Moda w zakresie morfologii współczesnych emporionimów

Main Article Content

Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska

Abstrakt

The paper deals with news linguistic tendencies in the creation of modern names of retail and service. It is described not only transonymisation, onymisation, but also morphological constituents of modern names of retail and service. Units created by suffixes and references to another names are considered as a fashionable. The first are neologisms and one creates them by means of morphemes -nia (-ownia) oraz -arnia, -ernia, -eria, -teka. The latter are created for free form using of proper or common name that they allow for finding their initial structure (Szmatrix < Matrix).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Rutkiewicz-Hanczewska, M. (2014). Moda w zakresie morfologii współczesnych emporionimów. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (27), 135-144. https://doi.org/10.14746/10.14746/psj.2014.XXVII.11
Dział
Artykuły naukowe
Biogram autora

Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

Doktor habilitowany, pracownik Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w Zakładzie Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego i Onomastyki Instytutu Filologii Polskiej; zainteresowania badawcze: teoria nazw własnych, onomastyka kulturowa, semantyka proprialna, neurolingwistyka (uwarunkowania neurobiologiczne procesów wyszukiwania nazw własnych i pospolitych, architektura słownika mentalnego).

Bibliografia

 1. Buttler D., Kurkowska H., Satkiewicz H., 1982, Kultura języka polskiego, t. I, Warszawa.
 2. Cieślikowa A., 1994, Imiona i nazwiska we współczesnej polszczyźnie. Moda i użycie tekstowe, w: Polszczyzna a/i Polacy u schyłku XX wieku, red. K. Handke i H. Dalewska-Greń, Warszawa, s. 185–198.
 3. Doroszewski W. (red.), 1963, Słownik języka polskiego, t. IV, Warszawa.
 4. Dunaj B., 2009, Formy derywowane imion z zapożyczonym sufiksem -i, w: W kręgu języka. Materiały konferencji „Słowotwórstwo – słownictwo – polszczyzna kresowa” poświęconej pamięci Profesor Zofii Kurzowej, red. M. Skarżyński i M. Szpiczakowska, Kraków, s. 317–322.
 5. Gałkowski A., 2011, Chrematonimy w funkcji kulturowo-użytkowej. Onomastyczne studium porównawcze na materiale polskim, włoskim i francuskim, Łódź.
 6. Grzegorczykowa R., Laskowski R., Wróbel H. (red.), 1998, Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia, t. 2, Warszawa.
 7. Jaracz M., 2002, Uwagi na temat mody językowej w wybranych systemach nazw własnych, w: Moda jako problem lingwistyczny, red. K. Wojtczuk, Siedlce, s. 177–185.
 8. Kiklewicz A., 2006, Dyfuzja semantyczna jako nowe zjawisko w komunikacji językowej, w: Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji, red. A. Naruszewicz-Duchlińska i M. Rutkowski, Olsztyn, s. 237–249.
 9. Markowski A. (red.), 2000, Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN, Warszawa.
 10. Mrózek R., 2013, Trwałość i zmienność składników leksyki onimicznej w ostatnim siedemdziesięcioleciu, w: 70 lat współczesnej polszczyzny. Zjawiska – procesy – tendencje. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Mazurowi, red. A. Dunin-Dudkowska i A. Małyska, Lublin, s. 131–144.
 11. Przybylska R., 2002, Modne nazwy firm, w: Moda jako problem lingwistyczny, red. K. Wojtczuk, Siedlce, s. 155–163.
 12. Rutkiewicz-Hanczewska M., 2013, Genologia onimiczna. Nazwa własna w płaszczyźnie motywacyjno-komunikatywnej, Poznań.
 13. Rutkowski M., 2001, Wstępna charakterystyka funkcji nazw własnych, „Onomastica” XLVI, s. 7–29.
 14. Rutkowski M., 2003, Nazwy na sprzedaż. O nazewnictwie na usługach marketingu, „Onomastica” XLVIII, s. 239–254.
 15. Sawicka G., 1998, Struktura współczesnych skrótowców, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia linguistica”, t. 37, s. 153–165.
 16. Siwiec A., 2012, Nazwy własne obiektów handlowo-usługowych w przestrzeni miasta, Lublin.
 17. Szymczak M. (red.), 1982, Słownik języka polskiego, t. II, Warszawa.
 18. Waszakowa K., 2005, Przejawy internacjonalizacji w słowotwórstwie współczesnej polszczyzny, Warszawa.