Sprawność komunikacyjna autorów prac naukowych. Z notatek redaktora

Main Article Content

Katarzyna Sobolewska

Abstrakt

Autorka analizuje kompozycję, język i styl 16 artykułów przyjętych do druku w pewnym czasopiśmie muzealnym. Rozpatruje je w kontekście komunikacyjnym, to jest z punktu widzenia potrzeb i celów wymiany informacji naukowej w środowisku humanistów z różnych dziedzin. Korzysta z definicji kompetencji komunikacyjnej opracowanej przez Stanisława Grabiasa. Traktując teksty jako celowe wypowiedzi konkretnych osób realizowane w stopniu odzwierciedlającym poziom ich sprawności komunikacyjnych, bada kompetencje nadawców w zakresie ich sprawności systemowej, społecznej, sytuacyjnej i pragmatycznej.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Sobolewska, K. (2016). Sprawność komunikacyjna autorów prac naukowych. Z notatek redaktora. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (32), 169-181. https://doi.org/10.14746/psj.2016.32.14
Dział
Artykuły naukowe
Biogram autora

Katarzyna Sobolewska, Instytut Języka Polskiego PAN, al. Mickiewicza 31, 31-120 Kraków

dr, zatrudniona w Pracowni Gwar Ostródzkiego, Warmii i Mazur Instytutu Języka Polskiego PAN. Bierze udział w pracach nad Wielkim słownikiem języka polskiego PAN. Autorka dwu monografii z cyklu Słownictwo pism Stefana Żeromskiego: Przestrzeń (2002) oraz Miasto i wieś (2007), a także książki Słownictwo dotyczące przestrzeni w twórczości Stefana Żeromskiego (2004).

Referencje

 1. Gajda S., 1999, Język nauk humanistycznych, w: Polszczyzna 2000. Orędzie o stanie języka na przełomie tysiącleci, red. W. Pisarek, Kraków, s. 12–32.
 2. Gajda S. (red.), 1995, Przewodnik po stylistyce polskiej, Opole.
 3. Gajda S., 2001, Styl naukowy, w: Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin, s. 183–199.
 4. Głowiński M., 1995, Humanistyka najmniejszego wysiłku, w: M. Głowiński, Pismak 1863 i inne szkice o różnych brzydkich rzeczach, Warszawa, s. 112–128.
 5. Grabias S., 1994, Język w zachowaniach społecznych, Lublin.
 6. Koryś I., Michalak D., Chymkowski R., 2015, Stan czytelnictwa w Polsce w 2014 roku, http://bn.org.pl/download/document/1422018329.pdf [dostęp 7.07.2015].
 7. Kurkowska H., Skorupka S., 2001, Stylistyka polska. Zarys, Warszawa.
 8. Maćkiewicz J., 1996, Jak pisać teksty naukowe?, Gdańsk.
 9. Markowski A., 1992, Polszczyzna końca XX wieku, Warszawa.
 10. Nauka w Polsce, 2013, http://obywatelenauki.pl/wp-content/uploads/2013/03/Raport_Nauka_w_Polsce_2013-03-13.pdf [dostęp 5.07.2015].
 11. Szwajda U., 2014, O mówieniu bez komunikowania, czyli dyskurs i interakcja w autyzmie. Charakterystyka trudności, „Socjolingwistyka” nr 28, s. 95–102.