Tom 24 Nr 2 (2017)
Opis numeru
pod red. Małgorzaty Witaszek-Samborskiej

Studia nad polszczyzną współczesną i historyczną

Małgorzata Bortliczek
11-30
Język w modelowaniu relacji dziecko–dorosły w tekstach popularnonaukowych dla najmłodszych
PDF
Władysława Bryła, Agnieszka Bryła-Cruz
31-46
Sposoby nobilitowania polityków w wybranych tekstach prasowych
PDF
Anna Hau, Katarzyna Wądołowska-Lesner
47-58
Obywatelstwo i narodowość w językowym obrazie świata młodzieży
PDF
Izabela Kępka
59-72
Gdy królewską godność zachowały tylko kamienne lwy…, czyli o językowej kreacji lwa w piosenkach Jacka Kaczmarskiego
PDF
Joanna Kuć
73-84
Lingwistyczna charakterystyka kontraktu jako gatunku na przykładzie mowy propinacyjnej z XIX wieku
PDF
Joanna Kulwicka-Kamińska
85-110
Piśmiennictwo religijne Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego jako oryginalne źródło do badań polszczyzny północnokresowej
PDF
Czesław Łapicz
111-124
Kitabistyka: źródła, metodologia i perspektywy badawcze
PDF
Галина Мишкинене
125-146
Славяно-турецкое языковое и культурное взаимодействие (на материале хамаилов литовских татар)
PDF
Bogusław Nowowiejski
147-162
Słowniczek tykociński Zygmunta Glogera – źródła i dokumentacja
PDF
Міхаіл Тарэлка
163-176
Мінскі тафсір 1686 г. Вынікі апошніх даследаванняў
PDF
Ірына Сынкова
177-194
Знахарскія тэксты ў кантэксце традыцыйнай культуры беларускіх татараў
PDF
Daniel Śledziński
195-214
Badanie poczucia subiektywnego związanego z dzieleniem na sylaby wyrazów języka polskiego – podział wieloelementowych grup spółgłoskowych
PDF

Zofia Zierhofferowa – in memoriam

Bogdan Walczak
305-308
Zofia Zierhofferowa jako historyk języka polskiego
PDF