Gdy królewską godność zachowały tylko kamienne lwy…, czyli o językowej kreacji lwa w piosenkach Jacka Kaczmarskiego

Main Article Content

Izabela Kępka

Abstrakt

The main goal of the article is showing the language creation of a lion in songs by Jacek Kaczmarski. The theme of the lion, helps to show the situation of the people enslaved in a communist country. The lion, the symbol of power and bravery, in Kaczmarski’s poetry is mainly shown as an attraction in circus. It is weak, disoriented and frightened. This stereotypical proud animal, became a weak creature, which is laughed at by the spectators.Only fake lions made out of stone along with the Zodiac Leo and people named Lion, didn’t lose their proudness and bravery. Those can remind us about the characteristics of a true lion, but are also guardian of true, wise and honest authority. Kaczmarski’s lions symbolize an enslaved, weak nation that, on the other hand, have the awareness of their power and wait for the fall of the regime.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kępka, I. (2018). Gdy królewską godność zachowały tylko kamienne lwy…, czyli o językowej kreacji lwa w piosenkach Jacka Kaczmarskiego. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 24(2), 59-72. https://doi.org/10.14746/pspsj.2017.24.2.4
Dział
Studia nad polszczyzną współczesną i historyczną
Biogram autora

Izabela Kępka, Katedra Języka Polskiego Uniwersytetu Gdańskiego

dr hab. Izabela Kępka – Katedra Języka Polskiego Uniwersytetu Gdańskiego; zainteresowania badawcze: historia języka polskiego, język propagandy, aksjologia, język religijny, językowa kreacja świata.

Bibliografia

 1. Kaczmarski Jacek (2012), Antologia poezji, red. Krzysztof Nowak, wstęp Krzysztof Gajda, Krzysztof Nowak, Demart, Warszawa.
 2. Bartmiński Jerzy (1999), Punkt widzenia, perspektywa, językowy obraz świata, w: Językowy obraz świata, red. Jerzy Bartmiński, wyd. 2 popr., Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 103–120.
 3. Forstner Dorothea OSB (1990), Świat symboliki chrześcijańskiej, przeł., oprac. Wanda Zakrzewska, Paweł Pachciarek, Ryszard Turzyński, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa.
 4. Gajda Krzysztof (2013), Jacek Kaczmarski w świecie tekstów, nowe wydanie (popr. i poszerz.), Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.
 5. Grzegorczykowa Renata (1990), Pojęcie językowego obrazu świata, w: Językowy obraz świata, red. Jerzy Bartmiński, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 39–46.
 6. Hawrysz Magdalena (2015), Językowa kreacja wizerunku władców w średniopolskim piśmiennictwie historiograficznym – przyczynek do badań dyskursu tożsamościowego, „Studia Językoznawcze”, t. 14, s. 209–224.
 7. Januszajtis Andrzej (2012), Legendy dawnego Gdańska na nowo opowiedziane przez Andrzeja Januszajtisa, wyd. 2, Wydawnictwo Marpress, Gdańsk.
 8. Kępka Izabela (2017), Językowa kreacja psa i jej funkcje w poezji Jacka Kaczmarskiego, „Studia Językoznawcze”, t. 16, s. 135–148.
 9. Kopaliński Władysław (2006), Słownik symboli, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa.
 10. Kubiak-Sokół Aleksandra, Sobol Elżbieta (2007), Słownik frazeologiczny PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 11. Mayen Józef (1972), O stylistyce utworów mówionych, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 12. Narloch Joanna (2013), Motywy zwierzęce w twórczości Jacka Kaczmarskiego [praca magisterska napisana w Instytucie Filologii Polskiej, w Katedrze Języka Polskiego, pod kierunkiem prof. UG, dr hab. Izabeli Kępki], Gdańsk.
 13. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, opracował zespół biblistów z inicjatywy Benedyktynów Tynieckich (2008), wyd. 5, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań.
 14. Skubalanka Teresa (1997), Językowa kreacja Jacka Soplicy (Księdza Robaka), w: eadem, Mickiewicz, Słowacki, Norwid. Studia nad językiem i stylem, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 20–33.
 15. Witosz Bożena (2007), Widzenie – pamięć – wyobraźnia. O konstrukcji jednej z odmian tekstu opisu, „Język Artystyczny”, t. 13: Interakcyjny wymiar dyskursu artystycznego, red. Bożena Witosz, s. 140–155.
 16. Żuk Grzegorz (2010), Językowy obraz świata w polskiej lingwistyce przełomu wieków, w: Przeobrażenia w języku i komunikacji medialnej na przełomie XX i XXI wieku, red. Małgorzata Karwatowska, Adam Siwiec, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Chełmskie Towarzystwo Naukowe, Chełm, s. 239–257.