Pedagogika społeczna wobec wartości
PDF

Słowa kluczowe

pedagogika społeczna
wartości
aksjologia
wartości w pedagogice społecznej

Jak cytować

Sroczyński, W. (2022). Pedagogika społeczna wobec wartości. Pedagogika Społeczna Nova, 2(3), 107–120. https://doi.org/10.14746/psn.2022.3.6

Abstrakt

Problem znaczenia aksjologicznych podstaw teorii i praktyki działania pedagogicznego stanowił i jest ważnym polem badawczym pedagogów. Problematyka wartości znajduje w nim istotne miejsce. Podejmowana jest głównie w ramach pedagogiki ogólnej. Teoretycy pedagogiki społecznej budując teoretyczne podstawy kształtowania środowiska wychowawczego, działania socjalno-pomocowego, opiekuńczego, kulturalnego, nieformalnej edukacji publicznej odnoszą się do problemu wartości od początków zaistnienia tej dyscypliny. Jak definiuje się wartości? Jak istnieją i jakie mają znaczenie w życiu człowieka? Jaką postawę wobec wartości przyjmują teoretycy pedagogiki społecznej w sytuacji wyemancypowania się z obszaru jej naukowych analiz węższych specjalności? Czy pedagogika społeczna może być wobec wąskich specjalności czymś w rodzaju meta-teorii? Tego typu zagadnienia stanowią zasadniczy wątek analiz prezentowanego artykułu.

https://doi.org/10.14746/psn.2022.3.6
PDF

Bibliografia

Bocheński J.M., Sto zabobonów. Krótki filozoficzny słownik zabobonów, Warszawa 1998.

Chałas K., Wychowanie ku wartościom – podmiotowe ujęcie relacji w praktyce edukacyjnej, [w:] W. Furmanek (red.), Wartości w pedagogice, Rzeszów 2005, s. 297.

Chałas K., Maj A. (red.), Encyklopedia aksjologii pedagogicznej, Radom 2016.

Frąckowiak T., Pedagogika społeczna – pytania o tożsamość i przyszłość, [w:] E. Marynowicz-Hetka (red.), Pedagogika społeczna. Debata. Podręcznik akademicki, t. 2, Warszawa 2007.

Gnitecki J., https://zbc.uz.zgora.pl/Content/50825/10_recenzja_gnitecki.pdf [dostęp: 19.12.2021].

Goethe W., Refleksje i maksymy, przeł. J. Prokopiuk, Kraków 2019.

Gogacz M., Osoba zadaniem pedagogiki. Wykłady bydgoskie, Warszawa 1997.

Hałas E., Znaczenia i wartości społeczne. O socjologii Floriana Znanieckiego, Lublin 1991.

Ingarden R., Książeczka o człowieku, Kraków 1975.

Izdebska J., Dziecko – dzieciństwo – rodzina – wychowanie w rodzinie. Kategorie pedagogiki rodziny w perspektywie pedagogiki personalistycznej, Białystok 2015.

Kawula S., Pedagogika społeczna dzisiaj i jutro, Toruń 2012.

Kawula S., Pedagogika społeczna i jej wyzwania na początku XXI w., [w:] E. Marynowicz-Hetka (red.), Pedagogika społeczna. Debata. Podręcznik akademicki, t. 2, Warszawa 2007.

Kołakowski L., O co nas pytają wielcy filozofowie. Trzy serie, Kraków 2008.

Kowalczyk S., Filozoficzne koncepcje wartości, „Collectanea Theologica” 1986, nr 56, s. 38.

Kubalica T., Prymat rozumu praktycznego w logice. Teoria prawdy neokantowskiej szkoły badeńskiej, Katowice 2009.

Kukołowicz T., Pozycje wartości w relacjach: człowiek – środowisko – wychowanie, [w:] E. Marynowicz-Hetka, J. Piekarski, E. Cyrańska (red.), Pedagogika społeczna jako dyscyplina akademicka. Stan i perspektywy, Łódź 1998.

Kunowski S., Podstawy współczesnej pedagogiki, Łódź 1981.

Kunowski S., Problematyka współczesnych systemów wychowania, Kraków 2000.

Lepalczyk I., Pilch T. (red.), Pedagogika społeczna. Człowiek w zmieniającym się świecie, Warszawa 1995.

Łobocki M., Wychowanie moralne w zarysie, Kraków 2002.

Marynowicz-Hetka E., Pedagogika społeczna. Podręcznik akademicki, t. 1, Warszawa 2006.

Marynowicz-Hetka E. (red.), Pedagogika społeczna. Debata. Podręcznik akademicki, t. 2, Warszawa 2007.

Muszyński H., Zarys teorii wychowania, Warszawa 1976.

Mysłakowski Z., Wychowanie człowieka w zmiennej społeczności, Warszawa 1965.

Nowak M., Podmiotowość – jej znaczenie i wartość w pedagogice chrześcijańskiej, „Paedagogia Christiana” 2009, nr 2.

Nowak M., Podstawy pedagogiki otwartej, Lublin 2001.

Olubiński A., Praca socjalna. Aspekty humanistyczne i pedagogiczne, Toruń 2004.

Pawliszyn M., O definicji wartości, czyli co Władysław Tatarkiewicz ma do zakomunikowania filozofom, „Studia Redemptorystowskie” 2006, nr 4, s. 109–116.

Pilch T., Aksjologiczne korzenie i współczesne odniesienia pedagogiki społecznej, [w:] E. Marynowicz-Hetka, J. Piekarski, E. Cyrańska (red.), Pedagogika społeczna jako dyscyplina akademicka. Stan i perspektywy, Łódź 1998.

Pilch T., Pedagogika społeczna wobec kryzysu świata wartości, więzi i instytucji, [w:] E. Marynowicz- -Hetka (red.), Pedagogika społeczna. Debata. Podręcznik akademicki, t. 2, Warszawa 2007.

Popper K., Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, t. 1, przeł. H. Krahelska, Warszawa 2010.

Popkin R.H., Stroll A., Filozofia, przeł. J Karłowski, N. Leśniewski, A. Przyłęcki, Poznań 1994.

Radziewicz-Winnicki A., Pedagogika społeczna w obliczu realiów codzienności, Warszawa 2008.

Radziewicz-Winnicki A., Pedagogika społeczna w społeczeństwie postmonocentrycznym – problemy i perspektywy rozwoju, [w:] E. Marynowicz-Hetka (red.), Pedagogika społeczna. Debata. Podręcznik akademicki, t. 2, Warszawa 2007.

Scheler M., Resentyment a moralności, przeł. B. Baran, Warszawa 2008.

Sroczyński W., Kategoria środowiska w pedagogice społecznej (szkice do pedagogiki społecznej), Warszawa 2007.

Sroczyński W., Wartości w pedagogice społecznej – zarys problemu, „Kultura i Edukacja” 2007, nr 1, s. 36–51.