Derywowane nazwiska odzawodowe w dokumentach poznańskich od XVI do XVIII wieku
PDF

Słowa kluczowe

Poznań surnames
derived surnames
profession-derived surnames

Jak cytować

Sieradzki, A. (2014). Derywowane nazwiska odzawodowe w dokumentach poznańskich od XVI do XVIII wieku. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (27), 163–171. https://doi.org/10.14746/psj.2014.XXVII.13

Abstrakt

The subject of studies of the article is the word-formation structure of the names moti-vated by the designations of professions. The analyses are conducted only at the level of the language system. The collected material does not allow us to conduct such analyses at the text level. The completed studies showed that most often nominal derivatives of the discussed type were formed with the use of word-formative models with formatives -czyk, -ski. Relatively high frequency represent the formatives with a basic -k. This kind of distribution of the form-atives indicates the exceptionality of this category of names, its close relationship with the formation of profession-derived nouns at the appellative level. The models according to which the profession-derived names were formed indicate great synonymity. These names create even five-part series, which never occurs in other nominal types. 

https://doi.org/10.14746/psj.2014.XXVII.13
PDF

Bibliografia

Bubak J., 1986, Proces kształtowania się nazwiska mieszczańskiego i chłopskiego, Kraków.

Cieślikowa A., 1990, Staropolskie odapelatywne nazwy osobowe. Proces onimizacji, Wrocław.

Kleszczowa K., 1996, Słowotwórstwo doby staropolskiej. Przegląd formacji rzeczownikowych, Katowice.

Rudnicka-Fira E., 2003, Nazwy odzawodowe krakowian w średniopolszczyźnie (perspektywa kulturowa), w: Metodologia badań onomastycznych, red. M. Biolik, Olsztyn.

Sarnowska-Giefing I. (red.), 2011, Słownik nazwisk mieszkańców Poznania XVI–XVIII wieku, t. I: A–F, Poznań.

Sieradzki A., 2013, Poznańskie derywaty nazwiskowe XVI–XVIII wieku, Poznań.

Taszycki W., 1924, Polskie nazwy osobowe, Kraków.