Pressto.

Nagłowek strony

Zmiany znaczeniowe wybranych czasowników mówienia zanikających w dobie nowopolskiej

Ewelina Kwapień

DOI: http://dx.doi.org/10.14746/psj.2016.32.15

Abstrakt


Artykuł dotyczy zmian znaczeniowych wybranych czasowników mówienia, określonych w źródłach leksykograficznych jako nacechowane chronologicznie dawnością. Podstawę badawczą stanowią wyekscerpowane na podstawie Słownika języka polskiego, red. W. Doroszewski, t. 1–11, PAN, Warszawa 1958–1969 (reprint) czasowniki z kwalifikatorami dawne, przestarzałe, wychodzące z użycia. Analizie leksykograficznej zostało poddanych 25 jednostek leksykalnych uznanych za czasowniki mówienia, które oprócz kwalifikatorów chronologicznych miały także inne kwalifikatory wskazujące na jakieś ograniczenia związane z ich użyciem (np. gwarowe, potoczne, żartobliwe itp.). Informacje leksykograficzne potwierdzają istnienie różnorodnych procesów związanych z kształtowaniem się nowych i zanikaniem już niepotrzebnych znaczeń.


Słowa kluczowe


czasowniki mówienia; zmiany znaczeniowe; doba nowopolska

Pełny tekst:

Bibliografia


Chojak J., 2006, Semantyka i składnia czasowników oznaczających reakcje słowne, Warszawa.

Duraj-Nowosielska I., 2007, Czasowniki nazywające czynności mowy i ich nieagentywne odpowiedniki. Wstęp do analizy semantycznej z perspektywy opozycji agentywności i kauzatywności, „Prace Filologiczne”, t. 52, s. 59–88.

Kierkowicz M., 2011, „Verba dicendi” w „Sprawie chędogiej” i „Rozmyślaniu przemyskim”, „Kwartalnik Językoznawczy”, 1 (5), s. 13–22.

Kleszczowa K., 1989, „Verba dicendi” w historii języka polskiego. Zmiany znaczeń, Katowice.

Kleszczowa K., 1991, Historyczna motywacja refleksywnych postaci czasowników, „Prace Językoznawcze. Studia Polonistyczne”, 19, s. 91–99, http://www.sbc.org.pl/Content/82432/13.pdf [dostęp: 14.04.2015].

Kozarzewska E., 1990, Czasowniki mówienia we współczesnym języku polskim: studium semantyczno-składniowe, Warszawa.

Stępień M., 2009, Mówienie i prawda. O czasownikowych wykładnikach wiedzy niezweryfikowanej przez mówiącego, Warszawa.

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 83 PDF - 135

Altmetric

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.
Copyright (c) 2017