Derywowane nazwiska odzawodowe w dokumentach poznańskich od XVI do XVIII wieku
PDF

Słowa kluczowe

Poznań surnames
derived surnames
profession-derived surnames

Jak cytować

Sieradzki, A. (2014). Derywowane nazwiska odzawodowe w dokumentach poznańskich od XVI do XVIII wieku. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (27), 163–171. https://doi.org/10.14746/psj.2014.XXVII.13

Abstrakt

The subject of studies of the article is the word-formation structure of the names moti-vated by the designations of professions. The analyses are conducted only at the level of the language system. The collected material does not allow us to conduct such analyses at the text level. The completed studies showed that most often nominal derivatives of the discussed type were formed with the use of word-formative models with formatives -czyk, -ski. Relatively high frequency represent the formatives with a basic -k. This kind of distribution of the form-atives indicates the exceptionality of this category of names, its close relationship with the formation of profession-derived nouns at the appellative level. The models according to which the profession-derived names were formed indicate great synonymity. These names create even five-part series, which never occurs in other nominal types. 

https://doi.org/10.14746/psj.2014.XXVII.13
PDF

Bibliografia

Bubak J., 1986, Proces kształtowania się nazwiska mieszczańskiego i chłopskiego, Kraków.

Cieślikowa A., 1990, Staropolskie odapelatywne nazwy osobowe. Proces onimizacji, Wrocław.

Kleszczowa K., 1996, Słowotwórstwo doby staropolskiej. Przegląd formacji rzeczownikowych, Katowice.

Rudnicka-Fira E., 2003, Nazwy odzawodowe krakowian w średniopolszczyźnie (perspektywa kulturowa), w: Metodologia badań onomastycznych, red. M. Biolik, Olsztyn.

Sarnowska-Giefing I. (red.), 2011, Słownik nazwisk mieszkańców Poznania XVI–XVIII wieku, t. I: A–F, Poznań.

Sieradzki A., 2013, Poznańskie derywaty nazwiskowe XVI–XVIII wieku, Poznań.

Taszycki W., 1924, Polskie nazwy osobowe, Kraków.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie Poznańskie Spotkania Językoznawcze są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie Poznańskie Spotkania Językoznawcze udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2015 r. w Poznańskich Spotkaniach Językoznawczych pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2015 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.