Wpływ mediów na recepcję wątków społecznych zawartych w przemówieniach papieża Franciszka podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie

Main Article Content

Wiesław Przyczyna
Aneta Załazińska

Abstrakt

Przeprowadzone na potrzeby artykułu analizy przemówień papieża Franciszka pokazały, że podejmowane przez niego wątki społeczne nie wpłynęły na poglądy Polaków, ani też nie zmieniły ich postaw. Porównując wyniki badań z komentarzami medialnymi, można odnieść wrażenie, że Polacy znacznie bardziej słuchali dziennikarzy niż słów papieża. Powodem tego był fakt, że większość Polaków otrzymywała informacje o papieskiej pielgrzymce z mediów. Wiadomości te zawierały zinterpretowane przez dziennikarzy słowa papieża Franciszka. Oddzielenie wypowiedzi papieskich od dziennikarskich interpretacji to zadanie trudne, które wymaga od odbiorcy czasu i intelektualnego wysiłku. Z tego powodu Polacy wybierali łatwiejszą drogę, akceptując przedstawiane przez media interpretacje.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Przyczyna, W., & Załazińska, A. (2018). Wpływ mediów na recepcję wątków społecznych zawartych w przemówieniach papieża Franciszka podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (33), 91–104. https://doi.org/10.14746/psj.2017.33.8
Dział
Artykuły naukowe
Biogramy autorów

Wiesław Przyczyna, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Kanonicza 25, 31–002 Kraków, Polska

ksiądz profesor zwyczajny; zatrudniony na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie; przewodniczący Stowarzyszenia Homiletów Polskich; przewodniczący Zespołu Języka Religijnego przy Radzie Języka Polskiego PAN, kierownik Katedry Komunikacji Religijnej UPJPII; członek Prezydium Rady Języka Polskiego PAN; członek Komisji Kultury Żywego Słowa PAN. Zainteresowania naukowe: retoryka, homiletyka, liturgika, język religijny; kierownik projektu Słownik terminologii prawosławnej; wybrane publikacje: Fenomen kazania, Kraków 1994, Kaznodziejski przekaz opowiadań biblijnych (2001), Liturgia i przepowiadanie (2010), Metodologia teologii praktycznej (2011), Homilia pięćdziesiąt lat po Soborze Watykańskim II. Pytania, problemy, wyzwania (2013); Polityka na ambonie? (2015).

Aneta Załazińska, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 16, 31–007 Kraków, Polska

doktor habilitowany, członek Zespołu Kultury Żywego Słowa oraz Koła Współpracowników Zespołu Języka Religijnego przy Radzie Języka Polskiego, członek Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Komisji Języka Religijnego Międzynarodowego Komitetu Slawistów, adiunkt w Katedrze Teorii Komunikacji UJ; wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Okręgowych Izb Radcowskich w Krakowie i Katowicach; zainteresowania naukowe: semantyka i pragmatyka mowy, filozofia języka i teoria komunikowania, w szczególności: komunikacja niewerbalna oraz gesty towarzyszące mowie; autorka książek: Schematy myśli wyrażane w gestach. Gesty metaforyczne obrazujące wybrane abstrakcyjne relacje i zasoby podmiotu mówiącego (2001); Retoryka podręczna,

Referencje

  1. Dorenda-Zaborowicz M., 2013, Nowe media w służbie marketingu politycznego, w: Nowe media a praktyki komunikacyjne, red. K. Pokorna-Ignatowicz i in., Kraków, s. 36–62.
  2. Goban-Klass T., 2002, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Warszawa–Kraków.
  3. Guzek D., 2012, Konwergencja mediów katolickich w Polsce, w: Konwergencja mediów masowych i jej skutki dla współczesnego dziennikarstwa, t. 2, red. M. Gierula, P. Szostok, Katowice, s. 227–240.
  4. Katolickie portale informacyjne: deon.pl, wiara.pl, fronda.pl [dostęp: 25.07.–02.08.2016].
  5. Kozłowska A., 2006, Oddziaływanie mass mediów, Warszawa.
  6. Krzyżak T., 2016, Papież grochem o ścianę, „Rzeczpospolita”, 17 sierpnia, s. 5.
  7. Laboratorium Więzi: Franciszek w Polsce. Co powiedział papież podczas Światowych Dni Młodzieży, www.laboratorium.wiez.pl [dostęp: 14.09.2016] .
  8. [PAP] Ilu Polaków śledziło przebieg wizyty papieża podczas ŚDM? Sondaż CBOS, http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1664619,Ilu-Polakow-sledzilo-przebieg-wizyty-papieza-podczas-SDM-Sondaz-CBOS [dostęp: 10.10.2016].
  9. Sepioł M., 2017, Bunt dwukierunkowy, „Tygodnik Powszechny”, nr 25, s. 36–38.
  10. Urmański J., Co polskie społeczeństwo uważa na temat aborcji i in vitro?, http://www.bioetyka.krakow.pl/aktualnosci/szczegoly/208/Co_polskie_spoleczenstwo_uwaza_na_temat_aborcji_i_in_vitro [dostęp: 20.07.2017].