Język w modelowaniu relacji dziecko–dorosły w tekstach popularnonaukowych dla najmłodszych

Main Article Content

Małgorzata Bortliczek

Abstrakt

The article is composed of four parts where the linguistic manners of marking a sender’s and an addressee’s occurrence are analyzed. The following aspects of narrations are described in the subsequent parts of the draft such as defining in an accessible way, developing an illusion of conversation, implementing colloquial metaphors (to expose the vividness of the discourse). There is also an avoidance of learning asymmetry between a sender (a popularizer of knowledge) and an addressee with the help of small number of terms and open manner of their explanation as well as adherence to the verbal etiquette and simultaneous implementation of the direct expressions for the addressee. To summarize, senders of the scientific texts for children pay attention, among others, to the realization of such language features as the accessibility, vividness and dialogue.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Bortliczek, M. (2018). Język w modelowaniu relacji dziecko–dorosły w tekstach popularnonaukowych dla najmłodszych. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 24(2), 11-30. https://doi.org/10.14746/pspsj.2017.24.2.1
Dział
Studia nad polszczyzną współczesną i historyczną
Biogram autora

Małgorzata Bortliczek, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego

dr Małgorzata Bortliczek – Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego; zainteresowania badawcze: stylistyka (w tym stylistyka reklam), kultura języka, popularyzowanie nauki w tekstach dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym, komunikacja na pograniczu językowym (Śląsk Cieszyński).

Bibliografia

 1. Awramiuk Elżbieta (2012), Trudności w nauce czytania i pisania z perspektywy lingwistycznej, w: Trudności w czytaniu i pisaniu – rozważania teoretyczne, red. Izabela Pietras, Difin, Warszawa, s. 83–101.
 2. Bortliczek Małgorzata (2016a), Metafory w tekstach popularnonaukowych dla dzieci, w: Area Slavica, red. Irena Bogoczová, Zdeňka Nedomová, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, Ostrawa, s. 199–217.
 3. Bortliczek Małgorzata (2016b), Sposoby wyrażania cech i predyspozycji obiektów przyrody w tekstach przeznaczonych dla dzieci, „Białostockie Archiwum Językowe”, nr 16, s. 57–74.
 4. Cieśliński Piotr (2012), Noe też był amatorem, „Wysokie Obcasy Extra”, nr 2, s. 50–53.
 5. Florczewska Katarzyna (2002), Typy definicji w tekstach popularnonaukowych adresowanych do młodego odbiorcy, w: O trudnym łatwo. Materiały sesji poświęconej popularyzacji nauki, red. Jan Miodek, Monika Zaśko-Zielińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 186–194.
 6. Kacprzak-Kicior Małgorzata (2002), Stworzeni do nauki, „Nauka. Newsweek Polska”, nr 1, s. 22–27.
 7. Krzeszowski Tomasz Paweł (1988), Wstęp do wydania polskiego, w: George Lakoff, Mark Johnson, Metafory w naszym życiu, przeł., wstęp Tomasz Paweł Krzeszowski, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa, s. 5–18.
 8. Lakoff George, Johnson Mark (1988), Metafory w naszym życiu, przeł., wstęp Tomasz Paweł Krzeszowski, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 9. Marcjanik Małgorzata (2006), Przez grzeczność na skróty. O nonszalancji zachowań młodego pokolenia, w: Retoryka codzienności. Zwyczaje językowe współczesnych Polaków, red. Małgorzata Marcjanik, Wydawnictwo Trio, Warszawa, s. 230–238.
 10. Ostaszewska Danuta (2001), Relacje nadawczo-odbiorcze w tekście naukowym (perspektywa historyczna), w: Stylistyka a pragmatyka, red. Bożena Witosz, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 191–200.
 11. Ożóg Kazimierz (2002), Metafory potoczne w języku polityki, „Język Polski”, z. 1, s. 21–24.
 12. Pajdzińska Anna (1996), Wrażenia zmysłowe jako podstawa metafor językowych, „Etnolingwistyka”, nr 8, s. 113–130.
 13. Przybylska Renata (2003), Wstęp do nauki o języku polskim. Podręcznik dla szkół wyższych, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 14. Smól Joanna (2000), Wykorzystanie środków pozaleksykalnych w celach perswazyjnych w prasie, „Język Polski”, z. 3–4, s. 233–244.
 15. Starzec Anna (1999), Współczesna polszczyzna popularnonaukowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
 16. Stasiak-Śliwińska Monika (2002), Język popularnonaukowy w podręcznikach szkolnych po 1999 roku, w: O trudnym łatwo. Materiały sesji poświęconej popularyzacji nauki, red. Jan Miodek, Monika Zaśko-Zielińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 159–165.
 17. Witosz Bożena (1998), Pragmatyczny wymiar opisu, w: Tekst. Problemy teoretyczne, red. Jerzy Bartmiński, Barbara Boniecka, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 197–210.
 18. Zdunkiewicz-Jedynak Dorota (2008a), ABC stylistyki, w: Elżbieta Wierzbicka, Adam Wolański, Dorota Zdunkiewicz-Jedynak, Podstawy stylistyki i retoryki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 39–101.
 19. Zdunkiewicz-Jedynak Dorota (2008b), Wykłady ze stylistyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.