe” nr 10, 1983.

P.-Y. Greber, Le Conseil de L’Europe et la sécurité sociale: réalisations et perspectives, [w:] Les droits de l’homme et la constitution, red. A. Auer, A. Flückiger, M. Hottelier, Genewa 2007.

K. Drzewicki, Prawa socjalne w Radzie Europy, [w:] Polska i Rada Europy 1999–2002, red. H. Machińska, Warszawa 2005.

R. Brillat, La Charte sociale européenne du Conseil de l’Europe: Développements récents, [w:] „Droit en Quart Monde” nr 12, 1996.

A. Świątkowski, Prawo socjalne Rady Europy, Kraków 2006.

A. Świątkowski: Karty Społeczne Rady Europy, [w:] „Państwo i Prawo” nr 8, 2003.

ONZ - Rada Praw Człowieka, [w:] „Biuletyn PISM” nr 94, 2005.

H. Upton, The Human Rights Council: First Impressions and Future Challenges, [w:] „Human Rights Law Review” vol. 7, 2007.

R. Wieruszewski, ONZ-owski system ochrony praw człowieka, [w:] B. Banaszak, A. Bisztyga, K. Complak, M. Jabłoński, R. Wieruszewski,. K. Wojtowicz, System ochrony praw.

A. Michalska, Komitet Praw Człowieka. Kompetencje, funkcjonowanie, orzecznictwo, Warszawa 1994.

R. Wieruszewski, A. Gliszczyńska, K. Sękowska-Kozłowska, Komitet Praw Człowieka. Wybór orzecznictwa, Warszawa 2009.

J. Rezmer, Jak korzystać z procedur skargowych w traktatowym systemie ochrony praw człowieka ONZ?, Warszawa 2011.

CCPR Rules of Procedure: CCCR/C/3/Rev.10 z 11 stycznia 2012 r.

M. Balcerzak, Procedury ochrony praw człowieka i kontroli wykonywania zobowiązań przez państwa, [w:] B. Gronowska, T. Jasudowicz, M. Balcerzak.

M. Lubiszewski, R. Mizerski, Prawa człowieka i ich ochrona, Toruń 2010.

R. Bierzanek, J. Symonides, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2002.

M. Balcerzak, Spór gruzińsko-rosyjski przed sądami międzynarodowymi, [w:] Bezpieczeństwo międzynarodowe. Szanse i zagrożenia, red. S. Sykuna, J. Zajadło, Gdańsk 2011.

M. A. Nowicki, Reforma systemu kontroli przestrzegania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, [w:] „Biuletyn Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego” nr 3–4, 1998.

B. Gronowska, Europejski Trybunał Praw Człowieka. W poszukiwaniu efektywnej ochrony praw jednostki, Toruń 2011.

M. Jager, The Additional Protocol to the European Social Charter Providing for a System of Collective Complaints, [w:] „Leyden Journal of International Law” nr 10, 1997.

A. Świątkowski, Quasi-jurysdykcyjna funkcja Komitetu Praw Społecznych Rady Europy, [w:] „Państwo i Prawo” nr 9, 2004.

T. Jasudowicz, Prawa rodziny – prawa w rodzinie w systemie Europejskiej Karty Społecznej. Orzecznictwo Komitetu Niezależnych Ekspertów, Toruń 1999.

S. Topa, Polska a konwencje Rady Europy, [w:] Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 1997, red. B. Wizimirska.