Aktualność koncepcji pracy z dzieckiem i rodziną zagrożoną Marii Łopatkowej
PDF

Słowa kluczowe

rodzina
wsparcie
zasoby
podejście familiocentryczne

Jak cytować

Barczykowska, A. (2023). Aktualność koncepcji pracy z dzieckiem i rodziną zagrożoną Marii Łopatkowej. Pedagogika Społeczna Nova, 2(4), 113–123. https://doi.org/10.14746/psn.2022.4.07

Abstrakt

Rodzina wciąż pozostaje najważniejszym środowiskiem wychowawczym człowieka. Staje się przedmiotem szczególnej troski, gdy zaczyna doświadczać problemów. Współczesne działania na rzecz jej dobra zwykle opierają się na koncepcji empowermentu, czyli umacniania – dążąc do autonomizacji rodziny, starając się odbudować więź między rodzicami a dziećmi. W zasadzie większość tych rozwiązań było obecnych w przedstawionej w II połowie XX wieku koncepcji pracy z rodziną zagrożoną autorstwa Marii Łopatkowej. Celem niniejszego artykułu jest przypomnienie tej koncepcji i wskazanie jej aktualności. 

https://doi.org/10.14746/psn.2022.4.07
PDF

Bibliografia

Ambrozik W., Pedagogika resocjalizacyjna. W stronę uspołecznienia systemu oddziaływań, Kraków 2016.

Barczykowska A., Współpraca z rodzinami dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie, [w:] W. Ambrozik, M. Konopczyński (red.), Współczesne problemy resocjalizacji. W stronę integracji teorii z praktyką, Kraków 2022, s. 393–410.

Chojecka J., Muskała M., Uwarunkowania gotowości do resocjalizacji, Poznań 2021. https://doi.org/10.14746/amup.9788323238744 DOI: https://doi.org/10.14746/amup.9788323238744

Ciczkowska-Giedziun M., Praca socjalna z rodziną oparta na zasobach, „Rocznik Socjologii Rodziny” 2011, t. XXI, s. 213–228.

Glier J.P., Podstawy filozoficzne pedagogiki serca oraz psychologicznych koncepcji człowieka Marii Łopatkowej, [w:] E. Lewandowska-Tarasiuk, J. Łaszczyk, B. Śliwerski (red.), Pedagogika serca. Wychowanie emocjonalne w XXI wieku, Warszawa 2020, s. 38–57.

Gulczyńska A., Granosik M. (red.), Empowerment w pracy socjalnej: praktyka i badania partycypacyjne, Warszawa 2014.

Hall C.S, Lindzey G., Teorie osobowości, przeł. J. Kowalczewska, J. Radzicki, Warszawa 1990.

Krasiejko I., Rodzina z dziećmi. Rodzina dysfunkcjonalna. Pedagogika. Praca socjalna. Terapia, Warszawa 2019.

Krasiejko I., Bewz H., Podejście familiocentryczne w pracy socjalnej z rodziną na przykładzie wybranych działań podejmowanych w Polsce i na Ukrainie, „Rocznik Polsko-Ukraiński” 2017, t. XIX, s. 187–200. https://doi.org/10.16926/rpu.2017.19.14 DOI: https://doi.org/10.16926/rpu.2017.19.14

Kulesza M., Zasoby rodzinne – nowa perspektywa podejścia do rodziny w obszarze diagnostyki i poradnictwa psychopedagogicznego, „Studia nad Rodziną UKSW” 2015, r. XIX, 1(36), s. 77–95.

Lachowska B., Pozytywna psychologia rodziny – w teorii i praktyce, [w:] I. Janicka, H. Liberska (red.), Psychologia rodziny, Warszawa 2021, s. 537–565.

Łopatkowa M., Jak pracować z dzieckiem i rodziną zagrożoną, wyd. 2, Warszawa 1980.

Łopatkowa M., Pedagogika serca, Warszawa1992.

Marysia i Maria – wywiad Marysi Zaporowskiej z Marią Łopatkową, [w:] M. Łopatkowa, Pedagogika serca, Warszawa 1992, s. 127–145.

Michel M., Pozytywna diagnoza ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym w kontekście środowiska otwartego jako zaproszenie do rozwoju, [w:] B. Niemierko, M.K. Szmigel (red.), Znaczenie diagnostyki edukacyjnej dla procesu kształcenia, Kraków 2019, s. 141–150.

Muskała M., „Odstąpienie od przestępczości” w teorii i praktyce resocjalizacyjnej, Poznań 2016.

Ostrowska K., Psychologia resocjalizacji. W kierunku nowej specjalności psychologii, Warszawa 2008.

Przeperski J., Przemiany w systemie opieki i wsparcia rodziny z dziećmi. Perspektywa paradygmatu familiocentrycznego, „Pedagogika Społeczna” 2017, 2(64), s. 135–150.

Racław M., Zmiany w pracy socjalnej z rodziną – w stronę kontroli stylu życia i zarządzania marginalizacją, [w:] M. Rymsza (red.), Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą społeczną a urzędem, Warszawa 2012, s. 227–244.

Rhoades E.A., Toward family-centered practice, [w:] E.A. Rhoades, J. Duncan, Auditory-verbal practice: Family-centered early intervention, Springfield 2010, s. 167–223.

Szczepkowski J., Resocjalizacja młodzieży uzależnionej oparta na potencjałach. W poszukiwaniu rozwiązań instytucjonalnych, Toruń 2016.

Śliwerski B., Słowo wstępne, [w:] E. Lewandowska-Tarasiuk, J. Łaszczyk, B. Śliwerski (red.), Pedagogika serca. Wychowanie emocjonalne w XXI wieku, Warszawa 2020, s. 7–11.

Wysocka E. ,Diagnoza pozytywna w działaniach pedagoga jako przykład „dobrych praktyk” w pracy z młodzieżą – propozycje narzędzi diagnostycznych, „Journal of Modern Science” 2016, 31(4), s. 37–61.