Pressto.

Nagłowek strony

Vol 24, Nr 2 (2017)

pod red. Małgorzaty Witaszek-Samborskiej

Spis treści

Studia nad polszczyzną współczesną i historyczną

Język w modelowaniu relacji dziecko–dorosły w tekstach popularnonaukowych dla najmłodszych PDF
Małgorzata Bortliczek 11-30
Sposoby nobilitowania polityków w wybranych tekstach prasowych PDF
Władysława Bryła, Agnieszka Bryła-Cruz 31-46
Obywatelstwo i narodowość w językowym obrazie świata młodzieży PDF
Anna Hau, Katarzyna Wądołowska-Lesner 47-58
Gdy królewską godność zachowały tylko kamienne lwy…, czyli o językowej kreacji lwa w piosenkach Jacka Kaczmarskiego PDF
Izabela Kępka 59-72
Lingwistyczna charakterystyka kontraktu jako gatunku na przykładzie mowy propinacyjnej z XIX wieku PDF
Joanna Kuć 73-84
Piśmiennictwo religijne Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego jako oryginalne źródło do badań polszczyzny północnokresowej PDF
Joanna Kulwicka-Kamińska 85-110
Kitabistyka: źródła, metodologia i perspektywy badawcze PDF
Czesław Łapicz 111-124
Славяно-турецкое языковое и культурное взаимодействие (на материале хамаилов литовских татар) PDF
Галина Мишкинене 125-146
Słowniczek tykociński Zygmunta Glogera – źródła i dokumentacja PDF
Bogusław Nowowiejski 147-162
Мінскі тафсір 1686 г. Вынікі апошніх даследаванняў PDF
Міхаіл Тарэлка 163-176
Знахарскія тэксты ў кантэксце традыцыйнай культуры беларускіх татараў PDF
Ірына Сынкова 177-194
Badanie poczucia subiektywnego związanego z dzieleniem na sylaby wyrazów języka polskiego – podział wieloelementowych grup spółgłoskowych PDF
Daniel Śledziński 195-214

Junioraty

Językowe sposoby kreowania nazw ras psów w socjolekcie miłośników psów (uwagi na podstawie materiału zebranego z forów internetowych przeznaczonych dla miłośników psów) PDF
Małgorzata Klauze 217-232
Między konwencją a inwencją. Osobliwości językowe w listach abpa Adama Sapiehy skierowanych do prymasa Augusta Hlonda PDF
Paulina Sieradzka 233-244

Recenzje i artykuły recenzyjne

Elżbieta Smułkowa, Moje pogranicza w historii, języku i wspomnieniach, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Instytut Slawistyki PAN, Warszawa 2016, ss. 447 PDF
Magdalena Gawrońska-Garstka 247-250
Magdalena Gawrońska-Garstka, Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie. Uczelnia ziem północno- -wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej (1919–1939) w świetle źródeł, Wydawnictwo Rys, Poznań 2016, ss. 371 PDF
Bogdan Walczak 251-252
Dwadzieścia lat Rady Języka Polskiego: uchwały ortograficzne a polszczyzna „poprawna, dobra, etyczna i estetyczna” PDF
Janusz S. Bień 253-302

Zofia Zierhofferowa – in memoriam

Zofia Zierhofferowa jako historyk języka polskiego PDF
Bogdan Walczak 305-308


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo