Badanie poczucia subiektywnego związanego z dzieleniem na sylaby wyrazów języka polskiego – podział wieloelementowych grup spółgłoskowych

Main Article Content

Daniel Śledziński

Abstrakt

This paper presents the results of a preliminary investigation of subjective feelings related to the syllabification of Polish words written in orthographic form. The results are part of a wider study, and the data presented here are limited to polysegmental word-internal consonant clusters. In the author’s previous articles it was noted that some morphological boundaries are perceived as syllable boundaries – particularly boundaries between a prefix and a stem. The words that contain such boundaries were excluded from the investigation. The main goal was to verify whether the phonostatistical properties of consonant clusters influence subjective feelings related to syllabification. The investigated statistical proprieties concern the frequency of occurrence of consonant clusters, and of parts of them at the beginning of words, in the text corpus. Another goal was to verify whether the syllabification based on phonology differs from that based on subjective feelings.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Śledziński, D. (2018). Badanie poczucia subiektywnego związanego z dzieleniem na sylaby wyrazów języka polskiego – podział wieloelementowych grup spółgłoskowych. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 24(2), 195-214. https://doi.org/10.14746/pspsj.2017.24.2.12
Dział
Studia nad polszczyzną współczesną i historyczną
Biogram autora

Daniel Śledziński, Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr Daniel Śledziński – Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; zainteresowania badawcze: fonetyka akustyczna, fonologia.

Bibliografia

 1. Bargiełówna Maria (1950), Grupy fonemów spółgłoskowych współczesnej polszczyzny kulturalnej, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” 10, s. 1–25.
 2. Dobrogowska Katarzyna (1984), Śródgłosowe grupy spółgłosek w polskich tekstach popularnonaukowych, „Polonica” 10, s. 15–34.
 3. Dobrogowska Katarzyna (1990), Word internal consonant clusters in Polish artistic prose, „Studia Phonetica Posnaniensia” 2, s. 43–67.
 4. Dunaj Bogusław (1985), Grupy spółgłoskowe współczesnej polszczyzny mówionej (w języku mieszkańców Krakowa), PWN, Warszawa.
 5. Jassem Wiktor, Łobacz Piotra (1974), Fonotaktyczna analiza mówionego tekstu polskiego, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” 32, s. 179–197.
 6. Jespersen Otto (1904), Lehrbuch der Phonetik, Leipzig.
 7. Polański Kazimierz, red. (1999), Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, Wrocław.
 8. Ostaszewska Danuta, Tambor Jolanta (2002), Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 9. Selkirk Elisabeth O. (1980), The role of prosodic categories in English word stress, „Linguistic Inquiry” 11, s. 563–606.
 10. Steffen-Batogowa Maria (1975), Automatyzacja transkrypcji fonematycznej tekstów polskich, PWN, Warszawa.
 11. Szpyra-Kozłowska Jolanta (1998), The sonority scale and phonetic syllabification in Polish, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” 54, s. 63–82.
 12. Szpyra-Kozłowska Jolanta (2002), Wprowadzenie do współczesnej fonologii, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 13. Śledziński Daniel (2013), Podział korpusu tekstów na sylaby – analiza polskich grup spółgłoskowych, „Kwartalnik Językoznawczy” 15, s. 48–100.
 14. Trask Robert Lawrence (1996), A dictionary of phonetics and phonology, Routlege, New York.
 15. Wierzchowska Bożena (1971), Wymowa polska, wyd. 2, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa.