Korczakowska spuścizna – między znakiem Holokaustu a prawami dziecka

Main Article Content

Barbara Smolińska-Theiss

Abstrakt

The legacy of Janusz Korczak continues to attract attention of various social and academic circles. It is interpreted differently by historians, educators and writers. Social research methodologists associate this process with the deconstruction of the existing narratives and the construction of new approach. They do not bring new facts or events but give a new meaning to achievements instead. Thera are two images of Janusz Korczak’s work which dominate in the public space. First one is the Perspective of the Holocaust, which underline personal sign of heroism against the inhuman world that was the Warsaw ghetto. The second perspective show Korczak as a teacher, discoverer and researcher of children and childhood. He is a charismatic educator, Master, defender, and informal advocate for the rights of children.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Smolińska-Theiss, B. (2021). Korczakowska spuścizna – między znakiem Holokaustu a prawami dziecka. Pedagogika Społeczna Nova, 1(2), 45-62. https://doi.org/10.14746/psn.2021.2.03
Dział
Artykuły

Referencje

 1. Bińczycka J., Spotkanie z Korczakiem, Olsztyn 2009.
 2. Bińczycka J. (red.), Korczakowskie dialogi, Warszawa 1999.
 3. Boroń A., Pedagogika (p)o Holocauście. Pamięć. Tożsamość. Edukacja, Poznań 2013.
 4. Chmielewska I., Pamiętnik Blumki, Poznań 2011.
 5. Czerwińska-Rydel A., Po drugiej stronie okna. Opowieść o Januszu Korczaku, Warszawa 2012. Dauzenroth E., Janusz Korczak. Erfahrungen und Begegnungen, Bielefeld/Heidelberg 2006. Dauzenroth E., Janusz Korczak. Życie dla dzieci, przekł. T. Semczuk, Kraków 2005.
 6. Falkowska M., Kalendarz życia, działalności i twórczości Janusza Korczaka, Warszawa 1989. Kamińska A., Wrażliwość a podmiotowość. Teoria Emmanuela Lévinasa i praktyka Janusza Korczaka, Kraków 2011.
 7. Kerber-Ganse W., Die Menschenrechte des Kindes. Die UN-Kinderrechtskonvention und die Pädagogik von Janusz Korczak. Versuch einer Perspektivenverschränkung, Opladen–Farmington Hills, MI 2009.
 8. Kirchner H. (red.), Janusz Korczak. Pisarz – wychowawca – myśliciel, Warszawa 1997.
 9. Lewin A., Korczak znany i nieznany, Warszawa 1999.
 10. Lewin A., Takim go zapamiętałem, Warszawa 1997.
 11. Lewin A., Tryptyk pedagogiczny. Korczak – Makarenko – Freinet, Warszawa 1986.
 12. Liebel M., Markowska-Manista U., Prawa dziecka w kontekście międzykulturowości. Janusz Korczak na nowo odczytany, Warszawa 2017.
 13. Lifton B.J., The King of Children. A Biography of Janusz Korczak, New York 1989.
 14. Marshall T.H., Obywatelstwo i klasa społeczna (z komentarzem A. Manterysa), „Zoon Politicon” 2010, nr 1.
 15. Medvedeva-Nathoo O., „Oby im życie łatwiejsze było...” O Januszu Korczaku i jego wychowanku, Poznań 2012.
 16. Michalak M., Korczakowskie prawo do społecznej partycypacji dziecka. Dziecięce obywatelstwo, [w:] B. Smolińska-Theiss (red.), Rok Janusza Korczaka 2012. Nie ma dzieci - są ludzie, Warszawa 2013.
 17. Michalak M., Kto uderza dziecko, jest jego oprawcą. Korczakowskie idee pedagogiczne z perspektywy Rzecznika Praw Dziecka, [w:] U. Jeruszka, J. Łaszczyk, B. Marcinkowska, F. Szlosek (red.), Nauka, edukacja, praca. Profesorowi Stefanowi Michałowi Kwiatkowskiemu w 70-lecie urodzin, Warszawa 2018.
 18. Michalak M. (red.), Prawa dziecka wczoraj, dziś i jutro – perspektywa korczakowska, t. I–III, Warsza- wa 2018.
 19. Michlic J.B., Piętno Zagłady. Wojenna i powojenna historia oraz pamięć żydowskich dzieci ocalałych w Polsce, Warszawa 2020.
 20. Mortkowicz-Olczakowa H., Janusz Korczak, Warszawa 1978.
 21. Newerly I., Rozmowa w sadzie piątego sierpnia. O chłopcu z bardzo starej fotografii, Warszawa 1984. Newerly I., Żywe wiązanie, Warszawa 1978.
 22. Olczak-Ronikier J., Korczak. Próba biografii, Warszawa 2011.
 23. Pyrzyk I.J. (red.), Aktualność pedagogii oraz pedagogiki Janusza Korczaka i Stefanii Wilczyńskiej, Włocławek 2015.
 24. Pyrzyk I.J. (red.), Janusz Korczak i Stefania Wilczyńska o dzieciństwie i starości, Włocławek 2020. Rudnicki Z. (red.), Inspiracje korczakowskie. Wokół „Prawideł życia” w 80. rocznicę wydania, Poznań 2011.
 25. Rudnicki Z. (red.), Korczak na marginesach. Czytając „Pamiętnik” Starego Doktora, Poznań 2013. Smolińska-Theiss B., Ewaluacja Roku Janusza Korczaka, [w:] B. Smolińska-Theiss (red.), Rok Janusza Korczaka 2012. Nie ma dzieci – są ludzie, Warszawa 2013.
 26. Smolińska-Theiss B., Korczakowskie narracje pedagogiczne, Kraków 2014.
 27. Smolińska-Theiss B., Spuścizna pedagogiczna Janusza Korczaka. Pytania o uniwersalność i aktualność idei, [w:] B. Smolińska-Theiss (red.), Rok Janusza Korczaka 2012. Nie ma dzieci – są ludzie, Warszawa 2013.
 28. Smolińska-Theiss B., Theiss W., Konwencja o Prawach Dziecka – między literą prawa a Korczakowskim duchem, [w:] U. Jeruszka, J. Łaszczyk, B. Marcinkowska, F. Szlosek (red.), Nauka, edukacja, praca. Profesorowi Stefanowi Michałowi Kwiatkowskiemu w 70-lecie urodzin, War- szawa 2018.
 29. Smolińska-Theiss B., Theiss W., Śladami Janusza Korczaka – od Warszawy do Treblinki, „Kultura i Społeczeństwo” 1988, nr 4, s. 241–244.
 30. Smolińska-Theiss B. (red.), Rok Janusza Korczaka 2012. Nie ma dzieci – są ludzie. The Year of Janusz Korczak 2012. There Are No Children, There Are People, Warszawa 2013.
 31. Stachowicz K., Korczak, Warszawa 2012.
 32. Sznajderman M., Kicińska M. (red.), Przecież ich nie zostawię. O żydowskich opiekunkach w czasie wojny, Wołowiec 2018.
 33. Śliwerski B., Pedagogika Janusza Korczaka, [w:] Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki, Warszawa 2019.
 34. Tarnowski J., Janusz Korczak dzisiaj, Warszawa 1990.
 35. Theiss W., Janusz Korczak – portret polityczny, „Kwartalnik Pedagogiczny” 1994, nr 3, s. 43–55. Theiss W., Krótkie dzieje projektu Ośrodka Dzieci i Młodzieży im. Janusza Korczaka (1978–1981), [w:] B. Smolińska-Theiss (red.), Rok Janusza Korczaka 2012. Nie ma dzieci – są ludzie, Warszawa
 36. Theiss W., Pomoc, opieka i ratownictwo dzieci w Polsce w latach wojny i okupacji (1939-1945). Szkic
 37. zagadnienia, „Praca Socjalna” 2018, nr 1 (33), s. 27–42.
 38. Theiss W., Stary Doktor na indeksie. Nieznane recenzje dzieł Janusza Korczaka z 1954 r., „Przegląd Powszechny” 1997, nr 2, s. 218–228.
 39. Witkowska-Krych A., Mniej strachu. Ostatnie chwile z Januszem Korczakiem, Warszawa 2019. Wołoszyn S., Korczak, Warszawa 1978.
 40. Wójcik-Dudek M., W(y)czytać Zagładę. Praktyki postpamięci w polskiej literaturze XXI wieku dla dzieci i młodzieży, Katowice 2016.
 41. Korczakowskie Repozytorium Cyfrowe, https://korczak.ckc.uw.edu.pl.