Wartościowanie leksemu fajnie w odczuciu współczesnego użytkownika języka
PDF

Słowa kluczowe

leksem fajnie
norma
ponowoczesność

Jak cytować

Jastrzębska-Golonka, D. (2017). Wartościowanie leksemu fajnie w odczuciu współczesnego użytkownika języka. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (31), 151–164. https://doi.org/10.14746/2016.31.12

Abstrakt

Abstrakt Leksem fajnie oraz dyskusja związana z jego dystrybucją w języku polskim od lat powraca na łamy poradników językowych i opracowań naukowych. Ankietowe badania pokazują, że fajny – mimo negatywnych klasyfikacji językoznawców – przez młodych ludzi jest traktowany jako zjawisko akceptowane. Dużą rolę odegrały tu trendy ponowoczesności i potoczności, które wprowadziły ten leksem do języka polityki i innych oficjalnych stylów polszczyzny, np. języka mediów, języka publicystycznego, języka Internetu, współczesnego stylu literackiego (proza, poezja, film) i naukowego.

https://doi.org/10.14746/2016.31.12
PDF

Bibliografia

Czapiga A., 2013, Struktura aktu mowy aprobaty (na materiale języka polskiego, rosyjskiego i angielskiego), „Glottodydaktyka”, Seria filologiczna, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. 5, nr 80, red. Z. Czapiga, E. Dźwierzyńska, G.A. Ziętala, M. Kossakowska-Maras, A. Rudyk, s. 20–27.

Data K., 2000, W jaki sposób językoznawcy opisują emocje?, w: Język a Kultura, t. 14: Uczucia w języku i tekście, red. I. Nowakowska-Kempna, A. Dąbrowska, J. Anusiewicz, Wrocław, s. 245–252.

Dąbrówka A., Geller E., Turczyn R., 1996, Słownik synonimów, Warszawa.

Dużyńska-Makowska M., 2007, Podręczny słownik poprawnej polszczyzny, Warszawa.

Greń Z., Krasowska H., 2008, Słownik górali polskich na Bukowinie, Warszawa.

IBE – Instytut Badań Edukacyjnych. Entuzjaści Edukacji. Język polski, https://bnd.ibe.edu.pl/tool-page/297 [dostęp: 09.05.2015].

Jastrzębska-Golonka D., 2009, Jak wyhaczyć kolesia – czyli o języku prasy młodzieżowej.

Refleksje lingwistyczno-dydaktyczne, „Białostockie Archiwum Językowe” nr 9, s. 99–113.

Kamińska M., 2011, Niecne memy. Dwanaście wykładów o kulturze Internetu, Poznań.

Kołodziejek E., 2010, Walczymy z bykami. Poradnik językowy, Warszawa–Szczecin.

Kołowiecki W., 2012, Memy internetowe jako nowy język Internetu, „Kultura i Historia” nr 21, www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/3637 [dostęp: 10.07.2015].

Kowalewska M., 1985, Pan Słówko ma głos, Warszawa.

Kozioł W., 2014, Analiza i synteza systemu przetwarzania sygnałów opisujących gesty i elementy subkodu mimicznego w zastosowaniu do komunikacji z osobami niesłyszącymi. Rozprawa doktorska, Kraków, http://winntbg.bg.agh.edu.pl/rozprawy2/10860/ full10860.pdf [dostęp 20.03.2015].

Kozioł-Chrzanowska E., 2014, Antyprzysłowia, memy, antyslogany, kontrmówienie jako strategia komunikacji, „Socjolingwistyka” 28, s. 49–66.

Łobos A., 2003, Znaczenie pojęć język i państwo dla współczesnych studentów, „Bulletin de la Société Polonaise de Linguistique” fasc. 59, s.169–175.

Miodek J., 2007, Słowo jest w człowieku. Poradnik językowy, Wrocław.

Miodek J., 2013, Ojczyzna-polszczyzna dla uczniów, Gdańsk.

Ochmann D., 2014, Czy fajny jest fajny? Współczesne leksemy młodzieżowe o znaczeniu ‘taki, który mi się (bardzo) podoba’, „LingVaria” 9/2 (18), s. 91–102.

Ożóg K., 2001, Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku. Wybrane zagadnienia, Rzeszów.

Ożóg K., 2006, Współczesna polszczyzna a postmodernizm, w: Przemiany języka na tle przemian współczesnej kultury, red. K. Ożóg, E. Oronowicz-Kida, Rzeszów, s. 98–109.

Podracki J., 2005, Działalność telewizji publicznej na rzecz poprawności i sprawności językowej Polaków – w latach 2003–2004, w: Raport cząstkowy napisany na zlecenie Rady Języka Polskiego do „Sprawozdania o stanie ochrony języka polskiego” za lata 2003-2004, http://orka.sejm.gov.pl/Druki5ka.nsf/0/65959FF3D87556CDC12570CB00367F96/$fi le/81.pdf [dostęp: 20.03.2015 r.].

PSPP – Markowski A. (red.), 2000, Praktyczny słownik poprawnej polszczyzny. Nie tylko dla młodzieży, Warszawa.

SSJP – http://synonim.net/synonim [dostęp: 07.04.2015].

Święcicka M., 2006, Język młodzieży w kontekście społeczno-kulturowym na przełomie XX i XXI wieku, w: Przemiany języka na tle przemian współczesnej kultury, red. K. Ożóg i E. Oronowicz-Kida, Rzeszów, s. 160–171.

Walkiewicz A., 2012, Czym są memy internetowe? Rozważania z perspektywy memetycznej, w: TEKSTY z ULICY nr 14, Zeszyt memetyczny, Katowice, s. 49-69, http://www. memetyka.us.edu.pl [dostęp: 10.04.2015].

Wojtak M., 2002, Potoczność w tekstach prasowych, w: Język trzeciego tysiąclecia II, t. 1: Nowe oblicza komunikacji we współczesnej polszczyźnie, red. G. Szpila, Kraków, s. 323–334.

Zasada S., 2010, Struktura składniowa wypowiedzi dziecięcych, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Vol. 28, z. 1, Lublin, s. 79–97.

Zgółkowa H., 1999, Język subkultur młodzieżowych, w: Polszczyzna 2000. Orędzie o stanie języka na przełomie tysiącleci, red. W. Pisarek, Kraków, s. 252–261.

Zieliński W., 2001, Status etyki w kulturze ponowoczesnej. Analiza propozycji Zygmunta Baumana, Toruń.