Od niemowy do człowieka dwujęzycznego, czyli o świadomości i nauczaniu języka polskiego głuchych – uwagi nie tylko glottodydaktyczne

Main Article Content

Karolina Ruta
Marta Wrześniewska-Pietrzak

Abstrakt

The article presents the problem of teaching Polish language to deaf people and considers two aspects – glottodidactics and identity of deaf. The authors point at the several problems that are met by a teacher who teaches Polish to deaf students. The problems are as following: low status of the Polish language among deaf students, the lack of positive motivation to learn Polish by these students, however they are strongly motivated to learn English that is also a foreign language to them. To improve this situation there should be made not only a change in the teaching process to teach Polish as a foreign language to deaf students, but also teachers should be aware of the fact that deaf students need to be considered as a bilingual and bicultural person. The awareness should improve not only among teachers and hearing people, but also among deaf. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Ruta, K., & Wrześniewska-Pietrzak, M. (2014). Od niemowy do człowieka dwujęzycznego, czyli o świadomości i nauczaniu języka polskiego głuchych – uwagi nie tylko glottodydaktyczne. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (27), 119–133. https://doi.org/10.14746/10.14746/psj.2014.XXVII.10
Dział
Artykuły naukowe
Biogramy autorów

Karolina Ruta, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

Językoznawca, adiunkt w Zakładzie Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego i Onomastyki w Instytucie Filologii Polskiej UAM, lektor języka polskiego jako obcego. Obecnie przedmiotem jej badań jest polski język migowy i metodyka uczenia języka migowego jako obcego. Rzecznik prasowy Stowarzyszenia imienia Romana Brandstaettera. Laureatka V Konkursu imienia Majera Bałabana na najlepsze prace doktorskie i magisterskie o tematyce żydowskiej, organizowanego przez Żydowski Instytut Historyczny im. E. Ringelbluma oraz Nagrody im. Artura Rojszczaka przyznanej przez Klub Stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Marta Wrześniewska-Pietrzak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

Doktor, adiunkt w Zakładzie Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego i Onomastyki Instytutu Filologii Polskiej UAM, autorka książki Miało być odlotowo, czadowo, bojowo… Język i świat wartości czasopism szkolnych na tle pism młodzieżowych (2012). Do jej zainteresowań badawczych prócz aksjologii w języku należy polski język migowy, tożsamość językowa głuchych, a także metodyka nauczania polskiego języka migowego. Drugim obszarem badawczym jest język religijny, a dokładniej wartości w tekstach Jana Pawła II.

Bibliografia

 1. Bartnikowska U., 2010, Sytuacja społeczna i rodzinna słyszących dzieci niesłyszących rodziców, Toruń.
 2. Długołęcka L., 2008, Tożsamość, dwukulturowość i życie „pomiędzy”, „Świat Ciszy”, nr VII, s. 14.
 3. Donald Evans A., Falk W., 1986, Learning to Be Deaf, Berlin.
 4. Educating Deaf Children Bilingually, 1995, Washington.
 5. Guillermo-Sajdak M., 2009, Pomiędzy językami hiszpańskim, francuskim, angielskim i polskim. Psychologiczne aspekty wielojęzyczności, w: Nowa generacja w glottodydaktyce polonistycznej, Kraków, s. 17-48.
 6. http://www.pzg.lodz.pl/index.php/66-publikacje-pzg/poradniki/29-tozsamosc-spoleczno-kulturowa-gluchych [dostęp 25.11.2013].
 7. Januszkiewicz M., 2011, Rola sprawności czytania i pisania w nauczaniu głuchych języka polskiego jako obcego, w: Edukacja Niesłyszących. Publikacja konferencyjna, Łódź.
 8. Kowal J., 2011, Język polski jako obcy w nauczaniu milczących cudzoziemców. Analiza możliwości zastosowania metod nauczania języka polskiego jako obcego w edukacji osób niesłyszących, rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem A. Dąbrowskiej, Wrocław.
 9. Kurcz I., 1992, Język a psychologia. Podstawy psycholingwistyki, Warszawa.
 10. Lipińska E., 2006, Czynniki wpływające na proces uczenia się, w: Z zagadnień dydaktyki języka polskiego jako obcego, red. E. Lipińska i A. Seretny, Kraków, s. 57–78.
 11. Maciarz A., 1992, Uczniowie niepełnosprawni w szkole powszechnej, Warszawa.
 12. Miodunka W., 1977, Język polski a współczesne metody nauczania języków obcych, cz. I, „Przegląd Polonijny”, z. 2, s. 83–90.
 13. Rutkowski P., 2012, Przychodzi głuchy do lekarza…, „Uniwersytet Warszawski. Pismo Uczelni”, nr 3 (58), s. 28-30.
 14. Salomon A., 2012, Far from the Tree. Parents, Children, and the Search of Identity, New York.
 15. Szałek M., 1992, Sposoby podnoszenia motywacji na lekcjach języka obcego, Poznań.
 16. Świdziński M., 2005, Języki migowe, w: Podstawy neurologopedii, red. T. Gałkowski, E. Szeląg i G. Jastrzębowska, Opole, s. 679–692.
 17. Świdziński M., 2007, Jak Głusi przyswajają język: o językach migowych i miganych, w: Język migowy we współczesnym szkolnictwie na świecie i w Polsce, red. I. Grzesiak, Malbork.
 18. Świdziński M., Czajkowska-Kisil M., 1998, Czy głuchoniemy jest naprawdę niemy?, „Kosmos” 47, nr 3, s. 243–250.
 19. The Oxford Handbook of Deaf Studies, Language and Education, 2011, vol. 1, Oxford.
 20. Wierzbicka A., 1990, Podwójne życie człowieka dwujęzycznego, w: Język polski w świecie. Zbiór studiów, red. W. Miodunka, Warszawa, s. 71–104.
 21. Wierzbicka A., 1997, Moje podwójne życie: dwa języki, dwie kultury, dwa światy, „Teksty Drugie”, z. 3, s. 73–93.
 22. Woźnicka E. (red.), 2007, Tożsamość społeczno-kulturowa głuchych, Łódź.
 23. Zawadzka-Bartnik E., 2010, Nauczyciel języków obcych i jego niepełnosprawni uczniowie (z zaburzeniami i dysfunkcjami), Kraków.