Słowniczek tykociński Zygmunta Glogera – źródła i dokumentacja

Main Article Content

Bogusław Nowowiejski

Abstrakt

The article focuses on lexicographic means and methods used in the 19th century dialectal lexicography. Zygmunt Gloger in Tykocin Dictionary refers not only to dialect but also to other sources, which makes his work unique. It contains numerous references, especially to literary and historical texts, but also specialised papers. They serve either to prove the presence of a particular word/phrase in the Polish language in the past or in the times of Gloger, or to document the use of selected units in various syntactic and semantic contexts. Scientific references enable to define and to deepen etymology of selected words, or to provide an alternative variation. Referring to various sources in order to show historically or/and geographically determined phonetic, morphological and semantic-lexical forms that differ from forms in Tykocin Dictionary is rare.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Nowowiejski, B. (2018). Słowniczek tykociński Zygmunta Glogera – źródła i dokumentacja. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 24(2), 147-162. https://doi.org/10.14746/pspsj.2017.24.2.9
Dział
Studia nad polszczyzną współczesną i historyczną
Biogram autora

Bogusław Nowowiejski, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku

prof. dr hab. Bogusław Nowowiejski – profesor zwyczajny w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku, kierownik Katedry Historii Języka Polskiego; zainteresowania badawcze: historia języka polskiego, dialektologia, onomastyka, historyczna leksykografia ogólna i gwarowa, polszczyzna kresowa, współczesna polszczyzna, język w mediach, polska terminologia sportowa.

Bibliografia

 1. Doroszewski Witold, red. (1958), Kwestionariusz do badań słownictwa ludowego, Ossolineum, Wrocław.
 2. Doroszewski Witold, red. (1958–1969), Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa.
 3. Estreicher Karol (1878), Bibliografia polska. XIX stólecia, t. 4, Akademia Umiejętności, Kraków.
 4. Gloger Zygmunt (1900–1903), Encyklopedia staropolska (reprint „Wiedza Powszechna” 1989), Warszawa.
 5. Gloger Zygmunt (1893), Słownik gwary ludowej w okr(ęgu) Tykocińskim, „Prace Filologiczne”, t. 4, s. 795–904.
 6. Gruszczyński Włodzimierz, red. (online), Elektroniczny słownik języka polskiego XVII i XVIII wieku.
 7. Kacprzak Marta M. (2016), Jan Kochanowski w pracach Zygmunta Glogera. Poezja staropolska w badaniach XIX-wiecznego etnografa, w: Zygmunt Gloger 1845–1910. Pisarz, myśliciel, uczony. Rewizje, red. Jan Leończuk, Jarosław Ławski, Łukasz Zabielski, Wydawnictwo Prymat, Białystok, s. 169–202.
 8. Karaś Halina (2011), Polska leksykografia gwarowa, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 9. Kuryłowicz Beata (2005), Zygmunt Gloger jako językoznawca, „Roczniki Humani­styczne”, R. 53, s. 61–80.
 10. Kuryłowicz Beata (2006), Charakterystyka fonetyczna dziewiętnastowiecznej gwary tykocińskiej, „Białostockie Archiwum Językowe”, nr 6, s. 41–61.
 11. Kuryłowicz Beata (2007a), O słowniczku tykocińskim Zygmunta Glogera, w: Z zagadnień leksykologii i leksykografii języków słowiańskich, red. Joanna Kamper-Warejko, Iwona Kaproń-Charzyńska, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 87–97.
 12. Kuryłowicz Beata (2007b), Słowotwórstwo dziewiętnastowiecznej gwary tykocińskiej, „Białostockie Archiwum Językowe”, nr 7, s. 83–97.
 13. Kuryłowicz Beata (2008), Uwagi o fleksji w tykocińskim słowniku Zygmunta Glogera, w: Polszczyzna regionalna, t. 5, Polszczyzna północno-wschodniego Ma­zowsza, red. Henryka Sędziak, Dorota Czyż, Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika, Ostrołęka, s. 162–169.
 14. Kuryłowicz Beata (2016), Zygmunt Gloger – kolekcjoner wyrazów? Uwagi o leksykograficznej działalności uczonego z Jeżewa, w: Zygmunt Gloger 1845–1910. Pisarz, myśliciel, uczony. Rewizje, red. Jan Leończuk, Jarosław Ławski, Łukasz Zabielski, Wydawnictwo Prymat, Białystok, s. 231–241.
 15. Nowowiejski Bogusław (2014), O słowniczku wyrazów ludowych Antoniego Wagi, „Białostockie Archiwum Językowe”, nr 14, s. 81–98.
 16. Nowowiejski Bogusław (2016), Obraz gwary i ziemi podlaskiej w 2. poł. XIX wieku (na podstawie słowniczka tykocińskiego Zygmunta Glogera), w: Zygmunt Gloger 1845–1910. Pisarz, myśliciel, uczony. Rewizje, red. Jan Leończuk, Jarosław Ławski, Łukasz Zabielski, Wydawnictwo Prymat, Białystok, s. 217–229.