Prawo kobiet do ochrony i wsparcia w sytuacji przemocy w rodzinie w świetle przepisów obowiązującego prawa
PDF

Słowa kluczowe

przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet
ofiara przemocy
ochrona przed przemocą
wsparcie instytucjonalne w przypadku przemocy

Jak cytować

Rajewska de Mezer, J. (2023). Prawo kobiet do ochrony i wsparcia w sytuacji przemocy w rodzinie w świetle przepisów obowiązującego prawa. Pedagogika Społeczna Nova, 2(4), 125–147. https://doi.org/10.14746/psn.2022.4.08

Abstrakt

Przemoc jest zjawiskiem towarzyszącym człowiekowi od najdawniejszych czasów. Będąc działaniem intencjonalnym, wykorzystującym przewagę sprawcy nad ofirarą, naruszającym prawa oraz dobra osobiste człowieka i wywołującym cierpienie, powoduje negatywne skutki we wszystkich sferach życia ofiary. Jak wskazują statystyki, ofiarami większości notowanych na świecie aktów przemocy są kobiety. Prawo polskie oraz międzynarodowe zawiera regulacje, których celem jest przeciwdziałanie występowaniu przemocy oraz wieloaspektowe wsparcie osób krzywdzonych. Szereg podmiotów państwa jest wyposażonych w kompetencje w zakresie ochrony i udzielania pomocy ofiarom. Istotna jest jednak edukacja społeczeństwa w problematyce skutków stosowania przemocy wobec najbliższych oraz form pomocy psychologicznej, prawnej, medycznej i socjalnej dla poszkodowanych przemocą.

https://doi.org/10.14746/psn.2022.4.08
PDF

Bibliografia

Burzliwa debata w Sejmie o wypowiedzenie konwencji stambulskiej, Dziennik Gazeta Prawna 2021, 17 marca, https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/kraj/artykuly/8122844,wypowiedzenia-konwencji-stambulskiej-ordo-iuris-gender.html [dostęp: 7.07.2022].

Cebella A., Łucka I., Zespół stresu pourazowego – rozumienie i leczenie, „Psychiatria” 2007, t. 4 nr 3, s. 128–136, https://journals.viamedica.pl/psychiatria/article/view/29170 [dostęp: 18.08.2021].

Ciesielska M., Rodzaje, formy i cykl przemocy w rodzinie, „Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy” 2014, 12(3), s. 7–16.

du Vall M., Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej w świetle polskiego prawa i statystyk, 2014, https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/440/Du_Vall_Konwencja_Rady_Europy_2014.pdf [dostęp: 9.09.2021].

Heitzman J., Reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne, [w:] A. Bilikiewicz, S. Pużyński, J. Rybakowski, J. Wciórka (red.), Psychiatria, t. 2, Wrocław 2002, s. 428–457.

Jaszczak-Kuźmińska D., Michalska K., Wprowadzenie, [w:] D. Jaszczak-Kuźmińska, K. Michalska (red.), Przemoc w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych. Poradnik dla pracowników pierwszego kontaktu, Warszawa 2010, s. 3–5.

Lipowska-Teutsch A., Wychować, wyleczyć, wyzwolić, Warszawa 1998.

Michalska K., Jaszczak-Kuźmińska D., Przemoc w rodzinie, Warszawa 2007.

Panuszko A., „Chciałabym zgłosić usiłowanie gwałtu...”. Policja: proszę przyjść jutro, 2013, https://www.wprost.pl/tylko-u-nas/383677/chcialabym-zglosic-usilowanie-gwaltu-policja-prosze-przyjs.html [dostęp: 9.09.2021].

Pospiszyl I., Przemoc w rodzinie, Warszawa 1994.

Pospiszyl I., Przemoc w rodzinie, [w:] B. Urban, J.M. Stanik (red.), Resocjalizacja, t. 2, Warszawa 2008, s. 57–79.

Pospiszyl I., Razem przeciw przemocy, Warszawa 1999.

Postępowanie z osobą przeżywającą kryzys. Umiejętności prowadzenia interwencji kryzysowej, materiały szkoleniowe DCP, cz. I, Wrocław 2020.

Przemoc w rodzinie – sytuacja osób doznających przemocy w rodzinie, PARPA 2020, s. 2–4, https://www.parpa.pl/phocadownloadpap/Przeciwdzialanie/Przemoc%20w%20rodzinie%20-%20sytuacja%20osob%20doznajacych%20przemocy%20w%20rodzinie%20-%20broszura.pdf [do- stęp: 17.07.2022].

Sasal H.D., Niebieskie karty. Przewodnik do procedury interwencji wobec przemocy w rodzinie, War- szawa 2005.

Spurek S., Izolacja sprawcy od ofiary. Instrumenty przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Warszawa 2013.

Sztander W., Na czym polega pomaganie ofiarom przemocy, „Niebieska linia” 1999, nr 5, s. 1–4, http://www.psychologia.edu.pl/czytelnia/59-niebieska-linia/395-na-czym-polega-pomaganie-ofiarom-przemocy.pdf [dostęp: 17.08.2021].

Akty prawne

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483). Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 4 listopada 1950 r., https://www.echr.coe.int/documents/convention_pol.pdf [dostęp: 2.09.2021].

Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej z dnia 11 maja 2011 r., https://rm.coe.int/168046253c [dostęp: 2.09.2021].

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z dnia 10 grudnia 1948 r., https://www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Powszechna_Deklaracja_Praw_Czlowieka.pdf [dostęp: 2.09.2021].

Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne (Dz.U. 2011 nr 50 poz. 259).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz.U. 2011 nr 209 poz. 1245).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 26 listopada 2020 r. w sprawie wydawania nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia (Dz.U. 2020 poz. 2105).

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz.U. 2020 poz. 1359).

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 2021 poz. 1805 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. 2021 poz. 1882 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. 2022 poz. 1138).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz.U. 2021 poz. 1214 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. 2021 poz. 1249).