Rodzina w świetle Karty Praw Rodziny

Main Article Content

Zbigniew Babicki

Abstrakt

The Charter of the Rights of the Family presents a succinct Christian viewpoint on a number of the most important problems of family life. By assumption, it is addressed primarily to governments repre- senting various cultures, which take responsibility for the common good, model and point of reference for building appropriate legislation and family policy, as well as setting directions for specific actions. The Charter includes provisions on ensuring families with appropriate moral, educational, social and economic conditions. The Charter explicitly emphasizes the right of parents to educate their children in accordance with their moral and religious beliefs, taking into account the cultural traditions of the family, and to decide on the education of their children. It is an important document which indicates the direction of (re) building the legal and mental system of society in the approach to the institution of the family in the light of the social teaching of the Church. The aim of the article is to try to show the topicality of the Charter of Family Rights in the life of a modern family and the functioning of the state. The text focuses on selected areas related to the fundamental rights of the family, its identity, the family as an educational environment and the need for appropriate support and help for the family.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Babicki, Z. (2021). Rodzina w świetle Karty Praw Rodziny. Pedagogika Społeczna Nova, 1(2), 143-162. https://doi.org/10.14746/psn.2021.2.09
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Bondyra D., Obowiązki państwa wobec rodziny w nauczaniu Jana Pawła II, [w:] J. Wilk (red.), Spo- łeczna troska o dziecko w XX wieku, Lublin 2003.
 2. Brezinka W., Wychowywać dzisiaj. Zarys problematyki, Kraków 2007.
 3. Christine de Marcellus Vollmer, President, Latin American Alliance for the Family, https://doc-research.org/speaker/christine-de-marcellus-vollmer/ [dostęp: 06.10.2021].
 4. Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim, [w:] Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 1967.
 5. Franciszek, Encyklika Lumen fidei, Rzym 2013, https://www.vatican.va/content/dam/francesco/pdf/encyclicals/documents/papa-francesco_20130629_enciclica-lumen-fidei_pl.pdf [dostęp: 31.08.2021].
 6. Franciszek, Solidarność między pokoleniami. Przesłanie z okazji 47. Tygodnia Społecznego Katolików Włoskich, „L’Osservatore Romano” 2013, nr 11 (34), s. 33–34.
 7. Franciszek, W rodzinie uczymy się kochać i bronić życia. Audiencja dla uczestników zgromadzenia plenarnego Papieskiej Rady ds. Rodziny z 25 października 2013 r., „L’Osservatore Romano” 2013, nr 12 (34), s. 27–29.
 8. Frejusz K., Wychowanie jako „dialog i spotkanie” w myśli pedagogicznej Janusza Tarnowskiego. Stu- dium hermeneutyczno-krytyczne, Warszawa 2020.
 9. Gaudium et spes, [w:] Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 1967.
 10. Jan Paweł II, Druga pielgrzymka Jana Pawła II do Polski, Poznań–Warszawa 1984.
 11. Jan Paweł II, Familiaris consortio, [w:] T. Styczeń (red.), Tekst i komentarze, Lublin 1987.
 12. Jan Paweł II, List do Rodzin, Rzym 1994, http://kodr.pl/wp-content/uploads/2017/03/list_do_rodzin.pdf [dostęp: 30.08.2021].
 13. Jan Paweł II, Pielgrzymka Jana Pawła II do Polski. Przemówienia, dokumentacja, Poznań–Warszawa 1979.
 14. Karta Praw Rodziny. Prezentacja, interpretacja i komentarz J.E. Biskup Vincenzo Paglia – przewodniczący Papieskiej Rady ds. Rodziny, Pelplin 2013.
 15. Kawula S., Pedagogika społeczna dzisiaj i jutro, Toruń 2012.
 16. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, https://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon1.html [dostęp: 23.08.2021].
 17. Krąpiec M.A., O ludzką politykę, Katowice 1993.
 18. Mierzwiński B., Quo vadis familia? Cywilizacja śmierci zagrożeniem rodziny i społeczeństwa, [w:] M. Ozorowski, A. Skreczko (red.), Kościół. Rodzina. Życie, Warszawa 2011.
 19. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, https://www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Powszechna_Deklaracja_Praw_Czlowieka.pdf [dostęp: 16.08.2021].
 20. Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 1994 r. w sprawie Międzynarodowego Roku Rodziny, https://sip.lex.pl/akty-prawne/mp-monitor-polski/miedzynarodowy-rok-rodziny-16824844 [dostęp: 14.09.2021].
 21. Smolińska-Theiss B., Dzieciństwo jako status społeczny. Edukacyjne przywileje dzieci klasy średniej, Warszawa 2014.
 22. Sobczyk A.J., Rodzina chrześcijańska w nauczaniu papieża Franciszka, „Teologia i Moralność” 2014, nr 2 (16), s. 201–214.
 23. Sobecki M., Tożsamość społeczno-kulturowa w perspektywie egzystencjalnej. Kontekst edukacji mię- dzykulturowej, „Pedagogika Społeczna” 2019, nr 3 (73), s. 201–211.
 24. Stańkowski B., Zacznijmy od człowieka. Pedagogika w poszukiwaniu nowych kontekstów dla integracji i rozwoju społeczno-kulturowego, Kraków 2014.
 25. Stelmachowski A., Karta Praw Rodziny, [w:] K. Majdański (red.), Tak – życiu, tak – prawdzie, Łomianki 1991, s. 21.
 26. Styrna S., Znaczenie wychowania w rodzinie dla rozwoju osobowego dziecka, [w:] F. Adamski (red.), Wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej, Kraków 1982.
 27. Theiss W., Szkoła i edukacja środowiskowa, „Wychowanie na co Dzień” 1999, nr 1–2, s. 3–5.
 28. Tyszka Z., Rodzina we współczesnym świecie, Poznań 2002.
 29. Tyszka Z., System metodologiczny wieloaspektowej integralnej analizy życia rodzinnego, Poznań 2001. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21.10.2016 r. w sprawie ustanowienia Dnia Praw Rodziny, http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20160001003/O/M20161003.pdf [dostęp: 6.10.2021].
 30. Wojciuk M., Rola świadczeń rodzinnych w polskiej polityce rodzinnej, https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/9279/1/M_Wojciuk_Rola_swiadczen_rodzinnych_w_polskiej_polityce_rodzinnej.pdf [dostęp: 16.09.2021].
 31. Wojtyła K. Rodzina jako „communio personarum”. Próba interpretacji teologicznej, „Ateneum Kapłańskie” 1974, nr 66 (83), s. 347–361.
 32. Zięba B., Zakres funkcji socjalizacyjno-wychowawczej rodziny, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1989, nr 4, s. 343–355.