Oblicza wolności edukacyjnej w perspektywie zmian oświatowych i społecznych. Między samowolą a zniewoleniem
PDF

Słowa kluczowe

wolność
edukacja
demokracja
zmiana społeczna i edukacyjna

Jak cytować

Kamińska, M. (2023). Oblicza wolności edukacyjnej w perspektywie zmian oświatowych i społecznych. Między samowolą a zniewoleniem. Pedagogika Społeczna Nova, 2(4), 99–111. https://doi.org/10.14746/psn.2022.4.06

Abstrakt

W artykule podjęto próbę krytycznej analizy i interpretacji pojęcia wolności edukacyjnej na tle rozważań o wartości i przejawach wolności i demokracji. Stanowi to swego rodzaju egzemplifikację zjawisk, które towarzyszą dokonującym się zmianom edukacyjnym i społecznym. Sygnalizowane zjawiska wolności nadzorowanej, wolności elitarnej czy wolności pozorowanej, pozostawione samym sobie, pozbawione krytycznego namysłu i świadomości ich skutków, mogą znacznie obniżyć jakość edukacji, a w konsekwencji osłabić cały system oświatowy i poziom społeczeństwa demokratycznego.

https://doi.org/10.14746/psn.2022.4.06
PDF

Bibliografia

Bińczycka J., Liberalizm i represjonizm w wychowaniu, [w:] M. Dudzikowa (red.), Nauczyciel – uczeń. Między przemocą a dialogiem. Obszary napięć i typy interakcji, Kraków 1996, s. 43–51.

Claparède É., Wychowanie funkcjonalne, Warszawa 2006.

Gajdamowicz H., Wychowanie do wartości jako warunek wolności osobistej, [w:] M. Kamińska-Juckiewicz, L. Tomaszewska (red.), Demokratyczne ścieżki edukacji, Płock 2010, s. 63–73. Gerwig M., Wildhirt S. (red.), Das Schulwesen soll und will auch ein Bildungswesen sein. Lehrkunstdidaktik im Dialog, Baltmannsweiler 2016.

Hessen S., Podstawy pedagogiki, Warszawa–Lwów 1935.

Jaspers K., Filozofia egzystencji. Wybór pism, Warszawa 1990.

Korczak J., Pisma wybrane, t. 1, Warszawa 1984.

Kwieciński Z., Edukacja jako wartość odzyskiwana wspólnie (Głos w dyskusji o uspołecznieniu szkoły), „Edukacja” 1991, nr 1, s. 88–98.

Makowska M., Wolność i jej granice w myśli Burke’a, Tocqueville’a i Milla, http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,4229 [dostęp: 20.07.2021]. Meighan R., Socjologia edukacji, Toruń 1993.

Nogaś M., Konformizm to jest straszna siła (wywiad ze Stefanem Chwinem), „Magazyn Gazety Wyborczej” 2021, 14–15 sierpnia.

Nowicka-Kozioł M., Wolność a edukacja, „Debata Edukacyjna” 2005, nr 1, s. 19–28.

Piekarski J., Demokracja jako problem edukacyjny – wprowadzenie do dyskusji, [w:] M. Kamińska-Juckiewicz, L. Tomaszewska (red.), Demokratyczne ścieżki edukacji, Płock 2010, s. 15–25.

Szyszkowska M., Zależność demokracji w epoce globalizacji od nasycenia procesów edukacyjnych no- wymi wartościami, [w:] M. Kamińska-Juckiewicz, L. Tomaszewska (red.), Demokratyczne ścieżki edukacji, Płock 2010, s. 49–53.

Śliwerski B., Edukacja, [w:] T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 1, Warszawa 2003.