The disciplinary proceeding – reflections on the Resolutions of the Supreme Court I KZP18/12 of 24 January 2013
PDF (Język Polski)

Keywords

Resolution of the Supreme Court I KZP18/12
professional misconduct
disciplinary proceedings

How to Cite

Kusowska, E. (2014). The disciplinary proceeding – reflections on the Resolutions of the Supreme Court I KZP18/12 of 24 January 2013. Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Im. Adam Mickiewicza, 3, 151–165. https://doi.org/10.14746/ppuam.2014.3.10

Abstract

The aim of the study it to discuss the issue of disciplinary proceeding in the context of entity subject to disciplinary liability, the subject matter, the autonomy and the purpose. The author focuses on the ruling of the Supreme Court passed on January 24th 2013, which suggests the application of the rules of criminal proceedings as more appropriate for the subsidiary application of the disciplinary proceedings. Nevertheless the Supreme Court draws attention to another, equally important issue which became apparent in connection with the above – the diversity and lack of consistency of solutions used by the legislature pursuant to a disciplinary proceedings.
https://doi.org/10.14746/ppuam.2014.3.10
PDF (Język Polski)

References

Z. Leoński, Odpowiedzialność dyscyplinarna w prawie Polski Ludowej, Poznań 1959.

A. Bojańczyk, Z problematyki relacji między odpowiedzialnością dyscyplinarną i karną (na przykładzie odpowiedzialności zawodów prawniczych), Państwo i Prawo, z. 9, 2004.

T. Bojarski, Kilka uwag na temat relacji między odpowiedzialnością dyscyplinarną a karną, „Państwo i Prawo” z. 3, 2005.

J. Borkowski, Postępowanie administracyjne, Warszawa 1976.

J. Nowacki, „Odpowiednie” stosowanie przepisów prawa, [w:] „Państwo i Prawo”, z. 3, 1964.

A. Światłowski: Metody kształtowania poszczególnych postępowań odmiennych od modelowego, [w:] Węzłowe problemy procesu karnego. Materiały konferencyjne, red. P. Hofmański, Warszawa 2010.

K. Dudka, Stosowanie przepisów k.p.k. w postępowaniu dyscyplinarnym w stosunku do nauczycieli akademickich, [w:] Węzłowe problemy procesu karnego. Materiały konferencyjne, red. P. Hofmański, Warszawa 2010.

K. Dudka, Odpowiedzialność dyscyplinarna i zakres stosowania przepisów kodeksu postępowania karnego w postępowaniu dyscyplinarnym wobec nauczycieli akademickich, Studia Iuridica Lublinensia, t. IX 2007.

E. Zielińska, Odpowiedzialność zawodowa lekarza a odpowiedzialność karna, [w:] „Prawo i Medycyna”.

P. Burzyński, Ustawowe określenie sankcji karnej, Warszawa 2008 r.

M. A. Nowicki, Europejski Trybunał Praw Człowieka. Orzecznictwo, t. I, Prawo do rzetelnego procesu, Zakamycze 2001.

M. Cieślak, Polskie prawo karne. Zarys systemowego ujęcia, Kraków 2011.

J. Induski, J. Leowski, Podstawy medycyny społecznej, Warszawa 1971.

J. Induski, J. Leowski, Organizacja ochrony zdrowia, Warszawa 1978.

Z. Leoński, Odpowiedzialność dyscyplinarna w prawie PRL, Lublin 1959.

R. Giętkowski, Funkcja stabilizacyjna kar dyscyplinarnych, [w:] Sankcje administracyjne. Blaski i cienie, red. R. Lewicka, M. Lewicka, M. Stahl, Warszawa 2011.

S. Pawłowski, Charakter prawny kary zakazu wykonywania wolnego zawodu [w:] Sankcje administracyjne. Blaski i cienie, red. R. Lewicka, M. Lewicka, M. Stahl, Warszawa 2011.

P. Przybysz, Prawo do sądu w sprawach dyscyplinarnych, Państwo i Prawo, z. 8, 1998 r.

M. Cieślak, Polskie prawo karne. Zarys systemowego ujęcia, Kraków 2012.

M. Nowicki, Wokół Konwencji Europejskiej. Krótki komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Kraków 2000.