Jak Polacy rozumieją serbską frazeologię, a jak Serbowie polską – na podstawie jednostek odnoszących się do podobnej rzeczywistości pozajęzykowej
PDF

Słowa kluczowe

język serbski
język polski
frazeologia

Jak cytować

Nawrocka-Żarnecka, M. (2017). Jak Polacy rozumieją serbską frazeologię, a jak Serbowie polską – na podstawie jednostek odnoszących się do podobnej rzeczywistości pozajęzykowej. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (31), 45–59. https://doi.org/10.14746/psj.2016.31.4

Abstrakt

Przedmiotem badań był problem rozumienia serbskiej i polskiej frazeologii odnoszącej się do tej samej rzeczywistości pozajęzykowej przez użytkowników języka polskiego i serbskiego. Relacje między językiem polskim i serbskim, jako należącymi do jednej grupy języków słowiańskich, są liczne i widoczne także na płaszczyźnie utartych połączeń leksykalnych. Frazeologia stanowi niezwykle bogaty zespół nieregularnych semantycznie związków wyrazowych, które odzwierciedlają specyficzne dla danego narodu wydarzenia, cechy ludzkie, stereotypy, zjawiska przyrody. Ta sama rzeczywistość pozajęzykowa może być w różnych językach różnie opisywana. Istotą rozważań jest to, w jaki sposób użytkownicy danego języka rozumieją jednostki nieobecne w ich kodzie językowym, czy są w stanie na podstawie znaczenia strukturalnego oraz charakterystycznej dla danego narodu wiedzy pozajęzykowej odkryć idiomatyczny sens spetryfikowanych połączeń leksykalnych.

https://doi.org/10.14746/psj.2016.31.4
PDF

Bibliografia

Basaj M., 1982, Ekwiwalencja tłumaczeń frazeologizmów (na przykładzie języka czeskiego i polskiego), w: Z problemów frazeologii polskiej i słowiańskiej, t.1, Wrocław, s. 157–165.

Bąba S., 1989, Innowacje frazeologiczne współczesnej polszczyzny, Poznań.

Ignatowicz-Skowrońska J., 2003, Obraz frazeologiczny jako ośrodek zabiegów innowacyjnych, w: Studia Językoznawcze. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, t. 2, Szczecin, s. 99–112.

Jaracz M., 2003, Stereotyp onimiczny w przysłowiach polskich, w: Studia Językoznawcze. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, t. 2, Szczecin, s. 113–123.

Kopaliński W., 2006, Słownik symboli, Warszawa.

Kostkiewiczowa T., 1988, Etymologia ludowa, w: Słownik terminów literackich, red. J. Sławiński, Wrocław, s. 132.

Lewicki A.M., 2003, Studia z teorii frazeologii, Łask.

Lewicki A.M., Pajdzińska A., 2001, Frazeologia, w: Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin s. 315–333.

Müld – Müldner-Nieckowski P., 2004, Wielki słownik frazeologiczny języka polskiego, Warszawa.

OS – Ostašević Đ., 2012, Frazeološki rečnik srpskog jezika, Nowy Sad.

Pajdzińska A., 1993, Frazeologizmy jako tworzywo współczesnej poezji, Lublin.

Rytel D., 1982, Relacje semantyczne między jednostkami frazeologicznymi, w: Z problemów frazeologii polskiej i słowiańskiej, t. 1, Wrocław, s.71–79.

Skorupka S., 1967, Słownik frazeologiczny języka polskiego, t. 1, Warszawa.

SGMP b.r. – Gruchmanowa M., Walczak B. (red.), Słownik gwary miejskiej Poznania, http://www.poznan.pl/mim/slownik [dostęp: 10.01.2016].

TL – Bąba S., Liberek J., 2010, Popularny słownik frazeologiczny, Warszawa [CD].

Vuk b.r. – Vukajlija. Rečnik slenga, http://vukajlija.com [dostęp:10.01.2016].

WSFzP – Kłosińska A., Sobol E., Stankiewicz A. (oprac.), 2005, Wielki słownik frazeologiczny PWN z przysłowiami, Warszawa.

WSJP int b.r. – Żmigrodzki P. (red.), Wielki słownik języka polskiego PAN, http://www.wsjp.pl [dostęp:10.01.2016].

Zambrzycka M., 2012, Stereotypowe wizerunki Cyganów-Romów w kulturze i języku polskim, „Kultura i Historia”, nr 22, http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/4211 [dostęp: 10.01.2016].