Wspomaganie wychowawczego rozwoju człowieka opartego na wartościach w świetle teorii Stefana Kunowskiego
PDF

Słowa kluczowe

wychowawczy rozwój człowieka
wartości

Jak cytować

Pawełek, K. (2022). Wspomaganie wychowawczego rozwoju człowieka opartego na wartościach w świetle teorii Stefana Kunowskiego. Pedagogika Społeczna Nova, 2(3), 121–136. https://doi.org/10.14746/psn.2022.3.7

Abstrakt

W artykule omówiono warstwicową teorię wychowania Stefana Kunowskiego. Pokazano, jak ważna jest pomoc wychowawcza dla prawidłowego ukształtowania wychowanka – proces przemiany wewnętrznej i jego uwarunkowania, dynamiczne składniki wychowania oraz kierunki rozwoju wychowawczego. Przedstawiono wychowawcze działanie agosu oraz rolę wartości w procesie wychowania. Wskazano także podpowiedzi Stefana Kunowskiego dla współczesnej pedagogiki dotyczące wspomagania wychowawczego rozwoju człowieka.

https://doi.org/10.14746/psn.2022.3.7
PDF

Bibliografia

Barczykowska A., Pawełek K., Pokolenia wobec pandemii COVID-19, „Lubelski Rocznik Pedagogicz- ny” 2021, t. XXXX, z. 4, s. 25–42, https://journals.umcs.pl/lrp/article/view/12829/9543 [dostęp: 24.02.2022], http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2021.40.4.25-42.

Bauman Z., Razem, osobno, przeł. T. Kunz, Kraków 2005.

Błasiak A., Aksjologiczne aspekty procesu wychowania. Wybrane zagadnienia, Kraków 2009.

Czapów Cz., Resocjalizacja, [w:] W. Pomykało (red.), Encyklopedia pedagogiczna, Warszawa 1993.

Czerwińska E., Przestępczość a zdrowie psychiczne. Przegląd badań empirycznych dotyczących osobowościowych determinant aktywności przestępczej, „Sztuka Leczenia” 2008, nr 3–4, s. 59–76.

Gałkowski J. W., Wychowanie a wartości, „Roczniki Nauk Społecznych” 1996, t. XXIV, z. 2, s. 17–29, https://ojs.tnkul.pl/index.php/rns/article/view/10817/11156 [dostęp: 21.01.2022].

Gałkowski S., Wstęp, „Studia Paedagogica Ignatiana” 2016, t. 19, nr 1, s. 9–11.

Gierowski J.K., Psychologiczne wyznaczniki przestępczości, [w:] J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 3, Gdańsk 2000, s. 710–729.

Grandi F. [@FilippoGrndi], More than 1,5 million refugees from Ukraine have crossed into neighboring countries in 10 days – the fastest growing refugee crisis in Europe since World War II, 2022, 6 marca, https://twitter.com/FilippoGrandi/status/1500395166624010249?cxt=HHwWksCylYzdvNIpAAAA [dostęp: 10.03.2022].

Hessen S., O sprzecznościach i jedności wychowania. Zagadnienia pedagogiki personalistycznej, Warszawa 1997.

Karczewska J., Chrześcijańskie zasady wychowania w świetle koncepcji Stefana Kunowskiego, „Pedago- gia Christiana” 2007, 20 (2), s. 73–89.

Katra G., Współczesne ujęcia i modele wychowania, „Psychologia Wychowawcza” 2019, nr 16, s. 27–48, https://epsychologiawychowawcza.pl/resources/html/article/details?id=195726 [dostęp: 10.03.2022], https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.6331.

Kiliszek E., Czynniki ryzyka sprzyjające niedostosowaniu społecznemu i przestępczości nieletnich, „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” 2013, nr 21, s. 165–222, http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-b47aeef1-7e09-478385c53da5bd476795/c/czynniki_ryzyka_sprzyjajace_niedostosowaniu_spolecznemu_i_przestepczosci_nieletnich.pdf [dostęp: 10.03.2022].

Kunowski S., Podstawy pedagogiczne rozwijania życia wewnętrznego, [w:] T. Bielski (red.), Ku odnowie życia wewnętrznego, Poznań–Warszawa 1972.

Kunowski S., Podstawy współczesnej pedagogiki, Łódź 1981.

Kunowski S., Wartości w procesie wychowania, Kraków 2003.

Lenarczyk B., Przedmowa, [w:] S. Kunowski, Wartości w procesie wychowania, Kraków 2003.

Molesztak A., Recepcja wychowania Stefana Kunowskiego we współczesnej teorii wychowania, [w:] M. Nowak, T. Ożóg, A. Rynio (red.), W trosce o integralne wychowanie, Lublin 2003, s. 127–136.

Nowak M., Czy wychowanie bez celu?, „Pedagogia Christiana” 2012, 29 (1), s. 49–67.

Olbrycht K., Wychowanie do wartości – w centrum aksjologicznych dylematów współczesnej edukacji, „Pedagogia Christiana” 2012, 29 (1), s. 89–104, https://rebus.us.edu.pl/bitstream/20.500.12128/8551/1/Olbrycht_Wychowanie_do_wartosci_w_centrum.pdf [dostęp: 22.04.2022].

Ostrowska K., W poszukiwaniu wartości, cz. II. Z Biblią przez życie, Gdańsk 1995.

Papciak K., Myślenie według wartości w dobie koronawirusa, „Wrocławski Przegląd Teologiczny”

, 29 (1), s. 413–429, http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_34839_wpt_2021_29_1_413-429/c/3504-4106.pdf [dostęp: 25.02.2022], https://doi.org/10.34839/wpt.2021.29.1.413-429.

Pawełek K., Kształcenie charakteru – brakujące ogniwo wychowania, Poznań 2019.

Regulska A., Rola wartości moralnych w procesie wychowania, „Studia nad Rodziną” 2013, 17/1 (32), s. 143–150.

Rozmawiaj z klasą. Zdrowie psychiczne uczniów i uczennic oczami nauczycieli i nauczycielek. Raport z badania, Fundacja Szkoła z Klasą, 2021, https://www.szkolazklasa.org.pl/wp-content/uploads/2021/07/fszk_raport_rozmawiaj_z_klasa_cc2.pdf [dostęp: 10.02.2022].

Stradowski M.A., Wychowanie do wartości, „Kwartalnik Naukowy” 2014, nr 1, s. 26–33, https://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/Presentations0/Fides2014-1.pdf [dostęp: 12.03.2022].

Straś-Romanowska M., Refleksje o wychowaniu w perspektywie personalistycznej, „Psychologia wychowawcza” 2012, nr 1–2, s. 119–130, https://epsychologiawychowawcza.pl/resources/html/article/details?id=139122 [dostęp: 25.02.2022].

Szutta N., Wychowanie moralne w perspektywy etyki cnót, „Diametros” 2015, nr 46, s. 111–133.

UNESCO, Education 2030, When schools shut. Gendered impacts of COVID-19 school closures, Paris 2021, https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379270 [dostęp: 8.02.2022].

United Nations Children’s Fund, The State of the World’s Children 2021: On My Mind – Promoting, protecting and caring for children’s mental health, UNICEF, New York, październik 2021, https://www.unicef.org/media/114636/file/SOWC-2021-full-report-English.pdf [dostęp: 10.02.2022].

Znaniecki F., Socjologia wychowania, Warszawa 2001.